Visoko produktivne proizvodne linije na kojima se proizvodi i do 100000 komada proizvoda na čas, imaju  veoma izražene zahteve za pouzdanim i automatizovanim sistemima kontrolisanog podmazivanja. U sklopu tih mašina nalaze se pozicije koje zahtevaju pouzdano podmazivanje: različite vrste i veličine kliznih i kotrljajnih ležajeva, klizne površine, zupčanici, vođice, navojna vretena i sl.

Zbog raznovrsnosti u zahtevima pojedinih mesta za količinama maziva, dosadašnja rešenja sa progresivnim sistemima podmazivanja koji pokrivaju relativno mali broj tačaka, morala su da se kombinuju sa ručnim podmazivanjem određenih pozicija. Zato je projektni zadatak bio da se projektuje sistem koji će obuhvatiti sva postojeća mesta podmazivanja uz mogućnost naknadnog proširenja i na ostale delove linije.

Zajedno sa stručnjacima SKF-a, svetskog lidera u tehnologijama podmazivanja, projektovan je jedan HIBRIDNI sistem u čijoj se osnovi nalazi dvolinijski sistem centralnog podmazivanja koji se koristi za direktno podmazivanje većih potrošača. Istovremeno ovaj sistem  je  dobra osnova za snabdevanje sekundarnih  linija sa progresivnim dozatorima. Zašto baš dvolinijski sistem?

Iz prostog razloga jer je on izuzetno pouzdan, a i vrlo fleksibilan sa aspekta proširenja sistema, jer daje mogućnost vrlo jednostavnog dodavanja novih dozatora, bili oni progresivni  ili dvolinijski.

Kontrolna jedinica upravlja radom sistema na način da po zadanoj dinamici aktivira pumpu čime se mast upušta u glavne linije cevovoda L1 i L2. Na taj se način, preko dozera isporučuje tačno određena količina maziva na tačke podmazivanja. Količina masti po potrebi se može naknadno menjati jednostavnim podešavanjem dozera. Transmiteri pritiska integrisani su u centralnoj jedinici. Kada je zadati pritisak postignut svi dozeri su odradili ciklus (sve su tačke podmazane), pumpa se isključuje, a linija pod pritiskom rasterećuje. Nakon rasterećenja linije nastupa zadati period pauze (polovina zadatog ciklusa C/2). Periodi pumpanja Pmax i ciklusa C mogu se podešavati po želji na PLC-u kontrolne jedinice. Po završetku perioda pauze pumpa se ponovo uključuje te se mazivo dovodi u drugu liniju. Proces pumpanja traje do trenutka isteka zadanog vremena Pmax. Kontrolna jedinica prima podatak od transmitera pritiska o ostvarenom zadatom pritisku. U okviru zadatog vremena mora se postići zadati pritisak Phi. U slučaju da se to ne dogodi na kontrolnoj jedinci će se javiti alarm Plo (prenizak pritisak u sistemu).

Ovakvim sistemom se u konkretnom projektu  podmazuje 178 mesta, sa ciklusom u trajanju od 3 sata (8 ciklusa na dan), i količinama masti od 0.1 do 2.5 grama po ciklusu po mestu podmazivanja.


Više informacija: SERVOTEH d.o.o., Slobodana Đurića 6, 11080 Beograd, Tel: +381 (11) 2190767, +381 (11) 3757003, http://www.servoteh.rs

Aleksandar D.
Follow me