Intrinsic je softverska kompanija koja gradi platformu za sledeću generaciju inteligentne automatizacije korišćenjem AI tehnologija. Intrinsic tim je integrisao NVIDIA AI tehnologije i ISAAC platformu namenjenu za monitoring i upravljanje sistema uz pomoć veb pretraživača. Cilj ove saradnje unapređivanje kompleksnog polja autonomnog robotskog upravljanja korišćenjem AI tehnologija, naročito razvijajući univerzalno primenjivu veštinu robotskog hvatanja i držanja bez obzira na tip hvataljki, karakteristike objekta kojim se rukuje, kao i karakteristika okoline.

Intrinsic-ov izvršni direktor Vendi Tan Vajt je u svoje vreme u postu na blogu u kome najavljuje saradnju sa NVIDIA-om rekao „Za industriju u celini, naš rad sa NVIDIA-om pokazuje kako bazični modeli mogu imati ogroman uticaj u smislu olakšavanje upravljanja danas izazovnom obradom u velikim razmerama, kao i omogućavanje prethodno neizvodljivih aplikacija, smanjenje troškova razvoja i povećanje fleksibilnosti ka zahtevima krajnjih korisnika“

Prvi put je NVIDIA predstavila ISAAC Manipulator na GTC-u u martu ove godine. Po rečima Gerarda Andrewsa u članku koji je pratio događaj ISAAC Manipulator je „kolekcija osnovnih modela i modularnih biblioteka koje koriste GPU-akcelratore i pomažu kompanijama u oblasti industrijsku automatizacije da bi kreirali skalabilne i ponovljive proizvodne lance za zadatke manipulacije objektima tako što bi ubrzali treniranje AI modela i njihovo reprogramiranje u skladu sa promenom zadatka“.

photo: NVIDIA

Za razliku od dosadašnjeg treniranja robota uz pomoć prethodih primera, novi osnovni modeli, zasnovani na transformisanom deep-learning arhitekturi kao i poznati ChatGPT za tekst, omogućavaju robotu percepciju i donošenje odluka na osnovu praćenja odnosa u prikupljenim podacima bez prethodnog pokaznog primera.

U skladu sa rezultatima koje su nam predstavile kompanije NVIDIA i Intrinsic očekuje se veliki korak u polju tehnike robotskog hvatanja i držanja. Već sada su predstavile prvi prototip za kompaniju Trumpf Machine Tools koja se bavi proizvodnjom industrijskih alatnih mašina. Do sada je, zbog velikog broja različitih modela proizvoda, njihovo robotsko hvatanje kao deo pick & place operacije bilo skupo i dugotrajno za programiranje i prilagođavanje narednom nizu proizvoda. Rešenje koje su predstavili podrazumeva postavljanje NVIDIA ISAAC Sim-a na NVIDIA Omniverse platformu i generisanje sintetičkih podataka za vakuumsko hvatanje uz pomoć kompjuterskih modela proizvodnih predmeta i usisnih hvataljki. Prototip mašina koristi informacije dobijene od Intrinsic Flowstate razvojnog okruženja za robotska rešenja zasnovana na AI tehnologiji za vizuelizaciju i planiranje pokreta robotske ruke. Kako bi se optimizovalo kretanje i ubrzala proizvodnja koristi se ISAAC Manipulator u kome je moguće generisati pozicije hvatanja i definisati pokrete robota bazirane na CUDA-akceleratorskim jezgrima kroz softversku simulaciju.

Na kraju po rečima Gerarda Andrevs-a, „NVIDIA i Intrinsic planiraju da u industrijske procese donesu najsavremenije veštine i modularne AI mogućnosti za robotske ruke, uz robusnu kolekciju osnovnih modela i biblioteka koje se oslanjaju na GPU-akceleraciju sve sa ciljem ubrzanja što većeg broja zadataka koji se postavljaju pred robotiku i automatizaciju.“


Video: Pametno biranje i postavljanje u NVIDIA Isaac Sim


Video: Veština hvatanja, zasnovana na NVIDIA temeljnom modelu, koji se koristi u Intrinsic Flovstate

Aleksandar Dakić
Follow me