Tradicionalna četvorodnevna Value Solutions konferencija, u organizaciji kompanije Dassault Systemes, pod nazivom „Sales Leaders Con-vention“, ove godine se održala u Monte Karlu, u perodu od 21.- 24. januara. Ovaj poslovno-društveni događaj okupio je predstavnike, in-ženjere, konsultante i eksperte programskih rešenja Dassault Systemes širom Evrope, kako bi kroz prezentacije, radionice i neformalna druženja unapredili stručna znanja, proslavili uspeh i razvili strategiju za 2019. godinu.

Konferencija “Sales Leaders Convention”
Održane su brojne radionice i prezentacije na temu softverskih rešenja kompanije Dassault Systemes koje predstavljaju nove tehnološke trendove u rešavanju zahteva različitih industrijskih grana. Imali smo prilike da čujemo različita iskustva partnera iz ostalih zemalja, ali i da predstavimo naša, koja su rezultat vizije i na-pornog rada svih članica CADCAM Grupe.

Generalni direktor CADCAM Grupe, gospodin Zlatko Šimunec, imao je priliku da iz ugla naše kompanije predstavi šta to znači biti uspešan partner jednoj multinacionalnoj kompaniji. Opisao je način na koji je, kroz godine, izgrađe-no partnerstvo sa Dassault Systemes putem kontinuiranog usavršavanja, stalnih inovacija i digitalne transformacije poslovanja i pristupa tržištu. Upravo je zbog svega toga, kao kruna na našu tradiciju dugu 27 godina, došlo jedno veoma vredno priznanje kompanije Dassault Systemes.

CADCAM Grupa je proglašena jednim od naj-boljih partnera kompanije Dassault Systemes u EUROMED regionu. Sve članice CADCAM Grupe proglašene su Platinum partnerom kompanije Dassault Systemes, što je najviši nivo partnerstva koji se može ostvariti, i tako potvrdile svoju stručnost i efikasnost budući da su zadovoljile višestruke kriterijume i pokaza-telje uspešnosti.

Takođe, kao i svake godine, imali smo prilike da se upoznamo sa novim i unapređenim, već postojećim softverskim rešenjima u čuvenom 3DEXPERIENCE Playground delu konferencije. Testirali smo VR, ispratili simulacije na softverskom rešenju SIMULIA, a imali smo i priliku da vidimo neke od najkompleksnijih nacrta, iz-rađenih pomoću CATIA softverskog rešenja, kao i nove koncepte organizacije proizvodnih procesa.

Program nagrada za partnere
Kompanija Dassault Systemes prepoznaje po-trebu za profesionalnim usavršavanjem i ekspertizom, potrebnim za uspešan nastup na tržištu, prodaju, implementaciju i podršku za svoja rešenja klijentima širom sveta. Imajući to u vidu, izgrađen je Program nagrada za partnere, koji prepoznaje i podržava investi-cije i napore svojih poslovnih partnera u cilju postizanja rezultata na više polja:

  • Efikasnost i ostvarene rezultate u prodaji
  • Kapacitet da razviju i unaprede svoje veštine
  • Usklađivanje poslovnih strategija sa strategijom kompanije Dassault Systemes
  • Platinum status se dodeljuje kao najviši status u okviru ovog programa. Dodeljuje se partnerima koji imaju najviši nivo saradnje sa kompanijom Dassault Systemes po na-vedenim kriterijumima.

CADCAM Grupa jedini Platinum Partner
Osim svega navedenog, članice CADCAM Gru-pe su zaslužno proglašene Platinum partnerom prevashodno zbog stručnosti zasposlenih i kontinuiranog razvoja i usavršavanja u radu sa sofverskim rešenjima koja zastupamo. Ulaganje u znanje ljudi nam je najvažnije, jer brzina kojom se tehnologija u industriji menja zahteva kon-stantno učenje i prilagođavanje novim trendovima, čime lokalni tim održavamo jakim i spremni smo da idemo u korak i sa najzahtevnijim projektima, što nas već dugi niz godina izdavaja kao partnera kome se veruje. CADCAM Grupa je, sti-canjem ovog statusa postala jedini Platinum partner kompanije Dassault Systemes u regionu, odnosno Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvat-skoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Nagrada za najbolji Social marketing
Na internoj EUROMED sesiji, kojom je zaključena konferencija, CADCAM Grupi je dodeljeno i priznanje za najbolji Social marketing tokom 2018. godine u EuroMed regionu čime smo po-tvrdili da se trud i zalaganje uvek prepoznaju i svakako daju rezultate.

Sertifikovani partner za PLM edukaciju
Sertifikovani partneri za PLM edukaciju pružaju ekspertsku pomoć pri sticanju veština za najnovija PLM rešenja kompanije Dassault Syste-mes. Sertifikovani instruktori mogu držati obuke u učionici prilagođenoj potrebama polaznika, na online platformi ili kombinovati oba pristupa učenju. Sertifikovani partneri nude širok spektar usluga koje omogućavaju sveobuhvatnu obuku.

Sve članice CADCAM Grupe su ovlašćene za održavanje kurseva za programska rešenja CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA i sveobuhva-tnu poslovnu platformu 3DEXPERIENCE. Ta-kođe, sve članice CADCAM Grupe u sklopu svog Obrazovnog centra su ovlašćene za orga-nizaciju polaganja za Dassault Systemes CATIA, SIMULIA i 3DEXPERIENCE sertifikate, koji su priznati širom sveta.

Razlozi za posedovanje nekog od postojećih sertifikata su brojni, a među najvažnijima su:

  • Posedovanje sertifikata kompanije Dassault Systemes vodi ka novim poslovnim prilikama;
  • Sertifikat je zvanična potvrda vaših znanja i veština;
  • Povećava šanse za zaposlenje u industrijama koje koriste navedena softverska rešenja, pozicionirajući vas za lestvicu više.

Osim što smo jedini Platinum partner kompa-nije Dassault Systemes u regionu i jedini ovla-šćeni za sprovođenje sertifikacionog postupka, istaknuti smo i kao partner koji poseduje potre-bna stručna znanja za uspešnu implementaciju softverskih rešenja iz portfolia kompanije Das-sault Systemes.

Prethodnih godina smo imali puno razloga za slavlje, što nam daje još više motivacije i želje za napretkom u predstojećem periodu. Pažljivo osluškivanje potreba naših klijenata, vrhunska stručnost i posvećenost našeg rastućeg tima smatramo idealnim receptom za nove uspehe CADCAM Group kompanije.


Više informacija: CADCAM Data, Sanska 32, Beograd, Srbija; Tel: +381 11 396 2631; meil: info.rs@cadcam-group.euhttp://www.cadcam-group.eu/rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)