IvDam Process Control  je bio deo projekta izgradnje male gasne elektrane 2,41MW u okviru gasne stanice SOS Majdan. Obim našeg posla je obuhvatao isporuku i ugradnju merno-regulacione opreme, puštanje u rad kompletnog postrojenja kao i tehnološke izmene projekta. Ovo je još jedna u nizu investicija NIS-a u energetski  sektor. Energija dobijena na ovom polju sa pravom je nazvana zlatni megavati, budući da se gas jako niskog kvaliteta sada koristi za dobijanje električne energije.

Poslovi kojima se bavila naša firma u okviru ovog projekta su bili:

  • Izvođenje radova na izgradnji male elektrane
  • Isporuka i ugradnja merno regulacione opreme
  • Priključenje male elektrane na gasnu instalaciju i trafo stanicu
  • Povezivanje svih delova sistema u jedinstveni centralni nadzorno-upravljački sistem
  • Osposobljavanje svih telekomunikacionih veza

Instalacija upravljačkog sistema i merno-regulacione opreme je pratila samu izgradnju objekta. Ugrađen nadzorno-upravljački sistem je pokrivao sledeće tehnološke celine:

  • Trafo stanice
  • 5 generatorskih setova
  • Analizu gasa i kontrolu zaliha azota
  • Separator tečne faze
  • Merno regulacionu stanicu

Nadzorno-upravljački sistem je realizovan na bazi Emerson DeltaV upravljačkog sistema. Sistem se sastoji od jedne radne stanice, kontrolera sa ulazno izlaznim modulima, i merno regulacione opreme u polju.

Po zahtevima projekta instalirana je inženjerska radna stanica koja ujedno vrši ulogu i operaterske radne stanice. Pored korisničke aplikacije za nadzor i upravljanje postrojenjem, moguća je i dijagnostika i konfigurisanje uređaja u polju. Takođe na ovoj radnoj stanici se vrši programiranje kompletog sistema.

Kontrolni ormari sa DeltaV kontrolerima se nalaze u neposrednoj blizini generatora, trafo stanica, i ostale opreme u polju. Sa radnom stanicom u komandnoj sali su povezani putem optičke veze. Veze sa uređajima u polju, pored standardnih analognih i digitalnih ulaza, su ostvarene putem HART komunikacionog protokola.

U ovom projektu ističemo i korišćenje ModBus RTU protokola za komunikaciju sa spektralnim gasnim analizatorom i analizatorom H2S firme Modcon koji su prvi put pušteni u rad na teritoriji Repubilke Srbije. Analizatori vrše kontinualnu analizu gasa i daju kompletnu sliku svih ugljovodoničnih i drugih komponenti gasa. Na osnovu ovih podataka uspostavljen je sistem blokada. Blokadni ventili zatvaraju dovod gasa generatorima, dok se istovremeno šalje naredba za zaustavljanje generatora.

Za integraciju generatorskih setova i trafo stanica, prikupljanje podataka i osnovnu kontrolu ovih jedinica, korišćena je ModBus TCP/IP tehnologija. Podatci sa celog postrojenja su skladišteni na inženjerskoj stanici odakle se prosleđuju serverima u Novom Sadu uz pomoć OPC Server-Client načina komunikacije.

Projekat je uspešno završen u predviđenom roku. Postrojenje je jako brzo postavljeno u stabilan režim rada i otpočela je eksploatacija gasa i konverzija u električnu energiju.

Projekat je protekao u duhu dobre saradnje, kako sa predstavnicima investitora tako i sa ostalim izvođačima i podizvođačima.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/

Aleksandar D.
Follow me