Prilikom izbora načina pokretanja asinhronih motora mora se voditi računa da postoje trofazni asinhroni motori sa kaveznim rotorom i trofazni asinhroni motori sa kliznoprstenastim rotorom.
Ovo je potrebno znati zato što se zaletne karakteristike ovde dve vrste motora značajno razlikuju.

Momentne karakteristike zaleta trofaznih asinhronih motora (opšte)
1. Kliznoprstenasti elektromotor
2. Kavezni sa okruglim štapovima
3-4. Kavezni sa visokim trapeznim štapom
4-5. Dvokavezni

Momentne karakteristike zaleta radnih mašina
1. Radne mašine sa konstantnim momentom tereta M=const.
(Pokretni kranovi, rudničke dizalice, valjaonice, klipne pumpe, transportne trake itd.)
2. Radne mašine sa momentom tereta proporcionalnim brzini M=f(n)
(Motalice,kalander)
3. Radne mašine čiji je moment tereta proporcionalan kvadratu brzine M=f(n2)
(Centrifugalne pumpe, kompresori, ventilatori)
4. Radne mašine čiji je moment tereta proporcionalan recipročnoj vrednosti brzine M=f(1/n)
(Ljuštilice, kalanderi, mašine za obradu metala)
Pokretanje elektronskim soft-start uređajem i rotorskim otpornicima.

Uticaj napona na momentnu karakteristiku motora za U<Un

Činjenice koje treba znati kada se pokretanje kliznoprstenastog motora vrši sa elektronskim soft-start uređajem

1. Kliznoprstenasti asinhroni motori su namenjeni za pogone gde je potrebna mala polazna struja i „veliki“ polazni obrtni momenti
2. Soft-start uređaji su moguća zamena za rotorske pokretače koji ograničavaju polaznu struju i obrtni moment. (karakteristični su pumpni pogoni)
3. Primena soft-start uređaja kod kliznoprstenastih elektromotora zahteva dodavanje jednostepenog ili dvostepenog rotorskog otpornika da bi se zaletna karakteristika motora prilagodila potrebnim uslovima pogona.

4. Primena soft-start uređaja za pokretanje kod pogona koji zahtevaju veće polazne momente se nepreporučuje.
(drobilice, transportne trake, dizalice)
5. Zbog oblika momentne karakteristike kliznoprstenastog elektromotora, tj. zbog malog polaznog momenta i sedlaste karakteristike ne preporučuje se kratko spajanje rotora bez ubacivanja otpornika.

Izračunavanja otpora potrebnog za soft-start

Prilikom projektovanja elektromotornog pogona sa kliznoprstenastim elektromotorom koji se pokreće sa elektronskim soft start uređajem potrebno je znati sledeće: vrstu radne mašine (momentnu karakteristiku M/n), snagu elektromotora, nominalni broj obrtaja, napon i struju, odnos Mmax/Mn, napon i struju rotora. Izbor otpornika koji se uključuju u kolo otpornika se određuje na bazi maksimalne vrednosti otpora koja je definisana nominalnim momentom motora (Mp=Mn)

Vrednost otpora u zavisnosti od vrste radne mašine se kreće od 10 do 40% od Rmax.
Pogoni sa „lakim“ zaletom (pumpe, ventilatori…) 10-20% od Rmax.
Pogoni sa „teškim“ zaletom (drobilice, mlinovi koji startuju bez tereta) 20-40% od Rmax.

Vreme trajanja zaleta


Više informacija: OM sistem d.o.o., Boška Vujića 4, 24000 Subotica, Srbija, Tel/Fax. +381 (0)24 554 672, http://www.omsistem.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me