Da bi se poboljšala raspoloživost i profitabilnost postrojenja, neophodno je da se blagovremeno identifikuje stanje opreme u postrojenju i sprovede njeno efikasno održavanje. Neophodna je primena odgovarajućih senzorskih tehnologija za nadzor radnih uslova i održavanje raznovrsne opreme. Da bi se efikasno održavala oprema raspoređena po postrojenju u uslovima ograničenog radnog vremena zaposlenih, potrebna je kvantifikacija mernih podataka, automatizovani sistem njihovog prikupljanja i sistem za skladištenje izmerenih vrednosti.

Senzorika
Sushi senzori mogu da mere vibracije, temperaturu i pritisak, što su podaci od značaja za održavanje opreme. Izmereni podaci sa senzora se bežično prenose i čuvaju u host sistemima, kao što je oblak ili se čuvaju lokalno.
Optimizacija podataka
Praćenjem trendova, korisnici mogu pratiti stanje opreme na oblaku ili lokalno, a zatim na osnovu toga planirati i efikasno održavati opremu.

Kompletno praćenje uslova čitavog postrojenja omogućuje da se definišu prioritetni rizici po rad opreme, čime se postiže optimizacija ulaganja u održavanje opreme.

Prednosti

 • Sushi senzor automatski prikuplja podatke sa opreme, uključujući onu postavljenu na nepristupačnim mestima i u zonama opasnosti. Kako su podaci dostupni na mreži, značajno se smanjuje radno vreme potrebno za održavanje.
 • Sushi senzor pomaže u kvantifikovanju i vizualizaciji rezultata inspekcije koji su pre zavisili od intuicije i iskustva operatera na pojedinim poljima, od njihovog znanja u određenom domenu na terenu i praktičnom „know-how“-u.
 • Sushi senzor utiče na smanjenje razlika u kvalitetu kontrole koja može nastati usled razlika u veštini i iskustvu operatera.
 • Praćenje trendova opreme pomoću Sushi senzora omogućava otkrivanje ranih znakova abnormalnosti.

Karakteristike Sushi Sensor

Jednostavna instalacija

 • Kompaktni, lagani senzori sa baterijskim napajanjem.
 • Može se koristiti u teškim radnim okruženjima, uključujući zone opasnosti (vodootporan, otporan na prašinu i otporan na eksploziju).
 • LoRaWAN standard omogućava komunikaciju na udaljenosti do 1 km, a samim tim omogućava i fleksibilniju ugradnju.

Jednostavno podešavanje

 • Parametri se mogu podesiti pomoću pametnog telefona putem „near-field“ komunikacije (NFC).

Jednostavno prikupljanje podataka i nadzor

 • Podaci se mogu prikupljati na širokom području putem bežične veze „near-field“ komunikacijom (NFC).
 • Sakupljenim podacima se može pristupiti iz korisničkih aplikacija u oblaku.

Bežični senzor pritiska

Karakteristike

 • Modul za merenje pritiska XS530 radi kao baterijski napajan bežični senzor pritiska u kombinaciji sa XS110A modulom za bežičnu komunikaciju. Ovaj senzor meri relativni pritisak gasova i tečnosti u cevovodu i prenosi podatke merenja na host sistem putem bežične komunikacije. Bateriju možete zameniti samo uklanjanjem modula bežične komunikacije bez demontaže mernog modula sa cevovoda.

Aplikacije

 • Online nadzor manometarskog pritiska
 • Nadzor curenja ventila
 • Nadzor začepljenja cevovoda i filtera

Bežični senzor temperature

Karakteristike

 • Modul za merenje temperature XS550 radi kao baterijski bežični senzor temperature kada je u kombinaciji sa XS110A bežičnim komunikacionim modulom i termoelementom. Senzor podržava 2 ulaza za IEC standardne termoparove (9 tipova uključujući tip B, E, J) i prenosi podatke o merenjima u host sisteme putem bežične komunikacije. Baterija se može zameniti uklanjanjem samo modula bežične komunikacije bez demontiranja mernog modula sa cevi.

Aplikacije

 • Identifikovanje neuspešne faze kod višestepenih toplotnih razmenjivača
 • Nadzor gubitka energije usled curenja pare
 • Nadzor temperature rezervoara i vatrostalnih opeka

Bežični senzor vibracije

*2 Temperatura ambijenta: 23 ± 2ºC
*3 Dimenzije i težina mogu zavisiti od odabranih specifikacija.
*4 Termopar i uvodnica za kabl nisu u sklopu proizvoda.

Karakteristike

 • XS770A je bežični senzor vibracija sa senzorom i funkcijom bežične komunikacije integrisane u jedno. XS770A meri vibracije (brzina i ubrzanje) duž X, Y i Z ose i 3-osni kompozit uz uporedno praćenja površinske temperatura na svom dnu. Izmereni podaci se prenose host sistemima putem bežične komunikacije. XS770A lako može da se montira pomoću vijka ili magneta.

Aplikacije

 • Praćenje vibracija mešača
 • Nadzor vibracija ventilatora rashladnog tornja
 • Nadzor vibracija ležajeva u usisnom i izduvnom ventilatoru

 


Više informacija: Yokogawa, web: https://www.yokogawa.com/eu, office@rs.yokogawa.com

 

Aleksandar Dakić
Follow me