Merilo protoka GD 300 / GD 500 Ex namenjeno je za merenje zapreminskog protoka tehničkih i medicinskih gasova, a naročito zagađenih i vlažnih gasova poput biogasa, deponijskog gasa i digestorskog gasa. Proizvodi se u nazivnim prečnicima od DN 15 do DN 400.

Merilo protoka GD 300 / GD 500 radi na principu „Fluidistor oscilatora“. Gas koji protiče kroz merilo usmerava se u „Fluidistor“ mernu ćeliju ili direktno, ili kroz prigušnicu postavljenu u glavnoj cevi.

Gas se kroz prigušnicu ispušta u „Fluidistor“ mernu komoru. Odmah iza ulaza postavljena je prepreka trougaonog oblika, koja zbog svoje pozicije na sredini prisiljava gas da protiče ili desno ili levo.

Na desnom i levom zidu “Fluidistor” merne ćelije u predelu prepreke nalaze se dva otvora međusobno povezana kanalom. Ukoliko gas teče na levo od prepreke, negativan pritisak se stvara na levom bočnom zidu odnosno na otvoru veznog kanala.

Ovaj negativni pritisak izjednačava se preko otvora na desnoj strani veznog kanala. Ovakvo izjednačavanje pritiska izaziva promenu pravca protoka sa leve ka desnoj strani. Ceo proces se zatim ponavlja na desnoj strani.

Period potreban za izjednačavanje pritiska odgovara specificiranoj količini gasa (litar/impuls) koji je protekao kroz GD 300 / GD 500. Frekvencija izjednačavanja pritiska je proporcionalna brzini strujanja.

Promenljivi protok kroz vezni kanal detektuje se platinskom žicom (prečnika 15 μm) postavljenoj u veznom kanalu. Žica je pod konstantnim naponom koji se trajno prati. U trenutku izjednačavanja pritiska u veznom kanalu, gas na kratko vreme ne opstrujava žicu, što dovodi do njenog zagrevanja.

Zagrevanje prouzrokuje povećanje otpornosti platinske žice (slično Pt100 senzoru) te zbog toga vrednost napona raste (V = R*I). Povećanje napona detektuje pretvarač signala SC 300 / SC 310 / HB 300 i prenosi signal na povezani računar protoka (model GDR 1203, GDR 1403, GDR 1404, GDR 1407, GDR 1408, ili PAC 1201).

Isticanje gasa kroz desni otvor
Izjednačavanje pritiska u veznom kanalu s desna na levo
Izjednačavanje pritiska u veznom kanalu sa početkom promene pravca s leva na desno
Sekvenca bez proticanja gasa kroz vezni kanal
Zagrevanje platinske žice

Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/

Aleksandar Dakić
Follow me