Konfiguracija kontakata
– NO – normalno otvoren kontakt, prilikom aktiviranja ostvaruje kontakt
– NC – normalno ostvaren kontakt, prilikom aktiviranja prekida kontakt
– CO (SPDT, DPDT, nPDT) – normalno ostvaren kontakt sa jednim od izlaza, prilikom aktiviranja ostvaruje raskida kontakt sa prvim, a ostvaruje kontakt sa drugim.

Označavanje terminala
Evropski satandard EN 50005 preporučuje sledeće brojne oznake za terminale:
– .1 za terminal opšteg kontakta (npr. 11, 21, 31…)
– .2 za terminal NC kontakta (npr. 12, 22, 32…)
– .4 za terminal NO kontakta (npr. 14, 24, 34…)
– A1 i A2 za terminale kalema
Za zakašnjene kontakte tajmera brojne oznake bi bile:
– .5 za terminal opšteg kontakta (npr. 15, 25,…)
– .6 za terminal NC kontakta (npr. 16, 26, …)
– .8 za terminal NO kontakta (npr. 18, 28,…)
IEC 67 i American standard propisuju:
– označavanje terminala brojevima (1,2,3,….13,14,..)
– ponekaf slolva A i B za terminale kalema

Rated current – Definiše maksimalnu kontinualne struju koju kontakt može podneti bez pregrejavanja. Takođe koincidira sa maksimalnom strujom koju kontakt može podneti prilikom uključivanja i isključivanja u zadatim uslovima

Maximum peak current – Maksimalna vrednost struje proboja (≤ 0.5 s) koju kontakt može podneti a da ne dodje do permanentne degradacije karakteristika usled generisane toplote.

Maximum blocking voltage (Poluprovodnički – solid state releji) – Maksimalna vrednost izlaznog napona pri kome ne dolazi do uništavanja izlaznog kola.

Rated voltage – Napon između linije i neutralnog napona (izveden od nominalnog napona opterećenja kontakata) koji se koristi za projektovanje izolacije.

Maximum switching voltage – Najviši naponski nivo (uključujući i toleranciju) koji može prekidati kontakt. (Zavisan je od rated voltage)

Rated load in AC1 – Maksimalna AC rezistivna snaga (u VA) na kontaktima koju oni mogu podneti bez oštećenja u skladu sa kategorijom AC1, EN 60947-4-1. Ona je proizvod dve veličine: rated current i rated voltage. Koristi se kao referentno opterećenje prilikom testiranja električnog radnog veka releja.

Rated load in AC15 – Maksimalna AC induktivna snaga (u VA) koju kontakt može podneti u radu u skladu sa AC15, EN 60947-5-1.

Single phase motor rating – Nominalna vrednost snage motora koju kontakt može podneti u skladu sa EN 60947-1, UL 508 i CSA 22.2. (1KW=1,34KS)

Breaking capacity DC1 – Maksimalna vrednost DC rezistivne struje koju kontakt može podneti.

Minimum switching load – Minimalna vrednost snage, napona i struje pri kojima kontakt ispravno radi.
Na primer, ako su minimalne vrednosti 300 mW, 5 V/5 mA:
– pri 5 V struja mora biti bar 60 mA;
– pri 24 V struja mora biti bar 12.5 mA;
– pri 5 mA napon mora biti bar 60 V.
Za zlatne kontakte, ne preporučuje se opterećenje manje od 50 mW, 5 V/2 mA.
Sa dva zlatna kontakta u paraleli, moguće je prekidati 1 mW, 0.1 V/1 mA.


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., XXI divizije 30, 11060 Beograd, tel:011/2415 393, fax:011/2419 396, http://www.fox.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me