pristupačna i prikladna detekcija toplote

DTSX1meri temperaturu i detektuje toplotu pomoću optičkog kabla. On detektuje temperaturne promene na velikom prostoru brzo i precizno. Takođe, ima mogućnost konfigurisanja ekrana i zvuka alarma zasebno kako bi odgovarali vašim potrebama omogućavajući brzu detekciju, lokalizaciju i identifikaciju neuobičajenih radnih stanja. Ovo sprečava kvarove i zastoje u radu opreme izazvane toplotom, kao i velike požare koji mogu biti njihova posledica, u cilju obezbeđivanja rada pogona i zaštite imovine, i bi ste zaštitili svoju imovinu.

Kompaktan i lak za postavljanje

 • Težnja za funkcionalnošću i jednostavnošću
  Napravljena je funkcija detektora temperature kori‐ šćenjem standardne opreme koliko je to bilo moguće. Težeći jednostavnosti proizveden je temperaturni de‐ tektor u jednom box-u. Vidljivost je poboljšana posta‐ vljanjem alarmnih lampi na prednju stranu panela, za svaki kanal ponaosob.
 • Jednostavno rešenje polaganjem kabla na inventivan način
  Polaganje jednog kabla sa optičkim vlaknima na in‐ ventivan način omogućava brzo detektovanje velike toplote bez greške. Ovo omogućava laku implemen‐ taciju precizne detekcije požara širokog opsega kao i praćenje vrućih tačaka.
 • Okrenut korisniku
  Minimiziranje početnih problema i utroška vremena za njihovo rešavanje uključujući inženjering i složene opera‐ cije potrebne zaprocese instalacije i konfiguracije, poma‐ že u smanjenju ukupnih troškova instalacije sistema. Jed‐ nom kada se sistem pokrene, smanjuju se troškovi odr‐ žavanja uključujući svakodnevno održavanje opreme i uređaja.
 • Interakcija sa proizvodima integrisanog sistema
  Besprekornom interakcijom sa integrisanim sistemskim proizvodima kompanije Yokogawa, DTSX1 pruža bezbed‐ nost i sigurnost kao osnovne komponente pri otkrivanju nepravilnosti u radu opreme i u upravljanju rizikom od požara pri radu postrojenja. Koristan je za optimizaciju plana održavanja opreme.

Redukcija vremena i truda sistemom za detekciju toplote

DTSX1 koji sadrži sve funkcije temperaturnog detektora integrisane u jednu kutiju možese odmah koristiti kao detektor toplote jedno‐ stavnim povezivanjemoptičkog kabla koji se isporučuje kao stan‐ dard. Upotreba DTSX1 ipaketa kablova sa optičkim vlaknima elimi‐ niše vreme i trud koji supotrebni za odabir potrebne dodatne opreme.
Pošto se DTXS 1 može koristiti kao standardni sistem u kombinaciji sa GA10, koji može grafički da prikaže promene temperature,mo‐ guće je smanjiti vreme i trud koji su potrebni u procesima, kaošto su: postavljanje, konfiguracija i rad.

Aplikacije

 • Monitoring abnormalnih tem‐ peratura u nosaču kablova
  Brzo otkrivanje neuobičajenog stvaranja toplote, što dovodi do opasnosti od požara, kao što je nenormalan porast temperature u kablovskom stalku ili dalekovodu.

 • Detekcija požara u kablovskim tunelima
  Komunalni tuneli su dostupni, ali ljudi obič‐ no ne prolaze kroz njih. Otkrivanjem neuobi‐ čajene temperature i generisanja toplote tamo može se izbeći rizik od požara povezan sa porastom temperature itd.

 • Ispravnost peći
  Praćenje vruće tačke pomoću detektora toplote obezbeđuje detekciju oštećenja i nenormalnog stanja peći i omogućava identifikaciju vruće tačke.

Specifikacije

Related Products


Više informacija: Yokogawa, web: https://www.yokogawa.com/eu, office@rs.yokogawa.com

 

 

Aleksandar Dakić
Follow me