Proporcionalna po prirodi bezbedan ispusni ventil
Proporcionalni ispusni ventil IWZP(P,S,G)E10 se koristi za kontrolu maksimalnog pritiska u hidrauličnom sistemu. Pritisak u sistemu je proporcionalan struji koja se dovodi kalemu elektromagneta. Ventil je namenjen za rad u eksplozivnoj atmosferi u podzemnim kopovima (grupa I) i kao i na mašinama koje rade u zapaljivoj atmosferi (grupa II). IWZP(P, S, G)E10… ventili su sertifikovani bezbedni po svojoj prirodi: Ex IM1 Ex ia I Ma; Ex II 2G Ex ia IIA T3 Gb. Mogu raditi i bez dodatnih kola „ia” ili „ib” sa maksimalnim parametrima: Ui = 15 V, Ii = 2 A, Ci = 0, Li = 0.
www.ponar-wadowice.com

Marija D.