ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje furnira. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera furnir blokova, transportera paleta, transportera međuletvice i magacina mađuletvice.

Kako je na paletu potrebno složiti furni i međuletvicu, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima furnir različitih dimenzija, kao i različiti broj međuletvica. Dužina furnira može da varira od 800 do 2600mm, dok širina može da se kreće u rasponu od 110 do 300mm. Broj međuletvica koji se postavlja na paletu zavisi od dužine furnira. Što je furnir duži, na paletu se postavlja više letvica. Širina palete je uvek 1100mm i sistem sam računa koliko furnira može da stane na paletu. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese širinu i dužinu furnira, a sistem će sam podesiti broj furnira na paleti, rastojanje između samih furnira, kao i broj letvica koje treba dodati.

Magacin za međuletvice se napuni pre rada i u zavisnosti od dužine furnira, magacin izbacuje na transporter neophodan broj letvici za određenu dužinu furnira. Kada letvice dođu na mesto, robot ih preuzima i stavlja na paletu. Transporteri furnira uz pomoć sistema za prebacivanje blokova furnira prave slog furnira od 1100mm. Kada se slog formira, transporteri prenose iste do robota odakle ih on skida i stavlja na paletu. Na taj način dobija se paleta furnira koja je spremna za sušenje.

Kapacitet linije zavisi od širine furnira koji se slaže na paletu. Što je furnir uži, robot može više furnira da prenese u jedinici vremena.

 


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me