Elektomagneti se koriste u aplikacijama koje treba da omoguće prenos čeličnih slabova, čija težina doseže i do nekoliko desetina tona. U ovim aplikacijama postoji problem gubitka napajanja električne energije, što bi dovelo do nekontrolisane demagnetizacije magneta i pada slaba. Ovakva situacija se rešava uvođenjem baterija u kolo, koje treba da omoguće kontrolisano spuštanje slaba. Možemo reći da je osnovna funkcija baterija “safety funkcija”. Da bi baterije obezbedile ovu funkcionalnost, moraju održavati određeni nivo napona i davati tačnu informaciju o svojoj iskoristljivosti.

Rešenje ove aplikacije je bazirano na DC regulatoru koji ima mogućnost rada sa nemotornim aplikacijama.

Osnovna funkcija regulatora je da realizuje magnetizaciju i demagnetizaciju magneta na zahtev operatera. Kada ne obavlja ovu osnovnu funkciju, onda vrši proveru stanja baterija i eventulano njihovu dopunu.

Otežavajuća okolnost ove aplikacije je temperatura okoline čija vrednost može da dostigne 60°C a magneti treba i u tim okolnostima da vrše svoju funkciju. Životni vek baterija se smanjuje sa porastom temperature okoline. Iz tog razloga se na odgovarajući način vrši klimatizacija razvodnih ormana u kojima su baterije i oprema.

Na slici pored je prikazana šema veze regulatora, magneta i baterija. Kontrola napona i struje regulatora, realizovana je preko jednog PLCa koji komunicira sa DC regulatorom koristeći PROFINET komunikaciju. Kontrola kontaktora i signalizacija relevantnih stanja upravljačkog sistema, takođe je realizovana putem PLCa.

Ova aplikacija je primenljiva u svim metalurškim industrijama kao što su čeličane, livnice, valjaonice, i razna postrojenja za obradu metala.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me