„On-line“ analiza kvaliteta sirove nafte je izuzetno važna u cilju kontinualnog praćenja i evaluacije njenih fizičko-hemijskih osobina u bilo kom trenutku procesa njene prerade.

Novi redizajnirani MOD 4100 analizator sirove nafte predstavlja prekretnicu na polju on-line analize sirove nafte. To je jedan, jedinstven, analizator koji vrši kontinualno praćenje više različitih parametara sirove nafte, obezbeđujući njihovo merenje u realnom vremenu. Ova činjenica je od značaja za optimizaciju procesa eksploatacije i prerade sirove nafte.

Novi dizajn MOD 4100 sistema, bazira se na konceptu “Modularnog paketa”. Analizator se takođe ispituje, testira u fabrici, i odmah je spreman za ugradnju u sam proces.

Ovim analizatorom se mogu izvršiti merenja sledećih parametara:

 • Koncentracija soli
 • Sadržaj vodonik sulfida
 • Viskoznost
 • Sadržaj vode
 • Sadržaj sumpora
 • Gustina

Analizatori MOD 4100 se mogu primeniti na bušotinama, cevovodima, posudama i rezervoarima. Analizator se takođe može ugraditi na bilo kojoj drugoj lokaciji toka snabdevanja sirovom naftom, od naftnih polja u toku njenog transporta, skladištenja, desalinizacije i namešavanja, pa sve do destilacione kolone.

Brza, on-line, analiza omogućava pravovremenu detekciju neprihvatljivih vrednosti kvalitativnih parametara u realnom vremenu, u cilju preduzimanja korektivnih mera.

Prednosti sistema
Monitoring kvalitativnih parametara sirove nafte igra kritičnu ulogu u optimizacijama pojedinih procesa prerade sirove nafte.

Proces namešavanja sirove nafte

 • Optimizacija odnosa sirovih nafta koje se namešavaju u cilju dobijanja mešavine zahtevanih fizičkih osobina
 • Redukcija cene namešane sirove nafte maksimalnim korišćenjem sirovine koja je trenutno na tržištu ima najnižu cenu.

Destilacija sirove nafte

 • Kontinualno praćenje karakteristika sirove nafte u procesu pre, između i posle pojedinih desaltera, omogućava efikasan rad desaltera uz minimalni utrošak energije kao i pomoćnih procesnih hemikalija.
 • On-line monitoring fizičkih karakteristika sirove nafte, kao što su sadržaj soli, vodonik-sulfida (H2S) i TAN (total acid number) na njenom ulazu u destilacione procesne jedinice, je od velikog značaja za procenu potencijalnih uslova za pojavu korozije, ili stvaranja naslaga na unutrašnjim zidovima cevovoda ili opreme.
 • Kontinualna provera usklađenosti karakteristika kompletne šarže sa zadatom specifikacijom.

Konfiguracija sistema:

 • Novi MOD 4100 “on line” sistem analizatora predstavlja komplet opreme.
  MOD 4100 omogućava analizu ključnih osobina sirove nafte u realnom vremenu i realnim procesnim uslovima.
 • Obezbeđeno je kontinualno uzorkovanje medija iz cevovoda, rezervoara ili procesnih posuda, uz filtraciju i separaciju čvrstih čestica iz uzorka.
  Analizator je opremljen integralnim sistemom za uzimanje i kondicioniranje (pripremu) uzoraka, u cilju njihovog dovođenja na fizičke uslove koje zahteva analizator u svom radu.
 • Integrisan je i analizatorski upravljački sistem, kao i transfer rezultata analize na centralni upravljački sistem Korisnika u kontrolnoj sobi.
 • Nije zahtevana njegova dodatna zaštita niti ugradnja u analizatorsku kućicu.
 • Analizator se isporučuje instaliran u svom nerđajućem kućištu za spoljnu ugradnju.

 


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/

Aleksandar Dakić
Follow me