Autor: Pavle Nedučin
Studijski program: Automatika  i sistemi upravljanja vozilima

Zadatak ovog projekta je da se isprojektuje, izradi i ispita funkcionalnost modela saobraćajnog semafora. Zatim izvrši povezivanje modela semafora sa PLC-om i izradi korisnički program za upravljanje saobraćajnom raskrsnicom. U ovom projektu potrebno je napraviti funkcionalnu raskrsnicu sa kompletnom signalizacijom za motorna vozila, sa izvodima za priključenje na programabilni PLC.

Savremeni tokovi upravljanja su danas nezamislivi bez sveobuhvatne primene računara. U ovom radu opisana je praktična primena PLC (Programmabile Logic Controller) kontrolera za jedno rešenje upravljanja saobraćajnom raskrsnicom u realnom vremenu. Za realizaciju ovog rada korišćen je PLC firme OMRON  CQM1 CPU42 , program CX-Programer i maketa saobraćajne raskrsnice sa pripadajućom signalizacijom. U ovoj realizaciji projekta sve je rađeno sa ciljem da rad može da posluži kao laboratorijska vežba.

Leder dijagram je napisan na PC računaru u CX-Programer-u, softveru firme OMRON.
U ovom delu prikazaćemo leder dijagram kojim se vrši regulisanje saobraćaja u kome je on objašnjen i prikazan sa osam  stanja ciklusa rada semafora.

Na leder dijagramu pri uključenju prekidača START adresa 0.00  uključuje se radni režim (RR) adresa 201.00 i preko svog kontakta imaće samodržanje. Zatim uslov za aktiviranje DIFU je ostvaren preko (RR), na momenat se uključuje adresa 201.01 koji trenutno aktivira stanje S1 adresa 200.00 prikazano na slici i preko svog kontakta imaće samodržanje. Po uključenju S1 i RR aktiviraju se MOV i TIM. MOV svoj heksadecimalni kod 024A prebacuje na adresu 100 a  TIM 000 posle jedne sekunde sa svojim kontaktom u grani S1 prekida napajanje stanja S1 i svojim kontaktom u grani S2 preko kontakta TIM001 i RR trenutno aktivira stanje S2 adresa 200.01 i preko svog kontakta imaće samodržanje. Tako se od stanja S2 do stanja S8 ponavlja radni režim, zatim se u grani S8 prekida napajanje stanja S8 i svojim kontaktom u grani S1 preko kontakta TIM007 i RR trenutno aktivira stanje S1 adresa 200.00 i preko svog kontakta imaće samodržanje. Tako počinje novi ciklus uključenja semafora dok ne isključimo prekidač STOP koji će da isključi napajanje radnog režima RR.

Primena PLC-a obezbeđuje minijaturne dimenzije, nisku cenu, jednostavnu izradu dokumentacije, mogućnost brzih, jednostavnih izmena rešenja, jednostavnu dijagnostiku i otkrivanje grešaka, jednostavnu komunikaciju sa korisnikom, upravljanjem modela saobraćajne signalizacije.


Više informacija: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd/Voždovac, Srbija, tel:  011/2471-099, web: www.viser.edu.rs/asuv

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)