RAZMATRANJE PROFILA KRETANJA

Sa ciljem proračuna momentnih zahteva trebaju nam sledeći podaci profila:

 • RMS moment
 • Ukupno vreme ciklusa
 • Vreme ubrzanja i usporenja
 • Vreme konstantne brzine (u trougaonom profilu ono će biti nula)
 • Vreme nulte brzine
 • Pik momenta
 • Maksimalno ubrzanje i usporenje

Parametri ciklusa rada za određivanje RMS momenta mogu biti određeni direktno iz profila kretanja. Maksimalna ubrzanja i usporenja se izračunavaju kako je prikazano dole

U slučaju da ima više kompleksnih profila kretanja treba da razmotrite svaki segment sa ciljem da se izračuna RMS moment. Za izračunavanje pika momenta treba zabeležiti ubrzanje/usporenje svakog vremena segmenta i odrediti maksimalno ubrzanje iz ovih vrednosti kao što je pokazano u sledećem primeru.Neke aplikacije mogu zahtevati različite rampe usporenja, na primer, jedna za regularno usporenje (regularna stop komanda ) i jedna za sigurnosno zaustavljanje (komanda sigurnosnog zaustavljanja). U takvim slučajevima sigurnosna stop komanda može odrediti najviši momnetni zahtev. Slike 2 pokazuje zavisnost ponašanja momenata od profila kretanja.

Izračunavanje profila kretanja

Jednačine su zasnovane na korišćenju radijana za pređeni put, radijana u sekundi za brzinu i radijana u sekundi na kvadrat za ubrzanje i usporenje.

trapezoidno pomeranje:

trougaono pomeranje:

jednačine ubrzanja:

ω0 predstavlja početnu ugaonu ili rotacionu brzinu. Sa ω0=0 jednačina postaje:

 

S-KRIVE

S-KRIVE S -krive obezbeđuju kretanje bez trzaja smanjujući nivo promene u ubrzanju i usporenju u delu profila kretanja. S-krive optimiziraju kretanje, smanjuju talasanje kada se transportuje tečnost u bocama, spečavaju prevrtanje transportnih kutija, boca i sl. na konvejeru.

Određivanje veličine i izbor motora je zasnovan na proračunu momenta i inercije sa mehaničkom montažom plus brzinskim i aplikacijama ubrzanja. Izabrani motor mora biti sposoban da pokreće mašinu obezbeđujući dobar moment i brzinu.  Proces odabiranja uključuje sledeće korake:

 1. Utvrđivanje ciljeva kretanja
 2. Selekciju mehaničkih komponenti
 3. Definiciju ciklusa rada
 4. Proračun opterećenja
 5. Izbor motora

Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 4, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 518-458 , Tel:  +381 21 518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me