FANUC neprekidno proširuje svoju po-nudu kolaborativnih robota. FANUC je pri-kazao CR-15iA, sa kapacitetom manipu-lacije tereta do 15 kg, prvi put na sajmu AUTOMATICA u Minhenu. Peti robot ove serije ispunio je jaz između manjih CR-4iA/CR-7iA modela i velikog CR-35iA.

Kolaborativni 15 kg robot je namenjen za iste industrijske apli-kacije kao i M-10iD: rukovanje i korišćenje u logistici za zadatke pakovanja. To je razlog zašto se prve primene i očekuju upravo u tiom oblastima. “Pa ipak, mi vidimo njegovu primenu i kon-troli kvaliteta, jednoj oblasti koju je strogo karaktersao ma-nuelni rad, a koju je sada lako automatizovat”, kaže FANUC.

Za CR seriju kolaborativnih robota, na primer, dokazana meha-nika je kombinovana sa veoma osetljivim senzorima, što rezul-tuje rešenjem koje je u isto vreme i snažno i bezbedno. Osnova novog CR-15iA je industrijski robot M-10iD, koji je isto prikazan “u žutom” na AUTOMATICI. Mehanika oba robota je virtuelno identična.

To donosi nekoliko prednosti i kompaniji FANUC i korisnicima: U jednu ruku, u pitanju je isti dizajn robotske ćelije što pojed-nostavljuje inventar rezervnih delova. U drugu ruku, korisnici mogu očekivati isti nivo pouzdanosti kao i kod serije industrijskih robota, jer je CR-15iA upravo potekao iz te serije. Može se montirati uspravno, ali i pričvršćen sa gornje strane ili montiran na zid. Za razliku od M-10iD, CR-15iA nema osnih limitacija iz-među osa 2 i 3, tako da nema opasnosti od ometanja u radu.

Bezbedni mod rada je standardan mod rada kolaborativnih ro-bota. Pa ipak, može se isključiti uz pomoć DCS (Dual Check Sa-fety) softvera ako robot treba da radi u potpuno automatskom modu. Podrazumevano je da su bezbednosni senzori kalibri-sani. Ipak, da bi se ostvarila bezbedna kolaboracija između čo-veka i mašine, senzori se podešavaju nakon uključivanja robota. R-30iB Plus ili R-30iB Mate Plus se mogu koristiti kao upravljačke jedinice. “Mate Cabinet” je moćna upravljačka va-rijanta posebno razvijena za manje robote M serije i LR Mate robote.

Kao i kod svih CR robota, senzori na CR-15iA su locirani na osnovi robota. Činjenica da je robot postavljen na svoju osnovu poboljšava njegov radni prostor, na primer prilikom slaganja kartonskih kutija na palete u vidu visokih gomila. U horizontal-noj ravni CR-15iA doseže 1.441 mm, a u vertikalnoj visinu od 2.413 mm. Uz njegov pun kapacitet nošenja, ove vrednosti ga čine poželjnim za aplikacije rukovanja predmetima.


Više informacija: Fanuc Adria d.o.o. Ipavčeva 21, Celje, Slovenija. Mob: +381 62 800 13 05; Tel: +386 8 205 64 97; Fax: +386 8 205 64 98; meil: info@fanuc.sihttp://www.fanuc.eu

Aleksandar Dakić
Follow me