Automatika

Upravljanje tehnologijama za prečišćavanje otpadnih voda

Voda je izvor života, našim odnosom prema ovom prirodnom resursu zavisiće sveopšti opstanak cele planete Zemlje. Upotrebom u domaćinstvu i industriji njoj se menjaju fizičke, hemijske i biološke karakteristike, čime ona postaje otpadna voda. Naša je obaveza da vodni resurs uzmemo u zaštitu i da time naše prirodno bogatsvo nakon korišćenja prečistimo i vratimo nazad majci prirodi u obliku koji neće narušiti biocenozu. Poseban oblast je prečišćavanje industrijskih otpadnih voda nastalih u različitim tehnološkim procesima. Jedan od takvih izazova je projekat koji je uspešno izveden, je rekonstrukcija postrojenja za prečišćvanje tehnoloških otpadnih voda iz procesa priozvodnje i reciklaže akumulatora u fabrici TAB MAK, mesto Probištip u Severnoj Makedoniji.

Poreklo i sastav otpadne vode: iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora, veoma nizak pH (1,2-1,4), visoke koncentracje teških metala i drugih hemikalija (olovo – Pb, kadmijum – Cd, gvožđe – Fe, PbO2, PbSO4, kalaj – Sn, antimon – Sb, sumporna kiselina, sulfati, hidroksidi, niske vrednosti rastvorenog kiseonika, i dr.)
Količine otpadne vode: 700 m3/dan, 30 m3/h.
Granične vrednosti za ispuštanje u prirodni recepijent izuzetno niske: kadmijum – 0,1 mg/l, olovo – 0,5 mg/l, gvožđe – 2 mg/l, sulfati – 250 mg/l, suspendovane materije – 35 mg/l, BPK5 – 25 mg/l, HPK – 125 mg/l,itd…

Nosilac projekta je Tehnikum Tehnologije, čije zadatak bio da isporuči tehnološko rešenje u skladu sa BAT standardima (“najbolje dostupne tehnologije”), i isporuči opremu, koja će da obezbedi kvalitet prečišćene vode za ispuštanje u prirodni recepijent.

Zbog količina otpadnih voda i njene specifičnosti, kao kontinualnog režima rada, celo postrojenje se sastoji iz tri “linije”:
Linija vode se sastoji od: sistema za egalizaciju – sakupljanje i ujednačavanja sastava OV, dvostepene neutralizacije – sa sistemima za mešanje i regulacijom pH, reaktora za koagulaciju, flokulatora, lamelarnog taložnika visokog stepena efikasnosti, na kome se dolazi do bistrenja nadmuljne vode, konačne kontrole pre ispuštanja prečišćene vode.
Linija dehidracije sedimentnog mulja se sastoji od sistema za pripremu mulja, i komorne filter prese, gde se dobija “filter kolača” koji se šalje na dalje zbrinjavanje.
Linija pripreme i doziranja hemikalija: priprema i doziranje hemikalija za podešavanje pH, priprema i doziranje poliektrolita, doziranje rastvora.

Toplotna energija i sport sa vizijom

Razmena geotermalne energije toplotnom pumpom je efikasan način kondicioniranja objekata, poslovnih prostora i stambenih prostora. U zavisnosti od režima rada leto/zima toplotne pumpe predaju potrošačima energiju za grejanje ili hlađenje. Odnos između uložene i dobijene energije je koefi-cijent performansi COP ( COP=Q/W), gde je Q toplota u čije stvaranje ulažemo električnu energiju W. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema.

Sistem transportuje bunarsku vodu u eksploatacioni rezervoar u kojem se lageruje. Podzemna voda ima približno stalnu temperu od +7°C do + 14°C, bez obzira na godišnja doba. Voda ide potom iz eksploatacionog bunara do toplotne pumpe gde se preko razmenjivača toplote energija prenosi u sistem grejanja odnosno hlađenja. Razmenjivači se koriste kako bunarska voda ne bi direktno ulazila u razmenjivač mašine, zaštita od zaprljanja. Na kraju bunarska voda se doprema u sekundarni rezervoar a iz njega u upojni bunar, i vraća u zemlju. Upojni bunar služi i da u letnjem periodu napaja zalivni sistem.

Automatizacija prečišćene vode u fabrici Fresenius Medical Care d.o.o u Vršcu

Postrojenje za preradu, lagerovanje i distribuciju prečišćene vode je izvedeno u skladu sa preporukama ISPE i cGMP, koje ne samo da pomažu u održavanju kvaliteta vode već obezbeđuju i usaglašenost sa međunarodnom regulativom.

Postrojenje uspešno funkcioniše od 2014. godine. Sistem koji nadzire i upravlja procesom izveden je u skladu sa GMP i GAMP 5 smernicama (Good Automated Manufacturing Practice).

Ceo sistem je validiran u saglasno farmaceutskim standardima sa posebnim akcentom na validaciji softvera i automatizacije koji vodi proces.

Korišćen je V dijagram koji projekat vodi od korisničkog zahteva, preko izrade funkcionalne specifikacije, dizajn dokumentacije, realizacije posla, a potom testiranja i primopredaje projekta.

Kontrolni sistem sadrži orman automatike, kablovsku elektro i pneumatsku instalaciju, procesni instrumentaciju, aktuatore i izvršne elemente.

Realizacija projekta

U prošlom tekstu (https://magazinmehatronika.com/?p=1635), bilo je reči  o pojmu projekta  kao i o smernicama iz Project menagmenta . Može se reći da je to osnava za dobru organizaciju…

Projekat, šta je to?

Poštovani čitaoče, danas na svakom koraku možete čuti o projektima, svi pričaju o njima, da nekažem da i  „ estradne zvezde “ svoj rad  svrstavaju u tu kategoriju….