Mastercam 2024 je softver za računarsko numeričko upravljanje (CNC) koji se koristi za projektovanje, programiranje i kontrolu alatnih mašina, kao što su: glodalice, strugovi i slični uređaji za obradu metala i drugih materijala.

Korištenje licencirane verzije softvera Mastercam donosi niz prednosti u poređenju sa piratskim verzijama. Licencirani softver pruža podršku korisnicima, redovna ažuriranja, sigurnost i legalnost u radu. Osim toga, korisnici licencirane verzije imaju pristup tehničkoj podršci i obukama, što im omogućava da iskoriste pun potencijal ovog moćnog alata za CNC obradu. Osim toga, legalna verzija Mastercama štiti korisnike od potencijalnih pravnih problema i osigurava njihovu usklađenost sa industrijskim standardima i propisima.

Najnovija verzija softverskog alata Mastercam 2024 omogućava bržu izradu rupa, bolje putanje alata za 3D HST obradu, dodatne mogućnosti u 2D i 3D obradama, napredak u Mill-Turn modulu i brži rad uz poboljšano programiranje.

Važnije novosti u verziji Mastercam 2024 su:

Mogućnost orijentacije tela prema bojama u alatu Disassemble
U softveru Mastercam 2024 možete koristiti boju površine kako biste orijentsali delove alatom Disassemble. To možete postići klikom na dugme „Color“ u odeljku „Face color“ i odabirom boje iz grafičkog prozora.

Mastercam 2024 meni

Meni za orijentaciju tela prema boji. Photo: Mastercam 2024

Poboljšanja B-Axis Contour obrade
Obradi su dodate tri važne funkcije:

 • Mogućnost ručnog uređivanja vektora osi alata;
 • Mogućnost ručnog uređivanja korisnog područja pločice;
 • Funkcija za prilagođenje Stock-a na obradnom predmetu.

Ove nove funkcionalnosti omogućavaju veći nadzor načina na koji alat uklanja materijal. Poboljšanja doprinose optimizaciji površinske obrade i trajanja životnog veka alata, te omogućavaju dodatni nadzor nad kretanjem alata.

Uređivanje vektora putanja alata
Ako ste ručno odredili vektore osi alata, sada Mastercam 2024 omogućava uređivanje tih vektora. Funkcija omogućava izradu putanje alata bez korišćenja dodatne geometrije.

Nove mogućnosti nalaze se na kartici „Basic Motion Control“. Odaberite „Modified“, a zatim kliknite dugme „Edit vectors“.

Mastercam 2024 edit vectors

Kartica Basic Motion Control. Photo: Mastercam 2024

Dvaput kliknite na konturu gde želite dodati vektore osi alata. Delovi konture gde alat ne može uspostaviti kontakt sa obradnim komadom označeni su crvenom bojom. Ako dvaput kliknete na područje bez kontakta, Mastercam 2024 će dodati novi vektor osi alata na najbližem mogućem mestu.

Mastercam 2024 vectors

Uređivanje vektora putanja alata. Photo: Mastercam 2024

Ručno određivanje dopuštenog područja rezne pločice
Funkcija se nalazi na kartici „Advanced Motion Control“. Odaberite „Manual“, a zatim dugme „Edit depth“. Mastercam 2024 će vas vratiti na grafički prozor gde možete putem zelene i crvene tačke urediti granice rezne površine pločice.

Snimi/Učitaj zadate vrednosti
U softveru Mastercam 2024 poboljšano je učitavanje i snimanje zadatih vrednosti direktno u prozoru obrade. Kliknite dugme „Save toolpath parameters“ ili dugme „Load toolpath parameters“.

3-osna obrada Multiaxis Pocketing
Mastercam 2024 omogućava zaključavanje putanja na 3D obradi za Pocketing/Roughing. Time možete kreirati 3D putanje bez podrezivanja ili pojednostaviti putanje alata za grubu višeosnu obradu.

Mastercam 2024

Meni za 3-osnu obradu. Photo: Mastercam 2024

Izbor površina za izbegavanje u obradi Pencil
Sada možete odabrati geometriju izbegavanja za obradu 3D HST Pencil. U prethodnim verzijama taj odeljak je bio onemogućen.

Photo: Mastercam 2024

Alat za izbegavanje nekog tipa geometrije. Photo: Mastercam 2024

Obrada horizontalnih površina sa Area Roughing
Kao što je Waterline u verziji Mastercam 2023, sada i Area Roughing u verziji Mastercam 2024 omogućava obradu svih ili pojedinačnih horizontalnih područja.

Mastercam 2024 Area Roughing

Area Roughing u Mastercam 2024 softveru. Photo: Mastercam 2024

Prilagođenje posmaka u uglovima
Sledeće obrade sada imaju opciju „Override Arc Feed Rate“ na kartici „Arc/Filter tolerance“:

 • Dynamic Contour
 • Peel Mill
 • Model Chamfer
 • Waterline

Definisanje posmaka uglova. Photo: Mastercam 2024

Grafički prikaz ravni i geometrije
Dodato je dugme za prikaz grafičkih elemenata u prozorima: obrade za izradu rupa i višeosnih obrada.

Meni sa dugmetom za prikaz grafičkih elemenata. Photo: Mastercam 2024

Ova funkcija omogućava prikazivanje ili skrivanje različitih grafičkih elemenata poput visina pri obradama bušenjem.

Konkretan prikaz i skrivanje elementa. Photo: Mastercam 2024

Izrada rupa pomoću obrade Process Hole
„Process Hole“ se nalazi na kartici „Toolpaths“ za module Mill i Router. Process Hole koristi unapred setovane postupke za izradu rupa na čvrstim telima. Postupak može imati jednu ili više operacija izrade rupa, koje možete kreirati u biblioteci operacija ili uvesti iz drugih datoteka.

Meni sa alatom za izradu rupa „Process Hole“. Photo: Mastercam 2024

Poboljšanja obrade Deburr

Opciono područje kontakta alata
U softveru Mastercam 2024 možete odabrati rezanje vrhom ili bočnom stranom alata. Ako odaberete rezanje bočnom stranom, pojavi će se opcija postotka. Pomoću ove opcije možete odrediti gde će deo alata za rezanje biti u kontaktu sa komadom.

Određivanje postotka rezanja bočnom stranom. Photo: Mastercam 2024

Izbegavanje kontakta sa vrhom alata
Ako odaberemo opciju „Tip“, a vrsta obrade je „5 axis (simultaneous)“, dostupna je nova opcija „Avoid contact on Tip“ – izbegavanje kontakta sa vrhom alata.

Izbegavanje kontakta vrha alata. Photo: Mastercam 2024

Upotrebite ovu opciju kako biste prilikom rezanja sprečili moguće stvaranje ivica usled male brzine rezanja na vrhu alata.

Vrh alata i ivica obradnog predmeta. Photo: Mastercam 2024

Podržane vrste alata

Tip:

 • Ball end mill – Kuglasto glodalo
 • Lollipop mill– Lizalica (podupire podrezivanje)

Flank/Taper:

 • Bull end mill – Radius rezač
 • Taper mill -Konični rezač
 • Dove mill– Roto glodalo (podupire podrezivanje)
 • Chamfer mill – Glodalo za kosine

Promena strane/smera odabranih kontura
U grafičkom prozoru sada možete okrenuti „Chain“ – dvostruki klik na njega. Dvostruki klik na bilo koji strelicu (manju ili veću) menja smer konture.

Alat za promenu smera konture. Photo: Mastercam 2024

Poboljšanja opcije „Variable Depth“ za Lathe Rough
Putanje pri grubom radu struga sada omogućavaju prilagođenje dubine na početku rezanja od/do -/+100% njene vrednosti. Ranije je prilagođenje bilo ograničeno na 25%.

 • Vrednost 100% znači da će rez biti dvostruko dublji na kraju prolaza
 • Vrednost -100% smanjuje rez, što znači dubinu reza 0 na kraju prolaza

Prilagođenje dubine na početku rezanja. Photo: Mastercam 2024

Optimizacija Waterline putanja kod prolaza na plitkim mestima
Waterline obradi dodata je opcija „Allow partial cuts“, ako je uključena opcija „Add cuts“. „Allow partial cuts“ omogućava delomične rezove na plitkim područjima obradnog predmeta i izbegava obradu strmih zidova obradnog predmeta.

Optimizacija Waterline putanja. Photo: Mastercam 2024

Više noviteta možete pronaći na stranici: www.mastercam.rs


Kontakt: Camincam d.o.o., Pohorska cesta 31, 2380 Slovenj Gradec, Tel: +386 288 29 214, mail: info@mastercam.rs

Aleksandar Dakić
Follow me