Postrojenje za preradu, lagerovanje i distribuciju prečišćene vode je izvedeno u skladu sa preporukama ISPE i cGMP, koje ne samo da pomažu u održavanju kvaliteta vode već obezbeđuju i usaglašenost sa međunarodnom regulativom.

Postrojenje uspešno funkcioniše od 2014. godine. Sistem koji nadzire i upravlja procesom izveden je u skladu sa GMP i GAMP 5 smernicama (Good Automated Manufacturing Practice).

Ceo sistem je validiran u saglasno farmaceutskim standardima sa posebnim akcentom na validaciji softvera i automatizacije koji vodi proces.

Korišćen je V dijagram koji projekat vodi od korisničkog zahteva, preko izrade funkcionalne specifikacije, dizajn dokumentacije, realizacije posla, a potom testiranja i primopredaje projekta.

Kontrolni sistem sadrži orman automatike, kablovsku elektro i pneumatsku instalaciju, procesni instrumentaciju, aktuatore i izvršne elemente.

Sve komponente su od renomiranih proizvođača, a kvalitet sistema je dokazan besprekornim radom i pouzdanošću.

Ovih dana smo zajedno sa kolegama iz kompanije Frezenius analizirali rad i dogradili nove funkcionalnosti u delu sanitizacije postrojenja. Testiranje je uspešno sprovedeno od strane Automatike, službe održavanja kompanije Frezenius, proizvodnje, tehničara i tehnologa sa odeljenja za proizvodnju prečišćene vode.

Automatika i procesni inženjering se zahvaljuje kompaniji Frezenius na ukazanom poverenju sa željom da se uspešna saradnja nastavi i ubuduće.


O nama

Potekli smo na osnovama dobre farmaceutske prakse iz firme koja je prednjačila i dan danas je vrhu u tehnološko, tehničkom smislu u regionu i šire. 12 godina postojanja firme i reference su merilo uspeha i potvrda kvaliteta. Izvedeni projekti su funkcionalnom stanju, nalaze se na teritoriji Evrope (Evropska unija), Rusije , Azije, arabijskog poluostrva, kao i na prostorima republika bivše Yugoslavije. Posedujemo licence za projektovanje automatike i motornog pogona kao i za proces izvođenja radova. Izrađujemo ormane za automatiku i elektromotorni pogon. Automatika se bavi izradom softvera na PLC ovima kao i na SCADA sistemima. Automatika izrađuje validacionu dokumentaciju u skladu sa GMP i CFR21/11 standardima. Automatika na licu mesta pušta opremu u rad, obučava korisnike u garantnom roku pruža podršku krajnjem korisniku. Automatika sklapa sa korisnicima ugovore o godišnjem održavanju.
U vođenju projekata pridržavamo se savremenih metoda menadžmenta. Iniciranje, Planiranje, Izvršenje, Kontrola i Zaključenje Projekta su poznate faze u životnom ciklusu jednog projekta. Ovaj hodogram se usaglašava sa „V“ modelom validaciacionog životnog ciklusa. Taj ciklus počinje od formiranja korisničkog zahteva, potom našeg odgovora kroz funkcionalnu specifikaciju, kao i hardversku i softversku specifikaciju. Po završetku instalacije pristupa se činu kvalifikacija prolaskom kroz instalacionu i operacionu kvalifikaciju. URS-FS-HDS; SDS-izgradnja-Start up-IQ, OQ i PQ su prepoznatljive faze. Protokole pišemo sami i sa korisnikom ih usaglašavamo pre otpočinjanja egzekucije testova. P&ID dijagrami i liste opreme, kao i performanse sistema su nam osnova za kvalifikaciju dizajna. Ove operacije dizajna su integralni deo „V“ dijagrama i na taj način sinhronišu tehnološki, mašinski, elektro projekt. Sva dokumentacija je saglasna sa zakonima o planiranju i izgradnji objekata, kao i odgovarajućim IEC, ISPE i ISA vodičima.

 

Automatika i procesni inženjering d.o.o
Sterijina 34, 26300 Vršac
M:+381 63 355 707 I T:+381 13 400 347
office@automatika.co.rs

www.automatika.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me