Poštovani čitaoče, danas na svakom koraku možete čuti o projektima, svi pričaju o njima, da nekažem da i  „ estradne zvezde “ svoj rad  svrstavaju u tu kategoriju. Dakle, tu smo se i mi našli u dilemi, o čemu je zapravo reč? Obzirom na slobodna tumečenja, osećam potrebu da citiram nekog ko je pozvan da kaže nešto na tu temu: „Projekat je privremeni napor preduzet da se stvori jedinstven proizvod, usluga ili rezultat“(American National Standard ANSI/PMI 99-001-2000). „Jedinstven proces ograničen po vremenu , troškovima i resursima, sastavljen od skupa koordiniranih i upravljačkih aktivnosti, sa datumom početka i završetka, koji je preduzet radi postizanja cilja usaglašenog sa defeinisanim zahtevima“( ISO 10006:2001). Čovek je od pamtiveka imao poduhvate koji su zahtevali organizaciju, a moderno bavljenje njima otpočinje  projektima vezanim za za vojnu industriju i svemirske letove nakon drugog svetskog rata. Najpriznatiji priručnik na ovu temu je PMBOOK , čiji je izdavač Project Menagment Institute (USA) osnovan 1969 godine.

Najjednostavnije je projekat prikazati vektorski kao na slici.  Svima je jasno, da bi idalno bilo da vektor ima samo jednu dimenziju  –  bez  x i y ose, u ovom slučaju bez troškova i vremena. U realnom životu neophodno je uložiti vreme  i novac kako bi odgovorili na zahtevane performanse!

Projekti mogu biti različiti, mogu  tretirati različite proizvode,  a zajednički im je imenilac  zadovoljenje zahteva koje postavlja kupac, u našem slučaju investitor.   Mi ćemo se  fokusirati na projekte u automatizaciji procesa.
Projekat ćemo posmatrati  iz odnosa izvođača radova i investitora  koji svojim umećem, znanjem i zalaganjem stvaraju nov proizvod.

Menadžment i  životni ciklus projekta
Da bismo uspešno prešli put od početka do kraja, od ideje do realizacije i predaje projekta,
neophodno je da isti unapred dobro isplaniramo.

Životni ciklus projekta delimo na faze koje su medjusobno zavisne i preklapaju se. Da bi se projekat uspešno izvršavao, pored plana neophodno je dodeliti dužnosti i odgovornosti zainteresovanim stranama.
Od upravljanja projektom u dobroj meri zavisi uspešnost projekta. Ova važna uloga pripada projekt menadžeru .
Ocena uspešnosti projekta ranije se merila samo  isporukom proizvoda na tržište, što je automatski podrazumevalo da je projekat uspešno završen. Nova dimenzija projekt menadžmenta uključuje praćenje i implementaciju proizvoda/ usluge na tržištu i utvrđivanje povratka investicije/ povratak vrednosti, kao kriterijume za merenje uspešnosti projekta. Uspešan projekat je projekat završen na vreme u okviru budžeta sa ispunjenjem zahtevanih performansi.
Menadžment projektom obuhvata planiranje, organizovanje, praćenje i kontrolisanje svih aspekata projekta u neprekidnom procesu, radi postizanja njegovih ciljeva (ISO 10006:2001) . Menadžment projektom je primena znanja , veština, alata i tehnika na aktivnosti projekta u  cilju ispunjenja  zahteva projekta. (prema American National Standard ANSI/PMI 99-001-2000)

Iniciranje projekta
Investitor kreira ideju za projekat ili nov proizvod, razvija koncept, proverava ga kroz studiju izvodljivosti i uvodi ga u fazu planiranja.

Ovako bi po pravilu trebalo da bude, često to nažalost nije slučaj. Ukoliko ne postoji kvalitetna dokumentacija na osnovu koje se može uraditi  ponuda, neophodno je da zainteresovane strane sednu  za okrugli sto i ideje konkretizuju u projektni zadatak.

U fazi iniciranja najvažnije je uočiti stvarne potrebe korisnika. Preporučujemo da se  projektni zadatak napiše makar „na salveti“ kako bi se zainteresovane strane s’ vremena na vreme podsetile šta je bila ideja vodilja na početku posla. Što su zahtevi preciznije  sastavljeni manje će biti problema za sve aktere.
U našoj praksi zahtevi su prezentovani kroz tendere u tabelarnom obliku, koji projektni zadatak svode na količine materijala i ugradnju, a inženjerski posao na trgovinu.

Idejatakvog koncepta je  da se za investiciju potro najmanje para, ne vode mnogo rana o preostalim osama vektora,
Performanse se skrmno ispunjavaju,
Rokovi se probijaju usled pokuja da se iscedi maksimum za minimalno  investirana sredstva.

Kreativnost i tehničko unapredjenje je ostavljeno mahom na dobru volju izvođača da svojim entuzijazmom uradi kvalitetano posao. Obično ovaj napor druga strana ne ume da prepozna.

Planiranje projekta
Nakon usaglašavanja zahteva iz faze iniciranja , ako je reč o automatizovanim sistemima,  ponudjač obradjuje ponudu kroz procesnu instrumentaciju, aktuatore, izvršne instrumente, PLC, hardver,  elelektromotorni pogon, SCADU…
Ponudjač odgovara na predmer i predračun ili  ređe nudi svoje usluge po sistemu „ključ u ruke“.


Činjenica je da seu ovoj fazi  malo govori o kvalitativnim performansama koje projekat treba da ispuni, me se otvara prostor nelojalnoj konkurenciji da obara cenu i naruva  ugled profesije.

Retko kad se u ugoor ugradjuju standardi, propisi i preporuke .

Ako je ponudjač uspeo da ugovori posao i transformisao se u izvođača, formira se plan projekta, vremenski dijagram- gantov dijagram, potpisuju se rešenja o odgovornim izvođačima i odgovornom nadzoru. Formiraju se gradjevinske knjige i dnevnici.
Plan projekta je dokument koji sadrži podatke – šta je cilj projekta, ko izvršava projekat, koji su zadaci, ko su odgovorna lica, koji su vremenski okviri i ostale podatke koji mogu biti od interesa učesnicima u projektu. Posebne sofisticirane discipline zahtevaju za taj posao specifičnu dokumentaciju za praćenje projekata.

Izvršenje projekta
Nakon ugovaranja i izrade plana projekta( koji je poželjno da prihvate obe strane),  otvara se prostor za formiranje sofvera , hardvera, elektirčnih šema, kabl listi, pneumatske instalacije i kasnije za instalacije i puštanje u rad.

Uloga Nadzora
Nadzorni inženjer, zakonski predstavnik investitora je u obavezi da se zalaže za formalizam, što ume da koči projekat i da zarad striktnih pridržavanja propisa odbacuju korisne  ideje i bolja rešenja koja su nastala u fazi izvođenja. Naravno da postoje i drugačiji primeri u kojima se nadzorni inženjer angažuje i svoju kreativnost usmerava ka  dobijanja najboljeg rešenja u toku izvršenja posla, kada su već dobijene gradjevinske dozvole i kada su Glavni projekti prošli revizije. Idealno bi bilo da su projekti uradjeni do savršenstva i da se u tom slučaju aktivnost svih aktera svodi na puko izvršenje.

Uloga Projekt menadžera
Pred njim su zadaci u prikazani na slici . Projekt menadžer koordinira rad više nadzornih inženjera i odgovornih izvođača radova.

Moguće je da  isti čovek u isto vreme vršis ulogu nadzornog inženjera i projekt menadžera. Izmedju ova dva pojma treba da stoji znak jednakosti!
Ako uspe da sinhronizuje Zokon o planiranju i izgradnji objekata i da u isto vreme ispoštuje  principe menadžmenta, standarde, preporuke… onda se  može reći da je ispunio svoju misiju.
Ovo nije otrcana fraza već imperativ ako  investitor želi  da  na svoj proizvod „zakači“ odgovarajući  sertifikat za kvalitet i time postane konkurentniji na tržištu!

Analiza i praćenje rizika!
Ono što se kao disciplina u poslednje vreme najviše forsira je analiza i praćenje rizika . Neophodno je predvideti rizični događaj, proceniti verovatnoću rizika i problematiku posmatrati iz ugla štete koja bi nastala pod pretpostavkom da se rizični događaj desi.
Kvalifikacija dizajna i Analiza rizika u ranim fazama projekta mogu da pokažu i fiksiraju potencijalne slabe tačke dizajna, promašaje u odabiru komponenti ili pogrešno osmišljene algoritme. Ove aktivnosti, koje redovno deluju kao gubljenje vremena, često kasnije spašavaju Izvodjača i Korisnika od velikih neugodnosti i dodatnih troškova.

Neusaglašenosti
Kada se uoči odstupanje od projekta, imamo sledeću situaciju:

Izvođač je, dakle, primetio na primer nemogućnost implementacije nekog rešenja, zaustavio je radove i obavestio Investitora i Nadzor. Svi se slažu da su izmene neophodne.
Nephodno je da se i formalni projektant saglasi sa ovom opravdanom izmenom. To kaže zakon. Tek nakon ove saglasnosti je moguće nastaviti radove.
ISO standard ovo tretira kao neusaglašenošću usluga, a služba validacija pokreće zahtev za izmenom i aktiviraju se službe za osiguranje kvaliteta (QA). Odjednom puno aktivnosti i zbrka, šta prvo uraditi?
U ovoj situaciji će se teško ispoštovati sve želje ako ne postoji unapred razrađen i dogovoren scenario „šta ako“. Obično se iz ovakvih situacija izlazi kompromisom.

Zaključenje projekta
Stigli smo do okončane situacije, obuke korisnika i tehničkog prijema.
Sada se konačno dva aktera naše priče mogu dogovoriti jesu li ispunili svoj zadatak – s jedne strane nadzorni inženjer (u novije vreme projekt menadžer) i odgovorni izvođač radova. Svako od njih ima svoje viđenje posla koji je za njima.
Posao je verovatno uspeo ako se obojica osećaju da su pobedili i da bez njih ovaj posao nikad ne bi mogao da se uradi.
Izvođač i investitor će se mnogo lakše sporazumeti o zaključenju ako su u ranim fazama projekta i u ugovoru detaljno naveli ciljeve:  željenu opremu,  zahtevane performanse i rokove.
Završetak posla, rešavanje dodatnih primedbi i isplata preostalog novca zapravo nisu kraj projekta. Tokom garantnog roka Izvodjač i dalje odgovara za sistem. Osim toga, Izvođaču bi trebalo da bude važno da zna šta nije bilo dobro u obavljenom poslu, da bi sledeći put ispravio greške.

Jedan od instrumenata je anketa zadovoljstva korisnika koji će oceniti izvođača. Najmerodavnija ocena za izvođača će biti hoće li biti pozvan da da ponudu za neki naredni posao.

Nastavak teksta: Realizacija projekta

Piše: Miroslav Janjić dipl. el. ing.


Više informacija: AUTOMATIKA I PROCESNI INŽENJERING d.o.o., Brestova 20, 26300 Vršac, Telefon: +38113805559, http://www.automatika.co.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me