EMTelektro inženjering d.o.o. je za potrebe „Vodovoda i kanalizacije“ a.d.iz Novog Grada izveo radove na automatizaciji upravljanja i optimizacije komplet vodovodnog sistema.Vodovodni sistemi u opštini Novi Grad su vrlo razuđeni i upravljanje njima je složen proces koji zahtjeva veliko angažovanje ljudskih i materijalnih resursa. Automatizacija vodovoda ima za cilj efikasno, pravovremeno, pouzdano i jeftino praćenje i kontrola svih parametara sistema.

Osnovni koncept automatizacije je formiranje komandno-kontrolnog centra tzv. SCADA sistem, i prenos signala sa udaljenih lokacija i sa istog omogućavanje upravljanje opremom u polju.

Pri izboru načina komuniciranja izabran je najbolji odnos između početnih investicionih i kasnijih ekspatacionih troškova u skladu sa reljefom terena – bežična radio veza u nelicenciranom opsegu 868 MHz.
Pojam automatizacije je osigurao sledeće funkcije :

 • Pouzdano prikupljanje, obradu i pohranjivanje podataka o stanju u pojedinim vodoopskrbnim objektima, proizvodnji i potrošnji vode
 • Jednostavno i pregledno prikazivanje prikupljenih podataka
 • Kontinuirano arhiviranje svih značajnijih mjerenja
 • Kontinuirano alarmiranje svih incidentnih i drugih neregularnih stanja u objektu
 • Daljinsko upravljanje vodoopskrbnim sistemom na osnovu podataka prikupljenih o sistemu
 • Izrada dnevnih, mjesečnih izvještaja
 • Kapacitet PLC uređaja mora biti proširiv sa dodatnim ulazno/izlaznim modulima za buduća proširenja sistema
 • Program mora biti proširiv sa dodatnim eksternim procesnim tačkama
 • Kapacitet centralnog računara mora zadovoljiti buduća proširenja sistema

Svaka podstanica se može prozvati sa centralne stanice na ručni poziv klikom miša na ekranu. Sistem je koncipiran na način da je potpuno automatizovan, ali je zadane vrednosti potrebno i istovremeno moguće zadati sa tastature PC nadzornog računara. Unos zadanih veličina je moguć i na lokacijama na kojima je instaliran operacioni panel. Celim sistemom upravlja PLC serije 1200, proizvođača Siemens, i to sa predstavnikom svoje klase procesorskom jedinicom – 1214C.

Na ovaj način dobija se skoro trenutna slika svih bitnih podataka iz vodovodnog sistema. Vreme reakcije na neželjene pojave, stanja i kvarove je neuporedivo kraće. Moguće je ostvarivanje maksimalne optimizacije i velika ušteda električne energije, bez ugrožavanja kvaliteta snadbevanja potrošača. Prikupljeni i arhivirani podaci mogu poslužiti za dobru analizu i pravilno planiranje budućih proširenja.

Ostvareni rezultati:

 • Kontinuiran automatizovan rad 0-24h
 • Smanjen broj kvarova
 • Osigurano preventnivno servisiranje opreme
 • Povećana sigurnost
 • Manji troškovi održavanja

Više informacija: EMTelektro, Semberska br. 35, 76100 Brčko Distrikt, Tel:049/236251, Fax:049/236252, http://www.emtelektro.ba

Aleksandar Dakić
Follow me