Softverski stručnjaci COPA-DATA sarađuju, kao jedni od prvih isporučilaca sistema za kontrolu procesa, na “DIMA – Decentralized Intelligence for Modular Applications” projektu, koji je inicirala kompanija WAGO. Cilj je da se kreira de-fakto standard za decentralizovanu, modularnu automatizaciju procesne opreme i efikasan inženjering. On će industrijskim kompanijama omogućiti da implementiraju procesnu opremu na fleksibilan način i na taj način da individualizuju svoju proizvodnju.

08c02501

Fluktuirajuća potražnja i tržišta, fleksibilna relokacija proizvodnih lokacija i rastuća potražnja za proizvodima individualizovanim po zahtevu kupca vode ka sve kraćim proizvodnim i inovativnim ciklusima u procesnoj industriji. Tehnološka oprema zasnovana na konvencionalnim procesima u oblastima hemijske i prehrambene industrije, industrije pića, kozmetičke i farmaceutske industrije obično nije dovoljno fleksibilna i ne može se efikasno nositi sa uvođenjem novog proizvoda ili promeni obima proizvodnje.

Individualizacija procesnog postrojenja
WAGO, globalni proizvođač opreme za elektro-konekciju i automatizacionih sistema, je stoga inicirao “DIMA – Decentralized Intelligence for Modular Applications” projekt. On je okrenut ka zahtevu za individulaizacijom procesne opreme i visokom stepenu modularnosti u automatizaciji proizvodnih procesa.
“Naša zamisao je da značajno smanjimo vreme između odobrenja proizvodnje i njegovog pojavljivanja na tržištu. Procenjujemo da se 60% vremena razvoja može uštedeti. Ali, ovo se može desiti samo ako je oprema kreirana na modularan način   i da mi kompanijama tako dajemo mogućnost da reaguju brže i fleksibilnije.”, objašnjava Ulrich Hempen,  menadžer industrijskog i proces market menadžmenta u komaniji WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Pažnja Udruženja korisnika atomatizacionih tehnologija u procesnoj industriji (NAMUR) i Asocijacije električara i proizvođača elektro opreme Nemačke (ZVEI) usmerena je na DIMA projekat i doprinela je njegovoj specifikaciji. Cilj ove kooperacije je bio razvoj internacionalnog standarda.

Servisno-orijentisana arhitektura
Ideja DIMA koncepta je da objedini celu fabriku koja se sastoji od nekoliko nezavisnih autonomnih modula sa opremom. Modul sa opremom vrši jedan ili više standardizovanih procesnih koraka, brine o procedurama, operacijama i funkcijama i na taj način pruža ono što zovemo servis. Modul pruža procesno-tehnološku funkciju kao servis procesnom kontrolnom sistemu višeg nivoa, zenon – on preuzima ulogu ponuđača servisa. Kontroli sistem procesa može pozvati servis koji nudi modul – tada se ponaša kao korisnik servisa. DIMA konsekventno koristi servisno-orijentisanu arhitekturu (SOA). Moduli imaju sopstvenu „inteligenciju“ u DIMA konceptu. Svaki modul je opremljen WAGO kontrolerom, koji izvršava servis i nadgleda status modula. Ako kompanija želi da izmeni proizvodni proces, sve što treba da uradi je da promeni jedan ili više modula. Obim proizvodnje može se povećati dodavanjem modula istog tipa.

“Glavna prednost modularizacije opreme je smanjenje inžinjerskog rada za operatere, i za puštanje u rad i za promene na opremi. Operateri mogu daplaniraju i konstruišu modularnu opremu sa više efikasnosti, jer je veći deo inžinjeringa već urađen u fazi inženjeringa modula. Module nakon toga treba integrisati u zenon“, objašnjava Filip Šmit, menadžer u COPA-DATA Nemačka.

Untitled-1

Opis električnog modela: Paket modularnog tipa
Tehnička implementacija DIMA metoda zahteva novu definiciju opisa modula procesne opreme: “Module Type Package” (MTP). Sledeće informacije se nalaze u ovom MTP: komunikacioni parametri za laku integraciju modula u opremu, servisi, npr. opisi karakteristika performansi procesa modula, kao i grafičke informacije za rad i nadgledanje. Dodatno, tu su i dodatni opisi, kao što su informacije o statutu, dijagnostici, istoriji i arhiviranju.

osnovni koncept.cdr

Upravljanje i menadžment modula
Kako bi dizajnirali kompletan inženjering ili ponovo uradili inžinjering procesa što je efikasnije moguće, u COPA-DATA je razvijen sistem za upravljanje i menadžment. Sa ovim sistemom, komanije mogu da pročitaju MTP-ove, kreiraju sve potrebne promenjive i radne ekrane i definišu njihove veze. Sve informacije u zavisnosti od njihovog imena, veličine, pozicije i veze sa objektima na ekranu dolaze iz MTP-a.  Na ovaj način je garantovano da moduli radnih ekrana različitih proizvođača, koji se čitaju u različitim MTP-ovima, odgovaraju korisnički zahtevanom izgledu i osećaju u kontrolnom sistemu. Korisnik može pratiti, u svakom trenutku, koji je objekat u zenonu kreiran sa kojim MTP-om. Moguća je veza različitih modula potrebnih u procesu, čak i za vreme tekućih operacija. zenon daje korisniku mogućnost da selektuje i izveze prilagođen servis i radni ekran. Na ocaj način, kompanije mogu izvesti koncepte kako bi ih ponovo koristile i time smanjile troškove srodnih projekata. Dodatno kreiranju i povezivanju promenjivih i radnih ekrana, servisi koji su takođe uključeni u MTP su kreirani kao faze u zenon Bach Control modulu. Parametri faza mogu se setovati po potrebi i povezati međusobno u formi recepta. Proizvodni proces na opremi može započeti nakon ovog koraka. Ako je neophodno može se implementirati među-modularni interlok u zenonu korišćenjem kreiranih promenjivih i dodatne poruke se tako mogu postaviti.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com

Aleksandar Dakić
Follow me