Kompanija Dravske elektrane Maribor d.o.o. je najveći proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji. Kompanija sa osam hidroelektrana na reci Dravi i dve male hidroelektrane (Ceršak i Melje), čija je ukupna snaga 591,963 MW, proizvodi oko 23% celokupne električne energije u Sloveniji.

Ključni izazovi
Industrijska preduzeća se često suočavaju sa potrebom prikupljanja velikih količina procesnih podataka koji dolaze iz različitih sistema različitih proizvođača. Korisnici, naime, žele da imaju jednostavan uvid u sve procesne podatke u cilju pregledanja, analiziranja i njihovog poređenja. Zbog toga im je neophodan sistem koji je sposoban za brzo, efikasno i bezbedno čuvanje podataka, a sa druge strane, sistem mora biti sposoban da se poveže sa različitim spoljašnjim aplikacijama (npr. informacioni sistem za održavanje, energetski management itd.), što omogućava jednostavnu razmenu informacija između korisnika različitih profila. Pri tome je od ključnog značaja to što je sistem uspostavljen bez ili uz minimalnu količinu namenski razvijenih aplikacija, isključivo na osnovu standardnih i otvorenih tehnologija i interfejsa koji omogućavaju jednostavno uključivanje i integraciju novih sistema. Ovakav pristup korisniku omogućava da sam ili sa partnerima održava i unapređuje sistem. Veliki izazov predstavlja i sama implementacija takvog sistema zašto što je potrebno uspostaviti sistem uz minimalne zahvate na operativnom sistemu.

zlatočje

Sa navedenim izazovima su se suočavali u Dravskim elektrarnama Maribor i zato su se 2013. godine odlučili za uspostavljanje naprednog sistema za prikupljanje, evaluaciju, analiziranje, predstavljanje i čuvanje procesnih podataka (sistem ZVAPS). Za njegovu implementaciju je izabran Metronik.

Metronikovo rešenje
Sistem ZVAPS zasniva se na upotrebi tri vidžeta (programskih alatki) vodećeg proizvođača softvera u oblasti automatizacije i informatizacije procesa – GE Intelligent Platforms (GE IP):
specijalizovana centralna baza podataka za čuvanje procesnih podataka (Proficy Historian),
softverska alatka za izradu procesnih slika i pristup njima preko internet pretraživača (Proficy iFX Web Space),
namenska softverska alatka za grafičku analizu procesnih podataka kojima korisnici mogu da pristupe preko internet pretraživača (Proficy Historian Analysis).

Podaci koji dolaze iz različitih procesnih sistema (Siemens PCS7, ABB ADVANT/VISPRO, Proficy iFIX SCADA, SQL, Bruel baza podataka (Proficy Historian), kojoj mogu da pristupe različiti klijenti, odn. aplikacije za analizu i pregled podataka:

 • Proficy iFIX WebSpace – alatka za izradu procesnih slika i pregled i analizu procesnih podataka,
 • Proficy Historian Analysis – alatke za grafičku analizu procesnih podataka, relacione baze (npr. sistem za podršku održavanju – IBM Maximo),
 • Microsoft Excel – alatka za jednostavnu izradu sveobuhvatnih i korisnih izveštaja.

Ključni element celokupnog sistema ZVAPS je napredna namenska procesna baza podataka Profica Historian, koja efikasno i pouzdano može da sabere ogromnu količinu podataka iz različitih izvora i te podatke prosledi mnoštvu različitih tipova klijenata.

Proficy Historian čine tri glavne komponente:

 • Kolektori koji prikupljaju procesne podatke iz različitih izvora (OPC DA, OPC A&E, iFIX SCADA, CSV/XML datoteke…). Pri tome kolektori mogu da obavljaju i kompresiju podataka proizvoljne jačine, čime se optimizuje veličina arhiva i rasterećuje promet na računarskoj mreži.
 • Server čuva podatke, kontroliše sistem, beleži zahvate i izmene koje su izvršene u arhivi i obezbeđuje siguran pristup podacima. Server sadrži naprednu logiku za izvođenje kompresije podataka, što omogućava čuvanje veće količine procesnih podataka duži vremenski period, a da se pritom ne suočava sa problemom nedostatka prostora na kompjuterskim diskovima.
 • Klijenti mogu biti različite standardne alatke u industriji, kao što su alatke iz porodice GE Profica, relacione baze, Microsoft Exel Add-In za izradu sveobuhvatnih i korisnih izveštaja, OPC HDA klijent ili namenski razvoj aplikacije (VB, C++, VS.NET).

Smislenost i korisnost uvođenja sistema Proficy Historian potvrđuje i činjenica da danas u Sloveniji Proficy Historian koristi više od 70 kompanija, od manjih do najvećih, koje arhiviraju preko 200.000 merenja. Proficy Historian ima u svetu preko 6000 industrijskih korisnika.

Metronik avtomatika_3_str37

Rezultati
Sa Metronikovim rešenjem kompanija Dravske elektrarne Maribor dobilea je moderan, pouzdan i koristan sistem za prikupljanje, evaluaciju, analiziranje i čuvanje procesnih podataka. Sistem kompaniji Dravske elektrarne donosi:

 • sistematsku organizaciju arhiva procesnih podataka. Klijent je dobio bezbedan, pouzdan i lako pristupačan arhiv procesnih podataka koji omogućava napredniju analizu merenja i drugih procesnih veličina,
 • omogućen jednostavan pristup i razmena procesnih podataka sa drugim sistemima i time olakšana saradnja različitih službi u cilju poboljšanja efikasnosti i bezbednosti,
 • zajednički uvid u sisteme vođenja,
 • mogućnost izrade kompleksnih grafičkih prikaza i izrade proizvoljnih procesnih slika i vidžeta,
 • niže troškove izrade sveobuhvatnih operativnih izveštaja prilagođenih korisniku. Oni se izdaju već u okviru Microsoft Excel alatke, bez potrebe za posebnim razvojem ovakvih izveštaja i zahvatom u SCADA sistem ili za sekundarnu opremu,
 • potpuno otvoren sistem koji korisniku pruža mogućnost da održava, unapređuje ili proširuje sam ili sa spoljnim partnerima,
 • sistem upotrebom standardnih alatki donosi niže troškove održavanja i time niže celokupne troškove vlasništva.

Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Jurija Gagarina 26v, 11070 Novi Beograd, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Aleksandar Dakić
Follow me