Doziranje koagulanata u procesu proizvodnje pijaće vode uz pomoć bespapirnog pisača RVG200

Svetska zdravstvena organizacija smatra pristup pijaćoj vodi osnovnim ljudskim pravom. Prema podacima iz 2015. godine, 71% svetske populacije je imalo pristup sistemima snabdevanja pijaće vode koji su bezbedni. To znači da je raspoloživa voda u domaćinstvima bila uvek dostupna i nezagađena. Međutim, procenjuje se da oko 2 milijarde ljudi na planeti i dalje nema pristup bezbednoj vodi za piće i koriste izvore vode koji mogu biti kontaminirani.

Tamo gde je pijaća voda dostupna ali nije prirodno dobijena (na primer, iz direktnih izvora), ona mora da prođe kroz proces čišćenja koji uklanja zagađivače, tako da kvalitet vode bude u skladu sa lokalnim standardima. Ovi standardi određuju nivo minerala, hemikalija, pH vrednosti, mutnoću i boje koji se smatraju prihvatljivim za ljudsku upotrebu. Nepoštovanje lokalnih standarda može dovesti do krivične odgovornosti.

U procesu prečišćavanja, u pijaću vodu se dodaje koagulant radi stvaranja čvrstih suspendovanih čestica, koje su dovoljno velike za uklanjanje kroz proces sedimentacije. Nivo koagulacije koja je potrebna zavisi od boje vode (i pre i posle tretmana), nivoa pH vrednosti i mutnoće (količine čvrstih suspendovanih čestica).

Brojni faktori koji se moraju uzeti u razmatranje kada se dodaje koagulant u sirovu vodu tokom tretmana, ukazuju da je postizanje bezbednog i konzistentnog konačnog proizvoda kompleksan proces. Kvalitet sirove vode koja ulazi u proces prerade može biti različit, u zavisnosti od toga odakle ta voda dolazi i za šta se ranije koristila. Sistem doziranja mora biti u stanju da brzo reaguje na procesne uslove i ulazne parametre koji se stalno menjaju.

Da bismo dodali odgovarajuću (optimalnu) količinu koagulanta u proces, neophodno je izmeriti boju, nivo pH vrednosti i mutnoće vode pre, kao i izmeriti parametre boje i mutnoću nakon dodavanja koagulanta. Ovo omogućava da sistem za doziranje koagulanta precizno predvidi količinu koagulanta koju treba dodati.

Određivanje količine koagulanta se dobija putem niza matematičkih proračuna koji koriste procesne parametre vode izmerene u realnom vremenu, kao i podatke o koagulantu koji se koristi, koje ručno unosi korisnik.

ABB u okviru svoje ScreenMaster serije bespapirnih pisača nudi industriji voda svoj ScreenMaster RVG200, uređaj najnovije generacije sa sledećim karakteristikama:

  • Snimanje i praćenje 24 kanala, sa ekranom osetljivim na dodir, što omogućava brz i intuitivan rad.
  • Procesni parametri (na primer, boja vode, nivo pH vrednosti i mutnoća) su lokalnom korisniku jasno prikazani u vidu niza formata, uključujući grafički, tabelarni prikaz i slično.
  • Izgled ekrana koji korisnik prilagođava svojim potrebama omogućava lako podešavanje K vrednosti pritiskom na taster i unosom na samom ekranu.
  • Mogu se uneti do 24 matematičke jednačine za izvođenje potrebnih proračuna za određivanje željenog nivoa koagulanta, kao i učestalosti doziranja. Jednačine se mogu ugnezditi jedna u drugu i kombinovati na razne načine za kompleksnije funkcionalnosti.
  • Može se kreirati do 24 logičke jednačine (algoritma) za izvođenje potrebnih logičkih operacija za prikaz i utvrđivanje statusa sistema i kvarova.
  • Svim procesnim podacima se može pristupiti sa udaljene lokacije uz pomoć Ethernet komunikacije. Uz pomoć FTP protokola podaci se mogu prebaciti daljinski na računar, i dalje analizirati putem softvera ABB Data Manager Pro. Proces se može daljinski nadzirati i preko računara, tableta ili mobilnog telefona, uz pomoć web servera koji je ugrađen u RVG200.
  • IP66/NEMA 4X kućište čini RVG200 idealnim za lokacije gde je prisutna voda.
  • Alarmi i relejni izlazi omogućavaju lokalni monitoring i indikaciju procesnih parametara, a funkcionalnost elektronske pošte omogućava pružanje obaveštenja o probijanju zadatih limita ili nekih drugih problema u procesu.
  • Softver ABB Data Manager Pro jasno prikazuje (grafički, tabelarno) i dugoročno čuva podatke i omogućava izvoz podataka u Excel format u svrhu izveštavanja.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je inventivni tehnološki lider u oblasti elektroenergetskih mreža, elektroenergetske opreme, industrijske automatizacije, robotike i elektromotornih pogona, koji stoji na usluzi korisnicima iz energetskog sektora, industrije, oblasti infrastrukture i transporta širom sveta. Uz nasleđe od preko 130 godina inovacija, ABB danas ispisuje budućnost industrijske digitalizacije, sa dva jasna vrednosa cilja: dovođenje električne energije iz bilo koje elektrane do bilo kog priključka, odnosno automatizacijom industrije od prirodnih resursa do gotovih proizvoda. Kao glavni partner Formule E, potpuno električne klase FIA moto sporta, ABB pomera granice u cilju podsticanja održive budućnosti e-mobilnosti. ABB posluje u više od 100 zemalja i zapošljava oko 147.000 ljudi. www.abb.com


Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o.
Milica Vukoje
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3954 853
automation.products@rs.abb.com
www.abb.rs

Aleksandar Dakić
Follow me