Voda je izvor života, našim odnosom prema ovom prirodnom resursu zavisiće sveopšti opstanak cele planete Zemlje. Upotrebom u domaćinstvu i industriji njoj se menjaju fizičke, hemijske i biološke karakteristike, čime ona postaje otpadna voda. Naša je obaveza da vodni resurs uzmemo u zaštitu i da time naše prirodno bogatsvo nakon korišćenja prečistimo i vratimo nazad majci prirodi u obliku koji neće narušiti biocenozu. Poseban oblast je prečišćavanje industrijskih otpadnih voda nastalih u različitim tehnološkim procesima. Jedan od takvih izazova je projekat koji je uspešno izveden, je rekonstrukcija postrojenja za prečišćvanje tehnoloških otpadnih voda iz procesa priozvodnje i reciklaže akumulatora u fabrici TAB MAK, mesto Probištip u Severnoj Makedoniji.

Poreklo i sastav otpadne vode: iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora, veoma nizak pH (1,2-1,4), visoke koncentracje teških metala i drugih hemikalija (olovo – Pb, kadmijum – Cd, gvožđe – Fe, PbO2, PbSO4, kalaj – Sn, antimon – Sb, sumporna kiselina, sulfati, hidroksidi, niske vrednosti rastvorenog kiseonika, i dr.)
Količine otpadne vode: 700 m3/dan, 30 m3/h.
Granične vrednosti za ispuštanje u prirodni recepijent izuzetno niske: kadmijum – 0,1 mg/l, olovo – 0,5 mg/l, gvožđe – 2 mg/l, sulfati – 250 mg/l, suspendovane materije – 35 mg/l, BPK5 – 25 mg/l, HPK – 125 mg/l,itd…

Nosilac projekta je Tehnikum Tehnologije, čije zadatak bio da isporuči tehnološko rešenje u skladu sa BAT standardima (“najbolje dostupne tehnologije”), i isporuči opremu, koja će da obezbedi kvalitet prečišćene vode za ispuštanje u prirodni recepijent.

Zbog količina otpadnih voda i njene specifičnosti, kao kontinualnog režima rada, celo postrojenje se sastoji iz tri “linije”:

 • Linija vode se sastoji od: sistema za egalizaciju – sakupljanje i ujednačavanja sastava OV, dvostepene neutralizacije – sa sistemima za mešanje i regulacijom pH, reaktora za koagulaciju, flokulatora, lamelarnog taložnika visokog stepena efikasnosti, na kome se dolazi do bistrenja nadmuljne vode, konačne kontrole pre ispuštanja prečišćene vode.
 • Linija dehidracije sedimentnog mulja se sastoji od sistema za pripremu mulja, i komorne filter prese, gde se dobija “filter kolača” koji se šalje na dalje zbrinjavanje.
 • Linija pripreme i doziranja hemikalija: priprema i doziranje hemikalija za podešavanje pH, priprema i doziranje poliektrolita, doziranje rastvora.

Kompletna tehnologija i oprema je naš “knowhow”. Opremu smo konstruisali i proizveli u skladu sa zahtevima tehnologije, od antkorozivnih materijala kao što su hromirani čelici, HDPP, HDPE, i dr.

Poseban izazov je bio na koji način povećati efikasnost taloženja za protok od 30 m3/h, jer je postajalo ograničenje u prostoru u koji je trebalo smestiti opremu. Konstruisali smo lamaralni taložnik koji zauzima malo prostora , a sa povećanom površinom taloženja.
Najveći izazov na ovom projektu je bio taj što se regulacija doziranja hemikalija za neutralizaciju, anjonskih i katjonskih polielektrolita, koagulanata i drugih, radi u “on line” režimu, jer se određeni teški metali mogu otkloniti u veoma “uskim” granicama pH vrednosti.

TEHNIKUM Tehnologije d.o.o.

Mi smo multidiciplinaran tim inženjera sa višedecenijskim iskustvom oblasti inženjeringa, projektovanja, proizvodnje, snadbevanja u različitim granama industrije. Nudimo rešenja i tegnologiju za sledeće oblasti:
Prečišćavanje otpadnih voda i drugih fluida iz industrijskih proizvodnji kao što su:

 • Površinske zaštite – iz galvanizacija, farbara, fosfatiranja, emajliranja, anodna oksidacija, površinske pripreme, i dr.
 • Proizvodnje u hemijskoj industriji: deterdženti, kozmetika, đubriva, i dr…
 • Proizvodnja građevinskog materijala, prerada peska-silikata, prerada kaolina, gline, i dr…
 • Reciklažna industrija – reciklaža akumulatora, reciklaža PET ambalaže, reciklaža svih vrtsa plastike
 • Prehrambena industrija: mlekare, klanice, prerada voća i povrća, ulja, šećera, i dr…
 • Prozvodja pića – punionice vode i sokova, pivare, vinarije.
 • Komunalne otpadne vode
 • Prerada crnih i obojenih metala
 • Kafilerije
 • Industrija papira i celuloze
 • Kožarska industrija
 • Proizvodnja prizvoda od gume – gumarska industrija
 • Rekonstrukcija i optimizacija postojećih postrojenja, itd…

Priprema i prečišćavanje pijaćih voda za:

 • Prehrambena industrija: proizvodnja pica, mlekare, klanice
 • Površinska zaštita
 • Hemijska industrija
 • Naselja
 • Hoteli, restoran

Prečišćavanje zagađenog vazduha u industriji:

 • Galvanizacije, farbare, kafilerije, pržionice kafe, i slično

Linije za površinsku zaštitu materijala: difinisanje tehnologije, sistem kada, bubnjevi sistem za ventilaciju, automatske linije – transport u sledećim procesima:

 • Cinkovanje, fosfatiranje, anodna oksidacija, hromiranje, nanošenje kalaja, toplo cinkovanje, farbare, i drugo.

Postrojenje je kontinualnog tipa (protočno) bez zadržavanja i zastoja, kontinualno prerađuje otpadnu vodu, koju prečišćava i oslobađa je od svih štetnih sastojaka.

Ugrađena automatika kontroliše procesne parametre od egalizacionih bazena i rezervoara za prihvat i neutralizaciju otpadnih voda iz pogona za proizvodnju i reciklažu olovnih akumulatora, pa sve do preliva u recipijent. Kao osnova za upravljanje iskorišćen je PLC, sa odgovarajućim interfejsima komunikacionih protokola. Operacionim panelima u nadzornim stanicama raspoređenih na više lokacija kontroliše se proces upravljanja celog postrojenja.

PLC prihvata analogne i digitalne signale iz polja. Analogni signali reprezentuju vrednosti izmerenih procesnih veličina kao što su: nivo, protok, pH vrednosti i pritisak. Krajnje-granične vrednosti nivoa, statusi aktuatora, stanja graničnih mikroprekidača, presostata, sigurnosne zaštite kao i statusi elektro opreme u ormanu prenose se kao digitalni signali. Na osnovu programa i PID regulatora, PLC vrši regulaciju po merno regulacionim krugovima.

U slučaju prekoračenja željenih, a na osnovu izmerenih vrednosti generišu se alarmi upozorenja i kritični alarmi. Kritični alarmi dovode postrojenje u bezbedno isključeno stanje blokirajući isporuku otpadne vode u slučaju da definisani procesni uslovi nisu ispunjeni.

Sve pojave se beleže kako bi korisniku nakon analize pružile mogućnost razrešenja razloga otkaza ili varijacija u regulaciji izvan dozvoljene zone tolerancije. Na panelima su korisnicima dodeljeni različiti nivoi pristupa, kako bi se izvršila selekcija nivoa pristupa u skladu sa njihovom odgovornošću i kompetencijom.

Tehnološko unapređen sistem radi u kontinuitetu godinu dana ispunjavajući zahtevane parametre.

AUTOMATIKA d.o.o.
Potekli smo na osnovama dobre farmaceutske prakse iz firme koja je prednjačila i dan danas je vrhu u tehnološko, tehničkom smislu u regionu i šire. 12 godina postojanja firme i reference su merilo uspeha i potvrda kvaliteta. Izvedeni projekti su funkcionalnom stanju, nalaze se na teritoriji Evrope (Evropska unija), Rusije , Azije, arabijskog poluostrva, kao i na prostorima republika bivše Yugoslavije. Posedujemo licence za projektovanje automatike i motornog pogona kao i za proces izvođenja radova. Izrađujemo ormane za automatiku i elektromotorni pogon. Automatika se bavi izradom softvera na PLC ovima kao i na SCADA sistemima. Automatika izrađuje validacionu dokumentaciju u skladu sa GMP i CFR21/11 standardima. Automatika na licu mesta pušta opremu u rad, obučava korisnike u garantnom roku pruža podršku krajnjem korisniku. Automatika sklapa sa korisnicima ugovore o godišnjem održavanju.

U vođenju projekata pridržavamo se savremenih metoda menadžmenta. Iniciranje, Planiranje, Izvršenje, Kontrola i Zaključenje Projekta su poznate faze u životnom ciklusu jednog projekta. Ovaj hodogram se usaglašava sa „V“ modelom validaciacionog životnog ciklusa. Taj ciklus počinje od formiranja korisničkog zahteva, potom našeg odgovora kroz funkcionalnu specifikaciju, kao i hardversku i softversku specifikaciju. Po završetku instalacije pristupa se činu kvalifikacija prolaskom kroz instalacionu i operacionu kvalifikaciju. URS-FS-HDS; SDS-izgradnja-Start up-IQ, OQ i PQ su prepoznatljive faze. Protokole pišemo sami i sa korisnikom ih usaglašavamo pre otpočinjanja egzekucije testova. P&ID dijagrami i liste opreme, kao i performanse sistema su nam osnova za kvalifi-kaciju dizajna. Ove operacije dizajna su integralni deo „V“ dijagrama i na taj način sinhronišu tehnološki, mašinski, elektro projekt. Sva dokumentacija je saglasna sa zakonima o planiranju i izgradnji objekata, kao i odgovarajućim IEC, ISPE i ISA vodičima.


Automatika i procesni inženjering d.o.o
Sterijina 34, 26300 Vršac
M:+381 63 355 707 I T:+381 13 400 347
office@automatika.co.rs

www.automatika.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me