Svetski proizvođač auto delova Auto-Kabel proizvodi kablove i provodničke setove za povezivanje napajanja. Mašine za frikciono zavarivanje uključene u proces moraju u svakom trenutku imati adekvatno dopunu materijala za rad bez velikih sigurnosnih zaliha. Da bi se onemogućilo da nestane materijala i zastoj rada mašine, u kompaniji Auto-Kabel bilo je potrebno obezbediti potpunu transparentnost nivoa zaliha u rafu sa FIFO opsluživanjem, kao i efikasan i pouzdan sistem obnavljanja.

Auto-Kabel je našao odgovore na svoju pretragu implementirajući WERMA StockSAVER sistem. Ovaj sistem za optimizaciju procesa obezbeđuje da na FIFO rafovima neće doći do nedostatka sirovina, a pri tome smanjuje tradicionalan bezbedan nivo zaliha koje se skladište uz pogon i rešava mnoge probleme vezane za Kanban sisteme.

Auto-Kabel na 8 lokacija širom sveta zapošljava skoro 3500 ljudi. Kod svih operacija materijal se mašinama obezbeđuje sa stalaža koje se nalaze uz same mašine. FIFO sistem obezbeđuje da materijal koji prvi postavljen na stalažu bude prvi i iskorišćen. Ovaj sistem je implementiran i u glavnom pogonu lociranom u Hazenu u Južnoj Nemačkoj, gde su zalihe postavljene odmah pored proizvodnih mašina i obezbeđuju radnicima neophodne komponente koje se montiraju na kablove. Stalažni rekovi formiraju 90 skladišnih lokacija i u svakoj se nalaze tri kutije sa po 400 delova u proseku.

Izazov – smanjenje vremena zaustavljanja proizvodnje
Odeljenje industrijskog inženjeringa kompanije Auto-Kabel je odgovorno za optimizaciju proizvodnog procesa na svim lokacijama. Zaposleni su odmah prepoznali veliki potencijal kodovanja delova za mašine za zavarivanje, jer je to oduvek bilo usko grlo. “Velika potrošnja nekih delova pri proizvodnji, često dovodi do nestašice i obustave proizvodnje, pre svega jer je zanavjanje zaliha neadekvatno. Želeli smo da to zaustavimo, ali bez velikih dodatnih troškova, a pri tome nismo želeli da povećavamo bezbednu količinu zaliha na skladištu.”

Vreme u kome mašine ne rade su bile sledeći problem, “do sada radnici na mašinama su morali da napuste mašinu i odu da potraže pomoć ljudi iz službe logistike ka da bi im ponestalo materijala za rad. U tom periodu mašine ne bi radile, što je nama bilo apsolutno neprihvatljivo.” Učestale i duge obustave rada mašina u zbiru merile su se satima i bile su potpuno neprihvatljive, te je bilo jasno da je potrebno brzo rešenje.

Traženje pravog rešenja
Prvi kontakt je uspostavljen u toku jednog od čestih WERMA prezentacija. “Zapravo, mi smo tražili neku vrstu Kanban-kanban sistema koji bi kontrolisao zanavljanje zaliha kod frikcionih zavarivača, kod kojih se sirovine nalaze uz samu mašinu.”, objasnili su u industrijskom inženjeringu. “Znali smo za kompaniju WERMA kroz njihov sistem za monitoring i prikupljanje podataka SmartMONItOR koji nam se zaista dopada i želeli smo da vidimo šta nam mogu još ponuditi i pronašli StockSAVER”, kaže Maik Engelhard, vođa pilot projekata u industrijskom inženjeringu.

Nakon inicijalne prezentacije, odlučili smo da opremimo 3 skladišna reka koja su imala 90 skladišnih lokacija ovim sistemom. Na samom startu rada odlučili smo da ovaj sistem implementiramo ina sve ostale skladišne rekove, ako se na probi bude ispoljila stvarna korist iz njihove primene za kompaniju Auto-Kabel. “Izgledalo je da sistem nudi mnogo i bili smo sigurni da StockSAVER može optimizovati obnavljanje zaliha i minimalizovati vreme kada mašina za frikciono zavarivanje ne radi.

Laka instalacija, jednostavno upravljanje
StockSAVER je sistem koji ne zahteva održavanje i koji se lako može postaviti na bilo koju FIFO policu. Senzor postavljen na polici osigurava potpunu transparentnost nivoa zaliha i obezbeđuje da dođe do nedostatka nekog materijala zbog greške u ulaganju na policu pogrešnog materijala.

Sistem radi veoma jednostavno: senzor nadgleda brojnost kutija koje se nalaze na FIFO polici. Taj broj se šalje u “StartBOX”, a nakon toga bežično StockSAVER softveru i prikazuje se kao digitalna kopija stanja na policama. Sistem rešava mnoge probleme tradicionalnog Kanban sistema kao što su gubitak ili oštećenje Kanban kartice ili recimo, pojavu ljudske greške prilikom zamene kutije na skladištu, smanjuje potreban radni prostor smanjivanjem neophodnih zaliha i poslednje, mada ne manje bitno, poboljšava tok novca. Automatski sistem obnavljanja stanja na skladištu smanjuje marginu ljudske greške i može smanjiti količinu na sigurnom skladištu.

Šta StockSAVER radi za vas?
“Jedna od najvećih prednosti StockSAVER sistema je da se senzori mogu postaviti na virtualno svaki rek sistem za dopunu”, objašnjava Manual Šucbah iz službe prodaje kompanije WERMA. “Uklanjanje kutije sa reka se automatski signalizira logistici i novi status skladišta obezbeđuje prioritetno obnavljanje stanja.” Dodatno, ljudske greške, kao što su zaboravljena, zamenjena ili oštećena Kanban kartica postale su prošlost. Nije potrebno skenirati kutiju koja se uklanja sa police, pa je time izbegnuto i dvostruko bukiranje, kao i aritmetička nekorektnost stanja na skladištu.

Šucbah nastavlja, “StockSAVER dozvoljava postepenu redukciju broja rekova potrebnih svakoj mašini, jer se smanjuje nivo zaliha i time poboljšava tok novca i oslobađa prostor u fabrikama koji se može iskoristiti za druge namene.”

Sveobuhvatan i intuitivan – StockSAVER softver
Podaci se prenose bežično ka StockSAVER softveru u kome ih je moguće prikazati na različite načine. Auto-Kabel je bio time posebno impresioniran: “Instalacija i softvera i hardvera je bila laka i intuitivna i nije bio potreban veliki projektni tim da bi se izvela.”, kaže Alicija Švald iz Industrijskog inženjeringa. Softver prikazuje nivoe stanja na zalihama svih rekova povezanih mrežom sa PC računarom i daje potpunu transparentnost u uvid svih dostupnih materijala.

Kontrolna stanica daje kompletan pregled tačnog stanja na skladištu. Iz liste potrebnih materijala generiše se lista za obnovu stanja odakle se formiraju zahtevi logistici po kojima oni postupaju. Na taj način se izbegavaju greške i optimizuje se proces obnavljanja uz smanjenje sigurnog stanja na skladištu.

Softver obezbeđuje analizu korišćenja i proces se može poboljšati. Korisnik može eksportovati podatke o kretanju materijala. “Imamo instaliran StockSAVER u kontroli proizvodnje, logistici i na samom mestu rada i to je najveća korist kontrolnih stanica” komentariše Engelhart.

Velike dobiti već pri probnom radu
Već pri probnom radu sa 90 lokacija uočena su poboljšanja. Željeno smanjenje vremena u kome mašine ne rade je postignuto veoma lako. “Odmah nakon otpočinjanja probnog rada, vreme u kome mašine ne rade je smanjeno kao i količina potrebnih sigurnih zaliha. Projekt se isplatio kroz 6 nedelja!” objasnio je Švald sa puno entuzijazma.

Uz to, radnici više ne moraju da napuštaju svoje mašine kako bi potražili pomoć od službe logistike, jer StockSAVER svojim izveštajima generiše zahteve za obnavljanje zaliha. Kontrolna stanica prikazuje sva stanja polica u Auto-Kabel pogonu uključujući i broj materijala i lokaciju stoka, kao i prioritet obnavljanja i tačan broj kutija odgovarajućeg materijala. Podaci se mogu eksportovati kako bi se učinila detaljna analiza i optimizovao proces.

Dodatni zahtev – “place-by-light”
“Još jedan zahtev smo dobili odmah nakon završetka prvog probnog rada” priča Engelhard: “da bi postigli još viši nivo bezbednosti i izbegli pogrešno lociranje kutija, želeli smo da uvedemo “place-by-light” sistem na svakom reku. Ovo bi radnicima još više olakšao izbor pravog reka pri zameni kutija. Ova ekstenzija sistema je za nas bila veoma važna i bili smo jako zadovoljni kada je WERMA uspela da zadovolji ovaj naš zahtev, koji sada nude kao standardnu opciju svojim korisnicima.”

Uz pomoć dodatnog “place-by-light” LED osvetljenja, operatori logistike mogu videti zeleni LED ukoliko je postavljena korektna kutija u rek, što se proverava očitavanjem koda na njoj. Ukoliko kutija nije odgovarajuća, uključuje se crveno LED svetlo. “Sada kada je naš zahtev implementiran, pogrešno obnavljanje materijala je eliminisano”, kaže Engelman.

Dodatna mogućnost: “stop” mehanizam na reku
Auto-Kabel rekovi sa “stop” opcijom su postavljeni tamo gde je potrebno da se kutija sa materijalom ukloni i zameni novom, ali tako da se ne dozvoli postavljanje sledeće kutije u FIFO nizu i sve to bez obaveštavanja kroz StockSAVER. Ovo je veoma bitna osobina za rad u Auto-Kabel pogonima koja obezbeđuje da se nalog za dopunu stanja materijala na reku ne generiše u slučaju kada je kutija ubačena uz “stop” signal.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me