SS7081-50 je 12-kanalni generator i merni istrument koji može lako i tačno da proceni performanse sistema za menadžment baterijama (BMS) koji se koristi u litijum-jonskim baterijskim sistemima koji se mogu naći u elektro-vozilima (xEVs), sistemima za skladištenje energije (ESSs) i neprekidnim napajanjima (UPS).

Kao generator napona koji simulira rad baterije, uređaj omogućava proveru performansi i bezbednosti sistema postavljanjem testnih parametara koje bi bilo teško reprodukovati realnim baterijama, napajanjima ili električnim opterećenjima.

Dodatno, instrument omogućava visoko-precizno merenje naponskog i strujnog kapaciteta, tako da istraživači mogu razvijati sofisticirane BMS funkcionalnosti.

Tranzicija ka električnim pogonima u vozilima je svetski trend. Zahtevi za litijum-jomskom baterijama (LIB) je u porastu. Svaki LIB paket u sebi ima integrisanu sistemsku ploču poznatu pod imenom BMS koja nadgleda i kontroliše optimalan rad baterije. Greška u radu BMS smanjuje efikasnost baterije, na primer brzim pražnjenje koje degradira bateriju ili lošim upravljanjem punjenja smanjuju se njene performanse. Brzo pražnjenje je posebno opasno, jer može dovesti do požara ili električnog šoka. Stoga je testiranje BMS ploča od izuzetnog značaja.

Mogućnost da se efikasno izgradi testno okruženje simulacijom rada baterije
ST7081-50 se može koristiti umesto prave baterije, napajanja ili elektronskog opterećenja kao simulator baterije/naponskog generatora.

BMS ploče se povezuje za baterijske ćelije, čiji se kapacitet i ostali parametri nadgledaju. Baterijske ćelije ispoljavaju individualne razlike u kapacitetu usled različitih radnih uslova i varijacija u proizvodnji. Razlike u kapacitetu onemogućavaju adekvatno punjenje, te je nemoguće iskoristiti njen maksimum. BMS ploče rešavaju ovaj problem eliminacijom varijabilnosti usled razlike u kapacitetu.

Teškoće se pojavljuju kada je potrebno proceniti performanse ovih sistema, jer je teško kreirati željeno stanje disbalansiranosti pravim baterijama. Uz pomoć kompjuterske aplikacije koja simulira stanje svake ćelije, SS7081-50 omogućava efikasno i lako građenje BMS testnog okruženja.

Dodatno, SS7081-50 nudi 12 kanala, dok se veći broj uređaja može povezati u višećelijsko okruženje. Ovo je mnogo ekonomičnije nego izgradnja velikog broja specifičnih napajanja i njihovo povezivanje u sistem koji bi ih kontrolisao.

Visoko-precizno merenje napona i struja, uz mogućnost merenja izuzetno malih struja
SS7081-50 omogućava visoko-precizno merenje napona (±0.1% rdg. ±100 μV) i struja (±0.07% rdg. ±100 μA) bitno za evaluaciju izuzetno sofisticiranih BMS ploča.

Uz 100 μA (0.1 mA) opseg moguće je meriti “dark” struje i “standby” struje. BMS ploče se napajaju iz povezanih baterijskih ćelija. Važno je proceniti “dark” i “standby” struje da bi se odredil limiti potrošnje baterijskog napajanja.

Lako i bezbedno simuliranje prekida ožičenja
SS7081-50 može simulirati prekid ožičenja između baterijske ćelije i BMS dela. Korišćenje prave baterije u ovom slučaju bi podrazumevalo dodatne teškoće izrade specijalno dizajniranih testnih uređaja, kao i dodatne bezbednosne probleme.

Sa SS7081-50 lako je simulirati prekid ožičenja koji bi bio teško izvodljiv sa realnim baterijama, te je tako moguće evaluirati ciljane funkcije BMS ploče za detekciju anomalija pri radu. SS7081-50 nudi širok opseg funkcionalnosti za simulaciju ostalih defekata, kako bi ih korisnici bezbedno procenili iz različitih uglova.


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gararina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com

Aleksandar Dakić
Follow me