U širokoj paleti proizvoda namenjenih au-tomatizaciji šangajske kompanije Kinco Automation nalaze se i tri serije frekvent-nih regulatora. Najnovija serija među njima je serija CV20 koja je ultra malih dimenzija i niskih cena, ali dovoljno dobrih karakte-ristika da može konkurisati svim proizvo-đačima ove vrste proizvoda u aplikacijama male snage, do 1,5kW. Međutim, najpre se osvrnimo na ostale dve klasične serije frekventnih regulatora serije CV100 i FV100. Sve tri serije se nalaze u ponudi firme Kinco electronics, specijalizovane za prodaju i inženjering Kinco proizvoda na srpskom tržištu.

Serija CV100
Serija CV100 je tzv. mini serija frekventnih regulatora, koja omogućava regulaciju fre-kvencije do 300Hz, a po posebnom zah-tevu i do 1000Hz. Nude se modeli snage do 2,2kW sa monofaznim napajanjem 230V, 50Hz i modeli snage do 7,5kW sa trofaznim napajanjem 380V, 50Hz. Iz-među niza karakteristika izdvajamo da se-rija ima automatsko pojačanje momenta na niskim frekvencijama (Auto torque boost), funkciju automatske kompenzacije klizanja (Auto slip compensation) i noseću frekvenciju do 15kHz. Naravno, moguće je i ručno podešavnje pojačanja momenta na niskim frekvencijama do 30%. Serija ima ugrađen PID kontroler i mini PLC koji omo-gućava sekvencijalno podešavanje brzine, trajanja i smera vrtnje osovine motora. Omogućena je komunikacija Modbus pro-tokolom preko RS485 standarda, brzine do 38400bps. Na raspolaganju su dva ana-logna ulaza, dva analogna izlaza, progra-mabilni relejni izlaz, 5 multifunkcijska di-gitalna ulaza i digitalni izlaz sa otvorenim kolektorom. Serija ima više zaštitnih funk-cija od previsokog i preniskog napona, pre-visoke struje, od pregrevanja i preoptere-ćenja, kao i nedostatka faze. Temperaturni opseg je od -10°C do +40°C.

Serija FV100
Serija FV100 je standardna serija frekvent-nih regulatora, koja omogućava regulaciju frekvencije do 300Hz, a po posebnom zah-tevu i do 3000Hz. Nude se modeli snage do 400kW sa trofaznim napajanjem 380V, 50Hz. Za svaki model na raspolaganju je vektorsko upravljanje sa ili bez povratne veze i V/f upravljanje. Moguće je ručno po-dešavnje pojačanja momenta na niskim frekvencijama do 30%. Serija ima ugrađen PID kontroler i mini PLC koji omogućava sekvencijalno podešavanje brzine, trajanja i smera vrtnje osovine motora. Omogućena je komunikacija Modbus protokolom preko RS485 standarda, brzine do 38400bps. Na raspolaganju su tri analogna ulaza, dva analogna izlaza, programabilni relejni izlaz, 7 multifunkcijska digitalna ulaza, digitalni izlaz sa otvorenim kolektorom i pulsni izlaz do 100kHz. Serija ima više zaštitnih funk-cija od previsokog i preniskog napona, pre-visoke struje, od pregrevanja i preoptere-ćenja, kao i nedostatka faze. Temperaturni opseg je od -10°C do +40°C.

Ultra minija serija CV20
Ultra mini serija CV20 je izuzetno malih di-menzija i niskih cena sa mogućnošću mon-taže na DIN šinu ili na zid uz pomoć vijaka. Namenjena je aplikacijama gde je raspo-loživi prostor za smeštaj uređaja i cena je-dan od bitnih zahteva, ali sa solidnim mo-gućnostima. Na raspolaganju su tri modela snage od 0,4kW, 0,7kW i 1,5kW sa mono-faznim napajanjem 230V, 50Hz i tri mo-dela snage od 0,7kW, 1,5kW i 2,2kW sa trofaznim napajanjem 380V, 50Hz. Omo-gućena je regulacija frekvencije do 300Hz. Upravljanje je V/F upravljanje. Serija ima ugrađen PID kontroler i mini PLC koji omo-gućava sekvencijalno podešavanje brzine, trajanja i smera vrtnje osovine motora u 15 stanja, što omogućava upotrebu ovih modela u ozbiljnim aplikacijama. Omogu-ćena je komunikacija Modbus protokolom preko RS485 standarda, brzine do 19200bps. Na raspolaganju je analogni ulaz, programabilni relejni izlaz i 4 multi-funkcijska digitalna ulaza. Serija ima više zaštitnih funkcija od previsokog i preniskog napona, previsoke struje, od pregrevanja i preopterećenja, kao i nedostatka faze. Temperaturni opseg je od -10°C do +40°C.

Bliže tehničke informacije i uputstva za sve Kinco proizvode, pa i za frekventne regu-latore možete naći na web sajtu firme Kinco electronics na adresi www.kinco.rs, Na sajtu može videti i aktuelne cene Kinco proizvoda i izvršiti porudžbinu i kupovinu proizvoda.


Više informacija: Kinco electronics, Beograd, Cerska 110, Tel.: 062/714 348, 011/4062158, info@kinco.rs, www.kinco.rs

Aleksandar Dakić
Follow me