Zaštitni uređaj diferencijalne struje (skr. ZUDS) ili raniji naziv FID sklopka se koristi u TN-C-S, TN-S, TT i IT sistemima uzemljenja. Tipovi ZUDS-a u zavisnoti od oblika struje kvara postoje:

  • Tip AC je najstariji tip i može da detektuje samo sinusoidnu struju kvara
  • Tip A može da prekine sinusoidnu i pulsacionu struju kvara
  • Tip B može detektovati sinusoidnu, pulsacionu i jednosmernu komponentu struje kvara
  • Tip B+ može detektovati sve struje kao tip B plus visokofrekventne struje do 20kHz

Postoje dve izvedbe ovih tipova i to tip G sa trenutnim dejstvom i tip S sa vremenskim kašnjenjem.

ZUDS se uglavnom koristi kao dodatna zaštita od direktnog kontakta i preporučuje se uređaj sa 30mA diferencijalne struje. Kada se radi o aplikacijama gde postoji rizik od požara onda se koristi ZUDS sa 300mA diferencijalne struje. U TT sistemima korišćenje ZUDS-a 30mA je jedini način detektovanja male struje kvara jer impedansa uzemljenja nije uvek poznata sa sigurnošću i može biti velika. U TN-S i TN-C-S sistemima uzemljenja upotreba ZUDS-a eliminiše potrebu za proverom vrednosti struje kvara. Korišćenje ZUDS-a u gore pomenutim sistemima može pomoći kod prekidanja struje kvara kada frekventni regulator napaja motor preko veoma dugog kabla gde struja može biti mala. Kada se koristi TN-C-S sistem onda PEN provodnik ne treba da prolazi kroz ZUDS. Kod TN-C sistema ne treba koristiti zaštitu ove vrste. U IT sistemima se koristi u dva slučaja: kada struja kvara (kod drugog kvara) nije dovoljno velika da aktivira osigurač.

Kada se primenjuje šestopulsni ispravljač frekventnog regulatora (trofazni) u gore pomenutim sistemima koristi se ZUDS tipa B i B+. Konstrukcija tipova B i B+ je takva da se sastoji od dva torusna jezgra koji obuhvataju sve fazne provodnike i nulti provodnik, ali ne i zaštitne provodnike PE i PEN.

zuds

Na slici 1 je prikazana šema ZUDS-a tipova B i B+. Struja frekventnog regulatora u normalnom radu uvek sadrži jednosmernu komponentu struje. Torusno jezgro W1 služi da detektuje samo sinusoidnu komponentu diferencijalne struje kvara. Prisustvo jednosmerne komponente u struji kvara dovodi u zasićenja torusno jezgro W1. Konstrukcija torusnog jezgra W2 zajedno sa dodatnim elektronskim uređajem je takva da torusno jezgro neće ući u zasićenje i detektovaće jednosmernu komponentu struje kvara.

Struja kvara kod četvoropulsnog ispravljača frekvetnog regulatora se sastoji od sinusoidne i pulsirajuće jednosmerne komponente. Pulsirajuća jednosmerna komponenta uvek doseže nultu vrednost struje u periodu između dva pulsa. Zahvaljajući ovoj činjenici torusno jezgro W1 neće ući u zasićenje i ZUDS tipa A može biti primenjen.Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me