Tokom 2012. godine Mikro Kontrol  je učestvovao u revitalizaciji i zameni elektro opreme na 20 mašina koje su u sastavu dva BTO sistema (Bager-Transporter-Odlagač) u sklopu RiTE Gacko (Rudnik i Termoelektrana Gacko). Postojeće mašine su radile oko 30 godina i da bi se obezbedio dalji nesmetan rad i održavanje kapaciteta celog sistema, bilo je potrebno izvršiti potpunu obnovu mašinske i elektro opreme. Ukupna instalisana snaga za BTO 1 i BTO 2 iznosi oko 12MW.

Obim ugovorenog posla podrazumevao je:

 • izradu izvodjačkog elektro projekta kao i elektro projekta izvedenog objekta,
 • isporuka elektro ormana sa ugrađenom niskonaponskom opremom,
 • isporuka novih elektro motora i frekventnih pretvarača,
 • isporuka upravljačkih elektro ormana,
 • izrada upravljačkog softvera,
 • puštanje sistema u rad,
 • obuka korisnika.

U sklopu BTO 1 sistema se nalaze sledeće mašine:

 • jedan rotorni bager ER 1250;
 • jedan samohodni transporter P 1600;
 • šest transportera sa gumenom trakom;
 • jedan odlagač ARs 1200.

Drugi sistem BTO 2 sačinjavaju:

 • jedan rotorni bager ER 1250;
 • jedan samohodni transporter BRs 1200;
 • šest transportera sa gumenom trakom;
 • jedan odlagač P 1600.

Predviđeno je da treći rotorni bager ER 1250 radi kombinovano na oba BTO sistema, a da odlagač OŠ 1600 radi u sklopu kombinovanog sistema polja C, PK „Gračanica”, Gacko. Do sada je pušten u rad BTO 1 sistem, a do kraja jula 2013. godine bi trebalo da se puste u rad preostale mašine. Razvodna postrojenja (srednjenaponsko i niskonaponsko postrojenje), otpornički upuštači, transformatori i upravljački sistem su smešteni u prostorije kontejnerskog tipa sa toplotno izolacionim oblogama i klimatizacijom odabranom prema podacima o disipaciji.

Upravljački sistem je izveden primenom programabilnog logičkog kontrolera – PLC-a, sa distribuiranim  U/I jedinicama (ulazno/izlaznim jedinicama). Nadzor, praćenje rada, kao i podešavanje bitnih parametara upravljačkog sistema mašine, se obavlja preko operator panela.

Između susednih mašina je predviđena razmena blokadnih uslova rada žičanom vezom, putem bespotencijalnih kontakata. Takođe, je postavljen i radio sistem za prenos podataka. Njime se prenose signali nužnog stopa i zaustavljanja mašine.

Bager ER 1250
Bager ER 1250 je rotorni bager na gusenicama sa zakretnim strelama. On je projektovan za kopanje otkrivke u bloku u dubinskom i visinskom radu. Kapacitet je 1250 m3 čvrste mase/h. Instalisana snaga je 1100kW.

Stari, postojeći motori na pogonima rotora, dodavača, prijemnog transportera, odlagajućeg transportera,  dizanja strele rotora i dizanja odlagajuće strele, kružnog kretanja prijemne strele bagera, kružnog kretanja odlagajuće strele i kabl bubnja, su zamenjeni novim trofaznim kaveznim asinhronim motorima. Regulacija i upravljanje ovim pogonima je ostvareno preko single drive regulatora i multi drive regulatora sa rekuperacijom.

Upravljanje bagerom se obavlja iz kabine operatera na gornjoj gradnji. Na donjoj gradnji je smeštena jedna distribuirana U/I jedinica. Veza sa gornjom gradnjom je ostvarena preko PROFIBUS pojačavača i kliznih prstenova.

Samohodni transporter P 1600
Samohodni transporter je predviđen za pretovar materijala sa rotornog bagera na sistem transporta. To je, kao i bager, mašina na gusenicama i prijemnom i odložnom strelom koje se mogu okretati. Instalisana snaga je 750kW.

Stare pogonske grupe kružnog kretanja prijemne strele, odložne strele, prijemnog transportera i kabl bubnja, su zamenjeni novim trofaznim kaveznim asinhronim motorima.

Regulacija i upravljanje ovim pogonima je ostvareno preko single drive regulatora. Pogon odlagajućeg transportera je asinhroni kliznokolutni elektromotor 6kV, 250kW čije se puštanje u rad obavlja preko otporničkih upuštača. Mašinom se upravlja iz kabine operatera koja se nalazi na gornjoj gradnji. Takođe, postoji još jedna kabina na gornjoj gradnji iz koje se može vršiti pozicioniranje odlagajuće strele. Deo upravljačkog sistema koji se nalazi na donjoj gradnji, je povezan sa gornjom gradnjom bežičnim putem. Uređaji koji su korišćeni služe za prebacivanje sa bežične PROFINET mreže na PROFIBUS mrežu. (IWLAN/PB Link PN IO).

Transporteri sa gumenom trakom
U sklopu BTO 1 nalaze se 6 transportera sa gumenom trakom koji su projektovani za kontinualni transport materijala sa bagera, odnosno pretovara (samohodnog transportera) do odlagača. U sastavu svakog transportera postoje sledeći pogoni:
Dva motora snage 250kW, 6kV (asinhroni kliznokolutni elektromotori) za pogon transportera;
Pogon zatezanja trake transportera;
Pogon trake sakupljača;
Elektrohidraulični otkočnici glavnog pogona.

Svaki transporter ima svoju pogonsku stanica u čijem sastavu se nalazi i kabina operatera odakle se upravlja mašinom.

Odlagač ARs 1200
Mašina Ars 1200 je odlagač na gusenicama i zakretnim strelama. Njime se materijal prebacuje sa sistema transportera na odlagalište. Svi pogonski potrošači su na naponskom nivou 0,5kV. Instalisana snaga je 500kW. Mašinom se upravlja iz kabine operatera koja se nalazi na gornjoj gradnji.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar D.
Follow me