Novije serije ABB-ovih DC regulatora nalaze svoju primenu i u nemotornim aplikacijama kao što su:
• Regulacija elektromagneta
• Punjenje industrijskih baterija
• U procesima elektrolize
• I Regulacionim spojnicama

Mikro Kontrol je na zahtev klijenta HIP PETROHEMIJA, izvršio regulaciju brzine radnih mašina tri pogona pokretana asinhronim motorima. Regulacija brzine se vrši elektromagnetnim spojnicama koje na osnovu nivoa proklizavanja, regulisanog DC naponom, vrše regulaciju brzine radnih mašina.

Pogoni u kojima je primenjena ovakva regulacija su:
• Mikser
• Ekstruder
• Granulator

Opis procesa
Radna mašina i pogonski motor su spojeni pomoću elektromagnetne spojnice na osnovu koje se ostvaruje konekcija. Što je jača konekcija to se radna mašina brže kreće i obratno. Regulacija nivoa konekcije elektromagnetne spojnice se vrši pomoću DC napona. Kao inovativno rešenju za tu namenu su upotrebljeni DC regulatori kojima je ovo nestandardna primena. DC regulator kao energetska jedinica ima niz prednosti i lakše je zamenjiv u odnosu na namenske elektronske ploče koja su do tada korišćene za ovu namenu. Pogonske mašine su međusobno uslovljene pa se upravljanje sistemom vrši pomoću PLC kontrolera. Kontroler upravlja i radom DC regulatora uz monitoring stanja pogona.

image description

Na osnovu podešenog PID-a, PLC generiše referencu DC regulatoru koji na osnovu predefinisanih parametara za konkretnu nemotornu aplikaciju generiše izlazni napon ka elektromagnetnoj spojnici.

Operater vrši upravljanje procesom pomoću tri operator panela za svaku pogonsku mašinu zasebno. Svaki od operator panela pruža mogućnost pregleda trenutnih stanja izvršnih uređaja kao i pregled alarmnih stanja koji su se javili u sistemu.

Pored bolje preglednosti, nov sistem omogućava i pouzdaniji rad zahvaljujući tačnoj specifikaciji grešaka koje se javljaju u sistemu, kao i pouzdaniji I brži sistem održavanja zahvaljujući implementaciji standardnih DC regulatora koji se brzo i lako mogu zameniti.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me