Kod industrijskih objekata koji su razuđeni, odnosno kod kojih se pojedini objekti kojima se upravlja i prati nalaze teritorijalno na većim rastojanjima, primena IIoT tehnologije predstavlja efikasno i pouzdano rešenje.

Takav je sistem daljinskog grejanja u gradovima.

Praćenje vrednosti temperature, pritiska, isporučene toplotne energije, statusa pumpi i ventila uz mogućnost daljinskog otvaranja ventila i uključivanja pumspi u svakoj podstanici, značajno unapređuje upravljanje sistemom daljinskog grejanja.

KUNBUS RevPi Connect baza sa RevPi AIO modulom za proširenje je povezana sa senzorima temperature i pritiska, a preko RevPi DIO modula, prati se i upravlja pumpama i ventilima.

komunikacionim modulom M-BUS očitava se stanje kalorimetra, a Ethernet kablom vrši se povezivanje na eksterni 3G/4G ruter.

Ovako opremljene podstanice povezane su na Cloud server specijalizovan za IIoT koji podržava OPC UA ili MQTT.

Preko Cloud servera, omogućen je pristup podacima autorizovanim korisnicima. Bazu podataka sa arhivom merenja moguče je čuvati na Cloud SQL serverima. Vizuelizacija podataka je ostvariva preko MQTT klijenata na mobilnim uređajima, a savremene SCADA-e imaju dodatak za OPC UA. Povezivanje sa savremenim poslovnim aplikacijama (sa SAP-om, npr.) ostvarivo je uz pomoć AMQP protokola.


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

Aleksandar Dakić
Follow me