Kao kritičan deo mnogih proizvodnih i procesnih industrija, kvar motora može rezultirati visokim troškovima održavanja i imati značajan finansijski uticaj na kompaniju. Iz tog razloga, industrijska preduzeća sve više usvajaju strategiju prediktivnog održavanja kako bi predvidela kvarove i preduzela korektivne mere kada je to potrebno.

Motori i generatori su podložni mnogim stresovima koji mogu da dovedu do njihovog kvara, kao što su mehanička oštećenja, vibracije, prekomerna toplota iii hladnoća, kontaminacija uljem, korozivnom parom i vlagom iz procesa iii jednostavno iz okoline. Vremenom, ovi faktori u kombinaciji sa električnim udarima stvaraju izazovno okruženje u kome motor radi. Kako izolacija degradira i razvija pukotine, vlaga i strane čestice prodiru u površinu izolacije, obezbedujući put struji curenja.

U praćenju stanja ili prediktivnom održavanju, testiranje vibracija je široko korišćena metoda, all otkriva samo 50% kvarova koji se mogu pojaviti u motoru. Ovaj metod je ograničen samo na mehaničke probleme, all i kvarovi električnog porekla se ne trebaju zanemariti.

Motor testing Megger

photo: Megger/Tectra

Motor testing Megger

photo: Megger/Tectra

Zbog toga je, uz analizu vibracija, neophodno dodati statičku i dinamičku električnu analizu, koje omogućavaju potpuniju dijagnozu, a kombinacija ove dve metode daje najviši nivo pouzdanosti rezultata.

Statičko ispitivanje: kada je mašina odvojena od napajanja, vrše se električna ispitivanja kako bi se proverilo stanje kola motora i izolacionih sistema. Podaci tih ispitivanja se mogu uporediti sa granicama za trenutnu procenu pouzdanosti motora, mogu se porediti sa drugim sistemima sličnog dizajna ili sa trendom tokom vremena da bi se otkrile suptilne promene koje mogu dovesti do neželjenih kvarova sistema.

Dinamičko testiranje: pruža pregled celog sistema pokretanog motorom, uključujući napajanje, sam motor i pogonjeno opterećenje. Mogu se otkriti i električni i mehanički problemi. Naprezanja koja se stvaraju načinom na koji se motor koristi i upravlja su takode istaknuta, pružajući inženjerima informacije potrebne da pomognu u smanjenju ovih naprezanja i na taj način produže vek trajanja i pouzdanost motora.


Više informacija: Tectra doo Beograd, Begejska 2a, 11000 Beograd, Serbia +381 11 2894 424 office@tectra.co.rs, www.tectra.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me