Kompanija ABB nudi kompletna rešenja mo-bilnih transformatorskih stanica sa ključnim ABB komponentama, dajući svoj doprinos kroz dugogodišnje iskustvo i značajan broj realizovanih projekata mobilnih transforma-torskih stanica za različite korisnike širom sveta, kako u prenosu i distribuciji električne energije, tako i u industriji.

Kompanija ABB d.o.o. Beograd je isporučila prvu mobilnu transfor-matorsku stanicu 110/35 kV, 20 MVA (odnosno: Multifunkcionalni modul – MFM) krajnjem korisniku ODS EPS Distribuciji d.o.o. Beo-grad, kao deo donacije za otklanjanje posledica poplava koje su 2014. godine pogodile pojedine krajeve Srbije i tom prilikom oz-biljno ugrozile snabdevanje korisnika električnom energijom. Pro-jekat je finansiran sredstvima pretpristupnog fonda Evropske uni-je, poznatim kao “IPA 2014 National Programe for Serbia, „Special measure on flood recovery and flood risk management”. „U reali-zaciji projekta uključeno je više ABB kompanija“, izjavio je Igor An-đelković, rukovodilac prodaje Segmenta Energetika u ABB.d.o.o. Beograd „ABB Italija, kao glavni izvođač i konstruktor mobilne transformatorske stanice, proizvođač VN rasklopnog postrojenja i energetskog transformatora 20MVA, zatim ABB Nemačka kao proizvođač SN razvodnog postrojenja i ABB Finska kao proizvođač opreme relejne zaštite i sistema upravljanja za kompletnu TS“. In-ženjer za nadzor za ovaj projekat je firma Intec GOPA GmbH.

Prema tome, korisnik dobara ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd mobilnu transformatorsku stanicu će koristiti prilikom rekon-strukcije postojećih transformatorskih stanica 110/35kV, ali i u vanrednim situacijama u slučajevima elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, kakve su poplave i požari. Dakle, ABB trans-formatorska stanica tipa MFM 0, prikladna i za privremenu (mobil-nu) i trajnu (fiksnu) instalaciju, treba da obezbedi nesmetano snabdevanje potrošača električnom energijom u dužem vremen-skom periodu.

Kompletna mobilna transformatorska stanica je fabrički proizve-dena, ožičena i ispitana kako bi prilikom dolaska na mesto ugra-dnje vreme potrebno za puštanje u rad bilo svedeno na minimum. Montirana na svom vozilu s prikolicom, Mobilna TS 110/35 kV, 20 MVA je dužine 20 m, širine 3.0 m, maksimalne visine 4,5 m i ma-ksimalne ukupne težine 69.500 kg, a konstruisana je za spolja-šnju ugradnju i može raditi u spoljašnjim radnim uslovima, na na-dmorskoj visini do 1000 m a.s.l, s minimalnom i maksimalnom temperaturom ambijenta u rasponu od -20 °C do +40 °C, i 100% relativne vlažnosti, s 0,5 g seizmičke izdržljivosti. Preporučena br-zina kretanja MFM-a je 60 km/h asfaltiranim, odnosno 15 km/h ne asfaltiranim putevima, sa maksimalnim usponom puteva 7°. Pri tom, kompleksniji zahtevi su dostupni na poseban zahtev kupaca. Tako je ovaj konkretan projekat urađen u skladu sa specifičnim zahtevima krajnjeg korisnika ODS EPS Distribucija d.o.o, uz pošto-vanje važećih međunarodnih standarda.

Važno je napomenuti da su ključne komponente upravo dobro poz-nati ABB standardni proizvodi koji su dokazani u brojim instalacija-ma širom sveta u mnogim transformatorskim stanicama: VN hibri-dni kompaktni modul ABB tip PASS M0 (prekidač, rastavljači, uzemljivači, obuhvatni strujni merni transformatori, induktivni na-ponski merni transformatori), odvodnici prenapona, ABB energet-ski transformator sa pripadajućom opremom, transformator sop-stvene potrošnje, baterija sa ispravljačem, SN rasklopno postrojenje ABB tip ZX0.2 , kao i oprema zaštite serije REx620). Multifunkcionalni modul, osim primarne opreme koja obezbeđuje pouzdano snabdevanje električnom energijom, u svom sastavu ima i sistem za nadzor, upravljanje i relejnu zaštitu, što smanjuje potrebu za učestalim održavanjem. Rezultat korišćenja integrisa-nih komponenata je značajno smanjenje i prostora i vremena ne-ophodnih za instalaciju, što na taj način pojednostavljuje i tran-sport i logistiku. Sve komponente koje čine hibridni integrisani multifunkcionalni uređaj poseduju tehnologiju i performanse iden-tične odgovarajućoj konvencionalnoj AIS i GIS opremi kakva se sreće u pogonima već dugi niz godina. Pri tom, „Kao deo ovog pro-jekta organizovane su specijalističke obuke za zaposlene ODS EPS Distribucija d.o.o. za ugradnju, puštanje u rad i redovno održavanje opreme. Obuka za visokonaponsko rasklopno postrojenje u trening centru ABB Italija, gradu Lodi. Specijalistička obuka za opremu re-lejne zaštite i upravljanje održana je u trening centru ABB d.o.o. u Beogradu uz podršku predavača iz ABB Finska“, kaže Anđelković.

Operativno iskustvo sakupljeno tokom prethodnih godina, bazirano na isporukama modularne opreme, kao što su PASS visokonapon-ski rasklopni moduli i mobilne transformatorske stanice, integrisa-no je u projekat MFM 0 kako bi obezbedio izuzetnu pouzdanost i do-stupnost opreme. U ovom konkretnom slučaju, realizacija donacije doprineće dugoročnom poboljšanju tehničkih performansi distribu-tivne srednjenaponske mreže i pouzdanijem snabdevanju građana i privrede električnom energijom. Omogućiće bolje reakcije u van-rednim situacijama i neočekivanim i ekstremnim vremenskim uslo-vima kao što su poplave, obilne padavine i jak vetar, a krajnji rezultat biće sveopšte smanjenje troškova.


Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Brograd
Tel: 011/3094-335
www.abb.com

Aleksandar Dakić
Follow me