Procesni kontroler je kontroler koji prima ulazni signal od temperaturne jedinice ili sa senzora pritiska/protoka/nivoa i izlaznim signalom održava zadatu vrednost posmatrane veličine. Procesni kontroleri su moćni uređaji, a rukovanje njima veoma jednostavno. U ponudi ULP-a se mogu naći i vrlo jednostavni On/Off kontroleri, ali i maksimalno opremljene, izolovane, 4- 20mA, samopodešavajuče PID kontrole jedinice.

Kako da odaberem pravi kontroler za svoje potrebe?
Generalno gledano, odluka se donosi u skladu konkretnim karakteristikama ulaza i izlaza u aplikaciji, kao i u skladu sa metodom upravljanja u aplikaciji.

Fleksibilni i moćni
• Univerzalni senzorski ulazi. Kod svih AUTOMATIONDIRECT procesnih/temperaturnih kontrolera, promena ulaznog opsega i selekcija ulaza se vrši sa prednjeg panela.
• Mogućnost lakog konfigurisanja. Kod AUTOMATIONDIRECT procesnih/temperaturnih kontrolera, svi ulazi i izlazi su konfigurabilni sa prednjeg panela. ( termopar ulaz -RTD ulaz – naponski/strujni ulaz)
• Detekcija neispravnosti senzora. Svi modeli imaju ugrañenu logiku koja detektuje neispravnost senzora.
• Kontrolna logika. TC33 i PC35 imaju potpuno PID samopodešavanje i u automatskom i manualnom kontrolnom modu. Algoritam pokriva jednostavanu on/off kontrolu, P, PI, i PID kontrolu.

Limit kontroleri – serija PM24
PM24 je inteligentan procesni/temperaturni indikator sa dva standardna relejna alarmna izlaza. Najčešća primena mu je za nadgledanje i kontrolu temperature, kao i za očitavanje analognih signala u industrijskim porocesima i labarotorijama. PM24 prihvata sedam tipova termoparova i dva tipa Pt100-RTD. Odabiranje na ulazima je svakih 100ms (10Hz). PM24 ima dva standardna SPST izlazna relejna alarma sa 11 funkcionalnih modela: process high/low, deviation high/low, differential, sensor break i alarm inhibition at power-up. Napajanje je u opsegu 90 do 260VAC.

Temperaturni kontroleri – serija TC33
TC33 seriju čine 1/16 DIN PID (algoritmi: P, PI, PD, PID ili ON/OFF sa histerezisom) samopodešavajući kontroleri sa dvostrukim LED displejom. Univerzalni ulazi prihvataju sedam tipova termoparova i dva tipa RTD-Pt100 sa rezolucijom 0.1° ili 1°. Izlaz je releji, 4-20mA ili DC pulsni. Napajanje je u opsegu 90 do 260VAC.

Procesni kontroleri – serija PC35
PC35 seriju čine 1/16 DIN PID (algoritmi: P, PI, PD, PID ili ON/OFF sa histerezisom) samopodešavajući kontroleri sa dvostrukim LED displejom. Univerzalni selektabilni PV ulazi, selektuju se sa prednje maske. Izlaz je releji, SSR, lineanrni 4- 20mA ili DC pulsni. Specijalne funkcije su: izračunavanje korena izmerene vrednosti, max. 3 alarma, od čega 2 tajmer alarma, Napajanje je u opsegu 90 do 260VAC.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Follow me