Novi retrofit modul StruxtureWare za Data Centar smanjuje energiju potrebnu za hlađenje data centra i dovodi do manjih termalnih rizika.

struxureware1

Schneider Electric, specijalista za upravljanje energijom i automatizacijom, objavio je da pokreće program Data Centra pod nazivom Cooling Optimize (optimizacija hlađenja). Reč je o dodatnom softverskom modulu koji je dostupan u okviru njihovog Data Center Infrastructure Management (DCIM) paketa StruxtureWare za Data Centre. Na ovaj način se dodaje „inteligencija“ već postojećim sistemima hlađenja data centara, omogućavajući značajnu uštedu energije i manje troškove poslovanja, kao i manji rizik od incidenata.

„Većina sistema za hlađenje je osmišljena tako da osigura dovoljan priliv hladnog vazduha do najtoplijih rek ormana u data centru. Na taj način se gubi velika količina energije budući da se ceo objekat previše hladi kako bi obezbedio ovakvu sposobnost“, rekao je Soeren Brogaard Jensen, direktor Enterprise Software and Managed Services Schneider Electric-a. „Rukovodioci ovih data centara nemaju dovoljno informacija o tome kako smanjiti energiju potrebnu za hlađenje a da se ne suoče sa rizicima prekida rada zbog prekomernog zagrevanja.“

Softverski modul Data Center: Cooling Optimize omogućava menadžerima Data Centra da razumeju složenost protoka vazduha unutar njihovih postrojenja, uključujući tu sve izvore toplote, uticaj i zavisnost hlađenja. To je sistem zatvorene petlje, što znači da on „uči“ kroz bilo koju akciju koja je primenjena – podešavanje ulazne temperature, dodavanje opreme, premeštanje i promene u IT opretećenju kako bi hlađenje Data Centra stalno bilo na optimalnom nivou.

struxureware2

Jednom razvijen, Cooling Optimize obezbeđuje operaterima da prate stanje data centra u realnom vremenu i tako odrede koliki je uticaj svakog događaja pri hlađenju. Na ovaj način je moguće predvideti i izbeći pregrejavanje, vruće tačke i probleme sa nedovoljnim kapacitetom. Kontinuiranom analizom, zahtevi za dodatnim kapacitetom u budućnostimogu biti isplanirani, a neupotrebljiv kapacitet eliminisan. Softverski modul Data Center: Cooling optimize automatizuje odgovor na promene u okruženju data centra da bi smanjio broj vrućih tačaka kada zahtevi za opterećenjem prevazilaze hlađenje i protraćenu energiju kada hlađenje nadmašuje stvarne potrebe.

U novijoj studiji slučaja, Pacific Telco provajder uradio je retrofit sistema tako da automatski meri, analizira i kontroliše hlađenje kako bi na taj način odgovarao zahtevima dinamičnog okruženja data centra.

Tokom pilot projekta koji je sproveden u jednoj serverskoj sobi, korisnik je mogao da isključi 13 CRAC jedinica nakon što bi instalacija i konfiguracija bila završena i pritom u prvoj godini rada uštedi u proseku 37% upotrebljene energije. Uz ovakav povraćaj investicije, korisnik je rešio da sada primeni Data Center Operation: Cooling Optimize na sve svoje lokacije.

struxureware3

Gartner Inc je 2014. godine označio kompaniju Schneider Electric za lidera u prvom Magičnom kvadrantu za Data Center Infrastructure Management (DCIM) alate na osnovu svog StruxureWare™ for Data Centers softverskog paketa. Izveštaji Gartner Magic Quadrant, opšte poznati u poređenju konkurenata u industriji informacionih tehnologija, pružaju detaljne analize i vizuelne preglede pravca i razvijenosti tržišta i ključnih dobavljlača.

Schneider Electric DCMI softverski paket omogućava centre podataka za praćenje, rad, analizu i poboljšavanje snage, hlađenja, zaštite i energije. Softverski modul Data Center: Cooling Optimize je dostupan preko Schneider Electric-a.


Više informacija: Schneider Electric Srbija d.o.o., Vladimira Popovića 38 – 40, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel. +381 (0)11 3773 100 Fax. +381 (0)11 3121 222, www.schneider-electric.rs

Follow me