Prilikom izbora pokretača za zaletanje više elektromotora sa jednim pokretačem potrebno je znati:

 • Da je sukcesivno pokretanje više elektromotora moguće ukoliko to dozvoljava tehnološki proces
 • Da li su elektromotori istog ili različitog tipa (istih ili različitih tehničkih karakteristika)
 • Da li su elektromotori za istu ili različitu vrstu pogona (npr. Ventilator, mlin, transportna traka …)
 • Da se u odnosu na tip elektromotora i vrstu pogona pojavljuju sledeće mogućnosti

– Isti tipovi elektromotora za istu vrstu pogona
– Isti tipovi elektromotora za različitu vrstu pogona
– Različiti tipovi elektromotora za istu vrtu pogona
– Različiti tipovi elektromotora za različitu vrstu pogona

 • Da ukupna energija pokretača treba dabude veća ili jednaka zbiru energija pokretanja svakog od elektromotora

Wamax. = Wu1 + Wu2 + … + Wun 

 • Da su komandno zaštitne funkcije pokretača aktivne tokom starta i zaletanja samo u odnosu na motorni pogon koji se zaleće.
 • Da su start – stop funkcije nezavisne za svaki pogon pojedinačno
 • Da se izbor redosleda pokretanja vrši slobodno (ili automatski ako to tehnologija propisuje)
 • Ukoliko se više istih tipova elektromotora sa primenom u pogonima sa različitim težinama pokretanja (ventilator i mlin) zaleće jednim pokretačem momentna karakteristika zaletanja se postavlja za najmanji koeficijent težine pokretanja f=1 (ventilator, pumpa …)
 • Da se granične vrednosti preklapanja pojedinih stepeni vrši u odnosu na pogon sa većom težinom pokretanja (npr. f=1,4 ili f=2)
 • Da se dimenzionisanje pokretača vrši u odnosu na pogon sa većom težinom pokretanja f
 • Da je vrednost otpora pokretača Ru u svim slučajevima identičan (U posebnim slučajevima je moguće menjati vrednost otpora Ru ukoliko se primeni sistem kraćenja otpora metodom 2n stepeni uz primenu PLC-a)
 • Da je automatizacija više elektromotornih pogona sa sukcesivnim zaletanjem moguća kao i kod pojedinačnih

Sukcesivno zaletanje tri elektromotora u pet stepeni sa jednim rotorskim pokretačem Tip: 4AK02P/93-2×75+1×100-2

Vreme zaletanja tz

empirijska formula primenjljiva za snage motora do 200 kW

Energija zaletanja W

Dijagram zagrevanja pokretača

Primeri iz prakse

Da bi se što slikovitije predstavila problematika pokretanja više kliznoprstenastih motora sa jednim automatskim rotorskim pokretačem za slučaj kada se radi o različitim vrstama pogona sa različitim elektromotorima kroz dva primera su predstavljena dva karakteristična problema iz prakse.

Primer 1. Sukcesivno zaletanje tri elektromotora sa jednim pokretačem

Za razliku od pogona sa istim elektromotorima u ovom slučaju gde su različiti elektromotori potrebno je naći kompromis u izboru vrednosti ukupnog otpora Ru, kako bi se sva tri elektromotora pokretala sa istim maksimalnim momentima.
Odabrani pokretač za sukcesivno zaletanje tri motora sa jednim pokretačem je 4AK02P/93-2×75+1×110-1,4. U slučaju pojedinačnog zaletanje motora izbor bi bio tri komada pokretača tipa 4AKb01P/30-…-…

Primer 2. Sukcesivno zaletanje četiri elektromotora sa jednim pokretačem

Momentne krive kod sukcesivnog zaletanja četiri elektromotora sa jednim pokretačem u šest stepeni

Odabrani pokretač za sukcesivno zaletanje četiri motora sa jednim pokretačem je 4K02P/90-22+30+37+45-1/1,4. U slučaju pojedinačnog zaletanje motora izbor bi bio četiri komada pokretača tipa 4AKb01P/30-…-…


Više informacija: OM sistem d.o.o., Boška Vujića 4, 24000 Subotica, Srbija, Tel/Fax. +381 (0)24 554 672, http://www.omsistem.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me