Proizvođači prehrambenih proizvoda, pića i farmaceutskih proizvoda širom sveta oslanjaju se na sisteme za otkrivanje kontaminacije proizvoda kako bi zaštitili dobrobit svojih kupaca i ugled robnih marki, smanjili rizik od skupog povlačenja proizvoda sa tržišta i lakše ostvarili usklađenost s propisima. Izbor opreme kojom se vrši kontrola proizvoda može imati veliki uticaj na bezbednost i kvalitet proizvoda, kao i na poverenje prodavaca i potrošača.

metal detektor 2

Detekcija metala
Još od 60-tih godina 20. veka, proizvođači koriste industrijske detektore metala za inspekciju proizvoda na Kritičnim kontrolnim tačkama (CCPs) u mnogim proizvodnim procesima gde je Analiza opasnosti i Kritičnih kontrolnih tačaka (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP) identifikovala rizik od metalnih zagađivača.

metal detektor 4

Savremeni metal detektori mogu otkriti sve vrste metala, uključujući feritne, neferitne, magnetne i nemagnetne nerđajuće čelike. Sistemi mogu biti instalirani tako da pregledaju dolazne sirove materijale pre obrade, na kraju proizvodnih ili linija za pakovanje, i na brojnim drugim mestima u procesu proizvodnje.

Inspekcija pomoću X-zraka
Industrijski sistemi za inspekciju X-zracima prvi put su se pojavili na proizvodnim linijama kasnih 80-tih godina 20. veka. Proizvođači ih naširoko koriste u cilju osiguravanja bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

x-ray 3

Oprema za kontrolu X-zracima može otkriti širi spektar fizičkih kontaminanata u poređenju sa detektorima metala, uključujući metal, staklo, mineral, kalcifikovanu kost, kao i plastične i gumene smese visoke gustine.
Pored mogućnosti otkrivanja stranih tela (zagađivača) pre nego što proizvod napusti fabriku, industrijski x-ray uređaji predstavljaju višenamenske sisteme obezbeđivanja kvaliteta koji imaju mogućnost simultanog izvođenja različitih provera kvaliteta proizvoda na samoj proizvodnoj liniji, uključujući:

  • Merenje mase
  • Prebrojavanje komponenata
  • Identifikovanje proizvoda koji nedostaju ili oštećenih proizvoda
  • Nadgledanje nivoa ispunjenosti
  • Ispitivanje kvaliteta zatvarača (kontaminanti zarobljeni u zatvaraču)
  • Proveru postojanja oštećene ambalaže

Ovakve dodatne funkcije pomažu proizvođačima hrane i farmaceutskih proizvoda da opravdaju dodatna sredstva uložena u tehnologiju inspekcije X-zracima.

METTLER TOLEDO Safeline je vodeći svetski proizvođač procesne opreme za kontrolu kvaliteta proizvoda i otkrivanje kontaminacije stranim telima, kako industrijskih detektora metala, tako i inspekcijskih sistema X-zracima.

Izbor sistema (X-zraci ili detektori metala) zavisi od nekoliko faktora, uključujući vrste kontaminanata, vrste proizvoda i materijal od koga je izrađena ambalaža.

HACCP provera i kritične kontrolne tačke
Izbor između detekcije metala i inspekcije X-zracima najlakše je napraviti ukoliko se krene od praktične primene. Prvi korak je sprovođenje Analize opasnosti i Kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i razumevanje potreba proizvođača, zakonskih propisa, kao i uslova nametnutih od strane velikih prodajnih grupacija. Ovaj korak će pomoći u identifikovanju rizika koji se odnose na pojavu zagađenja tokom proizvodnog procesa, kao i tipova kontaminacije koji se najčešće javljaju.

x-ray 1

Ukoliko se HACCP proverom utvrdi da je metal jedini kontaminant za koji postoji verovatnoća da bi mogao biti otkriven, onda je detektor metala verovatno najbolje rešenje. Isto tako, ukoliko se utvrdi da bi druga strana tela (zagađivači) poput stakla, kamena ili plastike potencijalno mogli biti detektovani, onda je industrijski X-ray sistem bolje rešenje. U mnogim slučajevima, postoji samo jedno odgovarajuće rešenje. Ali u mnogim drugim, bilo koja od ovih tehnologija može poslužiti. Postoje i situacije u kojima bi bilo neophodno instalirati oba sistema na različitim tačkama duž proizvodne linije.

Koji su mogući kontaminanti i koja je vrsta pakovanja?

Aluminijumski kontaminanti u pakovanjima koja nisu od metala

Aluminijum je laki metal i dobar provodnik električne energije. S obzirom na to da njegova gustina nije veća od gustine vode, sistemi za inspekciju X-zracima nisu se pokazali najboljim rešenjem za pronalaženje aluminijuma kao zagađivača. Generalno, detekcija metala je bolje rešenje u ovom slučaju.

metal detektor 1

Metalni kontaminanti u pakovanjima od aluminijumske folije

Kada pakujete svoje proizvode u aluminijumsku foliju, izbor sistema za detekciju se menja. Metal detektori imaju poteškoće da otkriju zagađivače unutar pakovanja. X-zraci, s druge strane, sa lakoćom prodiru kroz foliju niske gustine i omogućavaju bolji uvid u zagađivače unutar pakovanja. Inspekcija X-zracima je bolje rešenje u ovoj situaciji.
Metalni kontaminanti u pakovanjima koja nisu od metala

X-Ray 2

Ukoliko je isplativost cilj, detektori metala su obično najbolje rešenje u situacijama kada se traga isključivo za metalnim zagađivačima. Međutim, ukoliko je u pitanju proizvod velikih dimenzija, biće vam potreban detektor sa većim otvorom, a to može uticati na smanjenje osetljivosti uređaja. Korišćenje tehnologije varijabilne frekvence, promena podešavanja detekcionog kalema i ostale inovacije u dizajnu mogu rešiti ovaj problem, omogućavajući uspostavljanje zadovoljavajućeg nivoa osetljivosti, iako će dimenzije mašine u tom slučaju biti veće. Veličina proizvoda je problem i za X-zrake, ali se njihova efektivnost može poboljšati povećanjem njihove snage, što dalje vodi poboljšanju osetljivosti detekcije kod proizvoda velikih dimenzija. Kako se veličina povećava, povećava se i cena instalacije X-ray uređaja. Dakle, izbor sistema uslovljen je tipom rizičnih zagađivača (metalni ili oni koji nisu od metala). Prisustvo metalnih kontaminanata implicira izbor detektora metala, ali dodatna potreba za zaštitom od stranih tela koja nisu od metala upućuje na izbor sistema za inspekciju pomoću X-zraka.

Metalni kontaminanti u proizvodima koji su u slobodnom padu (gravity-fall products)

Proizvodi koji su u slobodnom padu, granularni i praškasti proizvodi, nemaju istu brzinu; oni, ne samo da se ubrzavaju prilikom pada, već se i kreću u različitim pravcima jer se odbijaju jedni o druge. X-ray sistemi nisu rešenje za ovakvu vrstu proizvoda; detektori metala su jedino rešenje u ovom slučaju. Isto važi i za inspekciju vertikalno pakovanih proizvoda neposredno pre samog pakovanja.

metal detektor 3

Kontaminanti koji nisu od metala, u pakovanju bilo koje vrste

Inspekcija pomoću X-zraka je jedino rešenje jer omogućava otkrivanje stranih tela koja nisu od metala, poput stakla, kamena, kosti, gume i plastike velike gustine.
Safeline industrijski detektori metala mogu kontrolisati proizvode svih formata, od zapakovanih prehrambenih proizvoda na transportnoj traci i rasutih praškastih ili granularnih materijala, do tekućina, namaza i kašastih proizvoda. Safeline farmaceutski detektori metala samostalni su sistemi za kontrolu svih vrsti tableta, kapsula i farmaceutskih praškastih proizvoda. Safeline rešenja omogućavaju maksimalno precizno otkrivanje i minimalan broj lažnih odbacivanja.

Safeline X-ray sistemi osiguravaju kvalitet u svakoj fazi proizvodnog procesa za sirove, rasute, tekuće i polutekuće, kao i upakovane proizvode. Ni obična folija, niti pakovanje od metalizirane folije ne utiču na osetljivost otkrivanja stranih tela uređajem za inspekciju X-zracima.


Više informacija: Trim d.o.o., Ribarska 83, 35000 Jagodina, Srbija, Tel/fax: 035/220-409, 245-409, e-mail: office@trim.rs, http://www.trim.rs

Aleksandar Dakić
Follow me