Kiselost ili baznost tečnosti ili rastvora – njihova pH vrednost – ima presudan značaj za brojne industrijske procese. U ovom članku vam dajemo najbolje savete o tome kako da sa vašom opremom za merenje pH vrednosti postignete maksimalne rezultate.

Iako je sam princip merenja pH vrednosti naizgled jednostavan, izvođenje samih merenja se može pokazati dosta zahtevnijim. Mnoga od ovih merenja se odvijaju u vrlo agresivnim sredinama, zbog čega je od vitalnog značaja ne samo to da posedujete odgovarajuću opremu od samog početka, već i da je redovno proveravate i održavate kako bi nastavila precizno da radi.

Ipak, šta je ono što treba znati kako biste iz vašeg sistema za merenje pH vrednosti izvukli maksimum?

U nastavku su neki od korisnih saveta koji se baziraju na preko 65 godina razvoja, proizvodnje i servisiranja opreme za pH merenja za industrijsku primenu.

1. Koristite odgovarajući senzor
Kao što ne postoji univerzalni industrijski proces, ne postoji ni univerzalno rešenje za merenja pH vrednosti koje odgovara svim aplikacijama.

Umesto toga, na raspolaganju je dijapazon različitih opcija, gde svaka opcija odgovara konkretnoj aplikaciji. Da biste pronašli opciju koja najviše odgovara vašoj nameni, vaš prvi korak treba da bude utvrđivanje karakteristika vašeg procesa. Primena u uslovima visoke temperature, na primer, zahteva uređaj izrađen od vatrostalnog stakla pogodnog za temperature iznad 90°C, dok bi primena u hladnijim medijima ili u hladnijim geografskim područjima zahtevala uređaj koji radi u uslovima od 15°C do ispod 0°C.

Priroda vašeg tehnološkog procesa takođe može uticati i na dizajn pH senzora.

Stakleni senzori sa ravnim profilom imaju sondu sa ravnim vrhom, što im omogućava funkcionalnost samočišćenja za primene u kojima postoji rizik od prljanja pH senzora, dok su senzori sa staklenim sfernim vrhom sonde primarni izbor za primenu u uslovima do 140°C i do 10 bara pritiska.

Takođe, u obzir treba uzeti i tip referentne elektrode. Čvrsta referentna elektroda omogućava izrazito niske troškove održavanja sprečavanjem da u uzorak procesne tečnosti prodru „toksini“ koji mogu zahvatiti i uništiti referentnu elektrodu senzora.

Senzori sa čvrstim elektrodama su idealni za primenu kod industrijskih i komunalnih otpadnih voda, gde su prisutni visoki nivoi sulfida.

I konačno, protočne referentne elektrode su najbolji izbor kada je potrebno praćenje pH vrednosti vode visokog stepena čistoće.
2. Obezbedite lak pristup mernom mestu
Vaš pH senzor postavite tamo gde mu se može lako pristupiti – pravu vrednost ovoga ćete uvideti kada dođe vreme za kalibraciju, proveru ili zamenu senzora.
3. Držite senzor uronjen u tečnost
Ne dozvolite da se vaš senzor osuši, jer to može drastično smanjiti upotrebni vek senzora. Uvek ga postavite na mestu gde će biti stalno potopljen, recimo u cevi u obliku slova U, odnosno u “sifonu“.

4. Da li vršiti kalibraciju senzora ili ne?
To zapravo zavisi od toga da li postoji potreba za bilo kakvim dodatnim podešavanjima. Kalibracije su često nepotrebne ako je razlika u merenju između uzorka i procesnog merača pH vrednosti manja od 0.2 pH.

5. Uvek izvršiti kalibraciju pre upotrebe
Svi pH sistemi se moraju kalibrisati pre upotrebe. To znači da ćelija za merenje pH mora biti kalibrisana pomoću rastvora koji ima poznatu pH vrednost, korišćenjem dva različita pH standarda ili pufera. Ipak, čak i ako na bočici sa puferom piše pH 9.18 – to ne znači da je to stvarno tako jer, osim ako se pufer nije čuvao na ambijentalnoj temperaturi od 25°C, njegova pH vrednost može varirati. Na primer, na temperaturi od 0°C, njegova pH će porasti na 9.46.

Uverite se da ste instrument podesili prema puferima koje ćete zaista koristiti. Najveći broj savremenih merača pH vrednosti može automatski da izvrši kompenzaciju varijacija u temperaturi. Protočni (in-line) senzori vrše merenja do 140°C, pa im može biti potrebno vreme da se ohlade do temperature za kalibraciju. Ovo može poprilično da potraje, te stoga budite spremni da sačekate pre nego što započnete kalibraciju.

6. Razmotrite opciju jednokratnog uzorkovanja
Premda je za većinu aplikacija kalibracija pomoću pufera sasvim dovoljna i neće zadavati poteškoće, u nekim procesima oslanjanje isključivo na pufere može dovesti do netačnih očitavanja.

Kao posledica toga, kalibraciju pomoću pufera najbolje je koristiti samo kao polaznu tačku, nakon čega treba izvršiti kalibraciju na osnovu jednokratnog uzorkovanja sa jedne tačke. Kod ove vrste kalibracije senzoru treba dopustiti da se aklimatizuje na proces, uzorak treba meriti laboratorijskim senzorom visokog kvaliteta, te dobijenu vrednost zatim koristiti za kalibraciju procesnog instrumenta za merenje pH.

7. Nisu sva laboratorijska merenja ista
Obratite posebnu pažnju na varijacije u laboratorijskim uzorcima prilikom poređenja sa protočnim (in-line) merenjima iz tehnološkog procesa. Neutralna ili blago bazna voda visokog stepena čistoće, na primer, rastvara CO2 iz vazduha na putu do laboratorije, što za posledicu ima nižu pH vrednost. Ove uzorke transportujte u zapečaćenim polietilenskim posudama ili merenja vršite što je bliže moguće samom procesu.

pH vrednost laboratorijskih jednokratnih uzoraka takođe može pretrpeti negativan uticaj usled hlađenja uzorka na putu do laboratorije. Isto tako, ukoliko se uzorak uzme prerano u toku procesa, njegova pH vrednost će se razlikovati od vrednosti protočnog uzorka uzetog u kasnijoj fazi procesa.

8. Uzeti u obzir odstupanja
S promenama procesa često nailazimo na odstupanja u pH vrednostima stvarnog procesa u poređenju sa laboratorijskim ili istorijskim vrednostima uzoraka. Pronađite uzrok takvih varijacija beležeći informacije o uzorku i temperaturi tehnološkog procesa. Tada se greške mogu eliminisati pomoću funkcionalnosti senzora da vrši kompenzaciju temperature rastvora.

9. Održavajte senzor čistim
Redovno čistite senzore kako biste izbegli njihovo preterano prljanje, smanjenje preciznosti i kraći upotrebni vek. Ukoliko se na staklu senzora nađe tanki sloj kamenca, senzor treba obrisati čistom krpom i destilovanom vodom. Ukoliko je kamenac uporan, probati sa izopropil alkoholom.

10. Pitajte eksperte
Iako senzori i sistemi za praćenje pH vrednosti sami po sebi nisu kompleksni uređaji, za njihovo uspešno korišćenje neophodno je pratiti njihove performanse, uz redovno i adekvatno održavanje. Poštovanje ovih jednostavnih smernica bi trebalo da vam pomogne u dobijanju preciznih merenja pH vrednosti i održavanju senzora u ispravnom radnom stanju.

Za više informacija o tome kako vam kompanija ABB može pomoći oko pH merača, posetite stranicu www.abb.com/wateranalysis ili se obratite vašem najbližem predstavniku prodaje za ABB proizvode.

Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Beograd, Srbija
Milica Vukoje
Tel: +381 62 8809267
milica.vukoje@rs.abb.com
www.abb.rs

Aleksandar Dakić
Follow me