JGL, Rijeka, Hrvatska

Jadran Galenski Laboratorij je priznata kompanija na međunarodnoj sceni sa širokom paletom farmaceutskih proizvoda uz naglasak na proizvodnji lekova za bolesti čula. To je vodeća kompanija u oblasti upotrebe morske vode u proizvodnji lekova.

Konstantan rast kompanije i sve veća kompleksnost proizvodnih i logističkih procesa u JGL diktirali su potrebu za informatizacijom proizvodnje i skladišta.

JGL_Slika1

Ključni izazovi

Od 2012. godine JGL koristi Metronikov proizvodni informacioni sistem za upravljanje proizvodnim postupcima i materijalnim tokom u farmaceutskoj proizvodnji MePIS Life Science (MePIS LS). MePIS LS obezbeđuje bespapirno izvođenje i nadzor skladišnih i proizvodnih procesa, a pokriva elektronska uputstva za rad sa integrisanim radnim procesom (MBR/EBR).

Kompanija JGL se odlučila za dopunu sistema MePIS LS sistemom MePIS OPEX, koji omogućava obračun i prikaz ključnih pokazatelja proizvodnje u realnom vremenu.

Želeli su da uspostave informacionu platformu koja im omogućava da postignu visoke ciljeve u oblasti operativne izvrsnosti i pomaže u tome da ostvare ambicioznu strategiju rasta. Bio im je neophodan sistem za upravljanje i optimizaciju efikasnosti proizvodnog procesa, koji mora da bude usko integrisan u postojeći proizvodni informacioni sistem. Za bolju kontrolu sirovina i materijala za pakovanje želeli su da uspostave elektronsko preuzimanje materijala od dobavljača.

Metronikovo rešenje

JGL je kao najadekvatniji sistem za upravljanje proizvodnom efikasnošću (OEE) izabrao Metronikov proizvod MePIS OPEX, koji je posle završene implementacije 2014. godine usko povezan sa sistemom MePIS LS.

Integrisan sistem MePIS LS i MePIS OPEX klijentu omogućavaju sledeće funkcionalnosti:

 • Skladišni deo
  • sledljivost sirovine od preuzimanja do potrošnje u proizvodnji ili vraćanja dobavljaču,
  • elektronsko preuzimanje sirovina i njihovo etiketiranje direktno od dobavljača,
  • etiketiranje sirovina prilikom preuzimanja, štampanje etiketa,
  • uzorkovanje sirovina i karantin, rekontrola sirovina,
  • podrška većim logičkim skladištima i skladišnim lokacijama,
  • vođenje zaliha po kontrolnim brojevima i po različitim tipovima kontejnera (sirovina, uzorak, kontrauzorak, proizvod, poluproizvod, bulk, …),
  • kontrola izvođenja radova u skladištu: pomeranja, prepakivanja, zamena artikala, preskladištenje, izdavanje, reklamacija kontejnera,
  • sistem izveštavanja.
 • Proizvodni deo
  • definisanje izvođenja proizvodnje po unapred predviđenim uputstvima za rad u elektronskoj formi – MBR (Master Batch Record), uključujući grafičke alatke za sređivanje MBR uputstava i radnog procesa,
  • izvođenje proizvodnje i generisanje proizvodnih radnih izveštaja u elektronskoj formi – EBR (Electronic Batch Record), uključujući grafički alat za usmeravanje korisnika prilikom izvođenja proizvodnje i rada s EBR dokumentima,
 • kontrola materijalnog poslovanja u skladištu i proizvodnji (logična skladišta, lokacije, preuzimanje sirovina, manipulacija sirovina, potrošnja i vraćanje sirovina iz proizvodnje…),
  • podrška proizvodnji na više nivoa (bulk, poluproizvod, krajnji proizvod),
  • etiketiranje krajnjih proizvoda,
  • genealogija (sledljivost potrošnje sirovina u proizvodima),
  • sledljivost (sledljivost sastava proizvoda po sirovinama),
  • izrada postupaka na osnovu kojih će se izvršavati radni nalog,
  • sprovođenje radnih naloga putem postupaka – evidentiranje većeg različitog prometa prilikom potrošnje sirovina i prilikom evidentiranja izrađenih količina,
  • štampanje proizvodne dokumentacije (realizacija postupaka, potrošene sirovine po radnom nalogu, analiza iskorišćenosti),
  • vođenje izmena i automatski obračun stimulacije po radnim nalozima za radnike,
  • sistem izveštavanja,
  • OPEX – „Operational Excellence”: izračunavanje ključnih proizvodnih pokazatelja i upravljanje efikasnošću proizvodnog procesa.

 

 

MePIS OPEX omogućava obračun i prikaz ključnih proizvodnih pokazatelja (KPI) u realnom vremenu (napravljene količine, efikasnost, brzina linija, itd.). Sistem je namenjen poboljšanju upravljanja proizvodnim procesima u svim segmentima (prilikom planiranja proizvodnje, zastoja u proizvodnji, potrošnje resursa, održavanja i samog rada na proizvodnim linijama). Funkcionalnost OEE omogućava praćenje zastoja u proizvodnji i njihovu klasifikaciju (neprisustvo materijala na liniji, odmor za užinu, održavanje i servis mašine, itd.). Na nivou odabranog radnog naloga se prikupljaju i prikazuju podaci o efikasnosti realizacije radnog naloga.

JGL_Slika4

Zbog uprošćavanja i, pre svega, unapređenja procesa preuzimanja sirovina, u kompaniji JGL je implementiran i modul Elektronsko preuzimanje materijala. Na osnovu elektronskih porudžbina i elektronske dostavnice (poruke u XML datoteci po standardu UBL 2.1), sirovine dolaze u JGL već obeležene etiketama koje se koriste tokom čitavog skladišnog i proizvodnog procesa. Time je ukinuto vremenski dugotrajno etiketiranje pristiglog materijala. Zbog različitih nivoa informatizacije od strane dobavljača, sistem još uvek podržava i ručno etiketiranje materijala.

Arhitektura sistema je u tri nivoa (aplikativni server, server baze podataka i aplikacioni klijenti). Izvršena je uska integracija sistema s poslovnim informacionim sistemom (robusna asinhrona razmena poruka). Sistem upotrebljava preko 150 korisnika s PC računarima i preko 100 korisnika s prenosnim terminalima. Štampanje etiketa se vrši na 35 industrijskih štampača. Sa sistemom je povezano sedam vaga i tri ph metra.


Rezultati

Sa Metronikovim rešenjem kompanija JGL je dobila:

 • moderno rešenje za podršku bespapirnoj proizvodnji i obezbeđivanju usaglašenosti sa dobrom proizvodnom praksom (GMP),
 • bolje upravljanje i optimizaciju proizvodnog procesa i postupaka, što obezbeđuje brže uvođenje novih proizvoda i smanjuje mogućnost ljudskih grešaka,
 • usaglašenost sa najsavremenijim regulatornim zahtevima,
 • sveobuhvatan skup alata i izveštaja za kontrolu i analizu proizvodnje,
 • realne informacije o efikasnosti rada, koje pružaju podršku prilikom odlučivanja,
 • elektronsko dokumentovanje proizvodnih koraka, operateri su vođeni kroz celokupan proizvodni proces,
 • uvid službe za nabavku u realne zalihe sirovina.

Autori: Robert Orehek i Vanja Tomažič


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Banatska 68, 11080 Zemun, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Aleksandar D.
Follow me