Bez obzira koja je vaša uloga u kompaniji, data centru, industrijskom pogonu, bez obzira na to da li ste Vi rukovodilac IT odeljenja, rukovodilac održavanja, finansijski menadžer, ili možda sam vlasnik data centra, vrlo je verovatno da je data centar i njegove usluge veoma važan za vaš osnovni posao. Možda ste se nekada zapitali, a možda daleko bilo, iz prve ruke znate koliko košta 1 čas zastoja u data centru? Onda sigurno znate koja se to oprema u data centru naziva „kritično napajanje” ili „sigurno napajanje”. Sigurno ste svesni i da oprema koja radi 24/7/365 ima svoj vek trajanja. Ali mislite da neće baš vama da se desi zastoj koji košta desetine hiljada evra izgubljenog posla, upropaštene proizvodnje, izgubljenih podataka, ugroženih života i objekata, nezadovoljnih klijenata koji su svoje servere i podatke smestili na vašoj lokaciji ili svoj data centar dali vama na upravljanje. Uvek se postavlja pitanje kako to sprečiti i kako biti spreman za takve izazove? Odgovor se nalazi u redovnom održavanju, kvalitetnim servisnim partnerima, proaktivnom pristupu održavanju opreme.

Samo da se razumemo – kada kažemo „data centar“ ne mislimo samo na stotine kvadratnih metara popunjenih rekovima i serverima, uređajima za besprekidno napajanje i klimama. Data centar može biti i jedna soba od par kvadrata u kojoj se nalazi jedan do dva reka, koji kontrolišu proizvodnju rezervnih delova, deo procesa ili čitavu proizvodnju jedne industrije.

Rad, dostupnost usluga data centra možemo posmatrati iz različitih perspektiva. IT menadžeru je bitno da ima što manje zastoja u radu dok je prioritet rukovodioca održavanja da ima što manje alarma. Po svemu sudeći postoje 3 tipa korisnika o kojima možemo diskutovati: oni koji ne mogu sebi da dozvole prekid rada, oni koji imaju delimično stare instalacije (preko 20 godina), oni čija oprema radi 24/7/365.

Proaktivan pristup se ogleda u odabiru adekvatnog održavanja, prediktivnog ili preventivnog, kao i servisnih ugovora koji će to obezbediti. Ipak, proaktivan pristup treba imati i u samoj kompaniji, putem treninga za zaposlene, definisanjem ciljeva i zadataka koji će odrediti ko, šta i kako se ponaša kada dođe do eventualnog problema i zastoja. U januaru 2016-e godine je objavljena publikacija od strane Ponemon instituta sa temom Koštanja prekida u radu Data centara nakon serije Benčmark testiranja performansi Data Centara na globalnom nivou.

Vraćamo se dakle na početak ovog teksta. Sada već znate da 1 minut prekida rada data centra u proseku košta $8.851 – i da je ta cifra za 38% veća u odnosu na istraživanje koje je sprovedeno 2013-e godine. To znači da 1 prekid rada Data centra u proseku košta $740.000? Naj-veći izmereni trošak prekida rada jednog Data centra košta $2,4 miliona. Ovo su samo direktni finansijski troškovi zastoja. Ko može da izmeri nezadovoljstvo i gubitak korisnika, škart u proizvodnji. To boli još više.

U svetlu ovih brojki moramo da pitamo koliko minuta Vašeg poslovanja vredi jedan Ugovor o redovnom održavanju? Koliko minuta Vašeg poslovanja vredi pouzdanost Vašeg Data centra i sigurnost Vaših poslovnih procesa?

Novi trendovi IT industriji diktiraju da data centar treba posmatrati kao jednu celinu i neophodno je svih 24 sata konstantnog nadgledanja i trenutno reagovanje na pojavu problema. Današnji data centri su objekti koji u sebi sadrže opremu razne namene i raznih vendora i nije lako organizovati njihovo održavanje. Naročito van garantnog roka. Naravno, cilj redovnog održavanja nije samo sprečiti eventualni zastoj, već i omogućiti uštede, smanjiti troškove i povećati poverenje i sigurnost krajnjih korisnika u data centar kojim upravljate i koji upravlja vašim proizvodnim procesima.

Trendovi u industriji

 • Sve više regulative za „zelene data centre“
 • Ubrzana i značajna ekspanzija globalnih operacija
 • Rastući rizici vezani za prekid sistema i nedosatak redundanse
 • Prebacivanje data centara od spostvenih u Cloud/Colo
 • Rastuće potrebe za odvežavanje starih Data centara
 • Uvećanje troškova za energiju
 • Eskalacija troškova prekida rada (+38%) na $8,851 po minutu
 • Upotreba veštačke inteligencije radi pravovremene reakcije

Svakim danom se u IT domenu javlja sve više zahteva i izazova o kojima treba voditi računa u procesu planiranja, projektovanja i realizacije data centara. Sve složeniji zahtevi kao što su neprekidna dostupnost usluga, pritisak u zahtevima za optimizacijom i funkcionisanjem na maksimumu raspoloživih kapaciteta, uštede i kontrola potrošnje, rastući troškovi prekida rada data centra, često dovedu do toga da se nedovoljno ili nimalo pažnje u procesu planiranja posveti jednom vrlo važnom elementu pouzdanosti data centra, a to je redovno, planirano održavanje.

Šta se dobija proaktivnim održavanjem?

 • Detaljno praćenje radnih parametara uređaja
 • Detaljno praćenje uslova rada i parametara okoline
 • Termovizijska analiza
 • Grafički prikaz zabeleženih parametara

Nedovoljno posvećen pristup preventivnom održavanju i proaktivnim servisima nametnuli su na tržištu potrebu za razvojem specifično unapređenih – obogaćenih SLA usluga.

Potreba se ogleda u nastojanju da se propusti napravljeni u inicijalnim fazama planiranja i odsustvu sistematičnog pristupa održavanju nakon instalacije i puštanja u rad opreme, kompenzuju kroz vrlo visok nivo servisne podrške, konstantan nadzor, proaktivne i korektivne servise, obezbeđenje vrlo kratkog vremena odziva i definisanog vremena osposobljavanja sistema kako bi se svi eventualni funkcionalni otkazi rešavali u najkraćem mogućem roku. Da bi se zadovoljile ove specifične potrebe tržišta neophodan je jako visok nivo usko specijalizovanih znanja, kadrovsko-tehničkih kapaciteta, specifičnih dijagnostičkih alata i opreme, pažljivo odabran lager rezervnih delova visoke gustine i sve to centralizovano na jednom mestu. Ovo sve nije dovoljno bez adekvatne i sistematizovane baze znanja i dobro organizovane mreže servisne podrške.

Čak i kada se razmišlja o održavanju u fazi planiranja, malo ko sagledava sveobuhvatnost ovog procesa pa uopšteno vlada utisak da van same fabričke garancije nema potrebe za sistematičnim sagledavanjem uloge održavanja kao uslova bezbednog i kontinuiranog poslovanja, bez jasne svesti da je sam Data centar kao i bilo koji drugi sistem složen organizam elemenata u uzročno posledičnoj korelaciji i da je sistem jak, pouzdan i stabilan onoliko koliko je jaka njegova najslabija i najmanja karika. Posebnu pažnju treba obratiti na održivost i oprav-danost investicije u opremu visoke vrednosti i to čime pravdamo svoju investiciju ako kroz propisano i sveobuhvatno održavanje ne obezbedimo i njenu funkcionalnost, maksimalno iskorišćenje i dostizanje de-finisanog životnog veka.

Veoma je važno da kroz:

 • Različite modaliteta ugovora o održavanju
 • Single point of contact za različite tipove i brendove opreme
 • 24×7 kontakt za tehničku podršku i prijavu kvara
 • Daljinski nadzor i
 • Hitne isporuke rezervnih delova i zamenskih uređaja

obezbedite sebi:

 • Fokus na osnovnu delatnost
 • Maksimalnu dostupnost i pouzdanost vaših usluga
 • Optimizaciju troškova i Multivendor ugovore o održavanju
 • Smanjenje vremena popravke kroz dostupnost originalnih i fabrički testiranih rezervnih delova
 • Dostizanje maksimalnog životnog veka i maksimalno iskorišćenje svoje investicije

Najsigurnija investicija u vaš miran san ogleda se u tome da kompletno održavanje poverite partneru visokog nivoa servisnih kapaciteta sa širokom lepezom servisnih partnerstava, sa proverenom i kvalitetnom kadrovsko – tehničkom strukturom i resursima. Kompaniji koja vam može dati kompletnu uslugu za vaš Data centar, ali i za svaki segment odvojeno, koji može, ali i ne mora biti sastavni deo Data centra i to od faze assessment-a, planiranja, projektovanja, realizacije, održavanja, nadzora, menadžmenta itd. Tada možete biti sigurni da ste obezbedili POUZDANOG SAVEZNIKA – PARTNERA, da ste obezbedili optimalan, a vrhunski paket servisnih usluga i najbolji odnos prema vašoj investiciji.

Koje su to koristi redovnih servisa i održavanja, naročito od strane sertifikovanog servisnog partnera?

 • Kroz proaktivno održavanje obezbeđujete optimalne performanse sistema uz minimalni zastoj i maksimiziranje životnog veka uređaja
 • Hitna intervencija na lokaciji osigurava da će eventualni problem biti detektovan i otklonjen u najkraćem mogućem roku
 • Tehnička podrška, daljinski nadzor i sertifikovano servisno osoblje garantuju brzu reakciju radi rešavanja problema pravovremeno i na efikasan način

Pouzdanost i sigurnost sistema zavise od politike održavanja kao i od stručnosti zaposlenih. Sa druge strane ne treba samo opremu kriviti za prekide u radu data centra. Praksa pokazuje da značajan procenat zastoja nastaje izazvan ljudskom greškom. Dakle, neophodno je raditi na unapređenju znanja i stručnosti ljudskih resursa, na njihovoj istre-niranosti da pri kritičnim situacijama reaguju po unapred definisanim i istreniranim procedurama.

Preporučeni KPI-evi za praćenje stanja vašeg data centra mogu biti:

 • Autonomija kritičnog opterećenja
 • Održavanje redundanse opterećenja
 • Podrška sistemu autonomije
 • Završetak održavanja
 • Dovoljno osoblja
 • Usaglašenost sa politikom sigurnosti
 • Vrhunska pripremljenost za hitne slučajeve
 • Primena postupka reagovanja u vanrednim situacijama
 • Primena politike bezbednosti i procedura
 • Razvoj upravljanje i korišćenje procedura
 • Kontrola kvaliteta / poboljšanje
 • Usklađenost obuka
 • Unapređenje procesa
 • Operativno izveštavanje
 • Pravilno obaveštavanje o događajima i eskalacija
 • Blagovremeno i tačno izveštavanje troškova

Kada zađemo malo dublje u jedan data centar vidimo da sva oprema ima svoj životni vek. I tokom tog životnog veka ona trpi dosta opterećenja. Zato treba biti proaktivan i raditi na redovnosti i preventivi, na sprečavanju eventualnih problema. Redovnost nam daje istoriju rada, a preventivni servis uređaja obuhvata kompletnu proveru svih komponenti uređaja kako bi se prema preporukama proizvođača uporedili parametri i, ako ima potrebe, donela odluka o zameni oštećenih, novim rezervnim delovima.

Šta se dobija proaktivnim održavanjem

 • Detaljno praćenje radnih parametara uređaja
 • Detaljno praćenje uslova rada i parametara okoline
 • Grafički prikaz zabeleženih električnih parametara

Korisnici traže stabilne performanse aplikacija i preuzimanja, što stvara pritisak da se podaci približe korisnicima; prema rečima Amazona: „nastavljamo da dodajemo kapacitete u data centar, naša mreža data centara postaje sve složenija i rukovođenje njihovim radom postaje sve veći izazov. Uvećane potrebe za obradom podataka i skladištenjem koje ne mogu biti podržane od strane data centara u okviru malih kom-panija. Opex se često više primenjuje nego Capex za uvećanje IT mogućnosti. Ali, u međuvremenu, tehnologija i tržište se stalno razvijaju.

Pa i mi sami moramo da razvijamo nove arhitekture kroz transformacije koje se svakodnevno dešavaju. Prva transformacija je mobilnost. Svako od nas ima bar jedan pametni uređaj. To čini komunikaciju stalnom. A ujedno i obogaćuje korisničko iskustvo i čini ga lakim. Omogućava i prepoznavanje korisnika – objekti, uređaji, itd. prepoznaju nas zahvaljujući našim mobilnim uređajima. Druga transformacija je cloud. I generisanje podataka. Dostupan i siguran oblak. Razmena podataka – rukovodilac objekta, rukovodilac održavanja, ugovarač, krajnji korisnik i proizvođač sada mogu da rade u isto vreme koristeći istu bazu podataka kako bi unapredili efikasnost objekta. To ranije nije bilo moguće. I to takođe znači da velike kompanije koje imaju stručnjake, bez obzira na njihovu lokaciju, mogu da upravljaju svojim objektima i imovinom daljinski, nevezano gde se trenutno nalaze.Treća transformacija je analitika. I to optimizuje performanse na svakom nivou kompanije.

Usluge nadzora dostupne pre 10 godina su bile desktop zasnovane, ograničene u izlaznim podacima, i uglavnom reaktivne i zavisile su od toga kako je čovek tumačio šta je pogrešno. Digitalni daljinski nadzor je rešio ova ograničenja kroz tehnologiju, i tokom narednih nekoliko godina više će tehnologija nametati ograničenja.

Vidimo sedam tehnoloških trendova koji utiču na praćenje data centara.

 • Poboljšanja performansi i troškova ugrađenih sistema
 • Cyber bezbednost
 • Cloud Computing
 • Analitika velikih količina podataka
 • Mobilni uređaji
 • Mašinsko učenje
 • Automatizacija za efikasnost rada

Daljinski nadzor se uvodi radi predviđanja, praćenja i blagovremenog uklanjanja problema na lokaciji. Koristi korišćenja ovakve usluge su višestruke:

 • Smanjeno srednje vreme za popravku (MTTR)
 • Poboljšan procenat uspešnog servisiranja
 • Prilagođeni izveštaji
 • 24-časovni nadzor
 • Obaveštavanje putem telefona
 • Analiza na osnovu praćenja trendova
 • Kvartalni izveštaji
 • Pristup kompletnim tehničkim resursima, bez obzira gde se nalazite u svetu

Posmatrajući životni ciklus opreme u jednom data centru može se zaključiti da za svaki od perioda nakon puštanja u rad postoji i specifična vrsta usluga. Kao i da svaka od tih usluga može zadovoljiti specifičnosti jednog data centra, jedne kompanije.

Koje su to koristi redovnih servisa i održavanja?

 • Kroz proaktivno održavanje obezbeđujete optimalne performanse sistema uz minimalni zastoj i maksimiziranje životnog veka uređaja
 • Hitna intervencija na lokaciji osigurava da će eventualni problem biti detektovan i otklonjen u najkraćem mogućem roku Tehnička podrška,
 • Daljinski nadzor i sertifikovano servisno osoblje garantuju brzu reakciju radi rešavanja problema pravovremeno i na efikasan način

Tako da krajnji korisnik dobija unapređenje pouzdanosti, unapređene performansi, poverenje u proizvođača spram nezavisnih izvođača, efikasnost troškova, svo poručivanje na jednom mestu i time čuvanje vremena i napora, mogućnost više izbora.

Prediktivno održavanje je moguće sprovoditi na više nivoa. Ali nisu svi nivoi ovog održavanja predviđeni da budu predmet delovanja krajnjeg korisnika. Složeniji nivoi održavanja moraju biti prepušteni kvalifikovanom i sertifikovanom osoblju vendora opreme ili sertifikovanom partneru. Bu-dućnost ovakvog održavanja koja je već tu pred nama je korišćenje veštačke inteligencije i globalnih ekspertskih timova. Podaci o ponašanju uređaja se putem interneta prebacuju u cloud-bazirane data centre. Na osnovu velikih količina podataka o uređajima istog tima, koje se slivaju na jedno mesto, moguće je reagovati prediktivno i pre nego se problem desi upozoriti vas da je potrebno izaći na lice mesta i sprečiti problem.

Verovatno je da postoji određena zabuna sličnošću preventivnog i prediktivnog održavanja. Preventivno održavanje se odrađuje u periodičnim godišnjim razmacima. Za razliku od toga, prediktivno održavanje je inicirano potrebom za reakcijom kako bi eventualni problem bio sprečen. A ne lečen.

Naravno, ove dve vrste održavanja ne isključuju jedna drugu, što znači da ih možete i kombinovati.

Kao zaključak se nameće da je od kritične je važnosti da vi kao neposredni rukovodilac/korisnik data centra ili industrijskog pogona kontrolisanog računarima morate da razmišljate o:

 • Različitim modalitetima ugovora o održavanju
 • Jednom jedinom kontaktu za različite tipove i brendove opreme
 • 24×7 kontaktu za tehničku podršku i prijavu kvara
 • Daljinskom nadzoru i
 • Hitnim isporukama rezervnih delova i zamenskih uređaja

I da time sebi osigurate:

 • Fokus na osnovnu delatnost
 • Maksimalnu dostupnost i pouzdanost
 • Optimizaciju troškova i Multivendor ugovore o održavanju
 • Smanjenje vremena popravke kroz dostupnost originalnih i fabrički testiranih rezervnih delova
 • Dostizanje maksimalnog životnog veka i maksimalno iskorišćenje svoje investicije

Jednom rečju – miran san.

 

Tekst pripremio Vasilije Kodžopeljić, SEE ITD SERVICE SALES DIRECTOR Schneider Electric Srbija d.o.o.


O kompaniji Schneider Electric
Svrha kompanije Schneider Electric jeste da osnaži svakoga da koristi energiju i resurse koje imamo na raspolaganju, na najbolji mogući način i tako obezbedi razvoj i održivost za sve. Ovaj koncept nazivamo „Life is On”.

Naša misija je da budemo vaš digitalni partner za održivost i efikasnost.

Mi pokrećemo digitalnu transformaciju tako što integrišemo vodeće svetske tehnologije u domenu energetike i procesne industrije, od početne tačke do clouda, povezujući proizvode, kontrolu, softvere i usluge tokom celog radnog veka i tako omogućavamo integrisano upravljanje sistemima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.

Mi smo najlokalnija od svih globalnih kompanija. Zalažemo se za otvorene standarde i partnerske ekosisteme koji sa žarom dele našu svrhu poslovanja, inkluzivni pristup i osnažujuće vrednosti.

www.se.com

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)