Kompaktne senzorske kocke su srce sistema. Svaka poseduje nezavisnu mernu jedinicu za analizu različitih parametara. Ovde se rezultati direktno konvertuju u digitalne vrednosti i prosleđuju sistemu na dalju obradu. Kocke su kompatibilne sa svim uređajima zasnovanim na EDIP platformi koji interno komuniciraju Burkert büS sistemom. Sve vrednosti kalibracije su sačuvane u kocki, pa nije potrebna rekalibracije nakon uklanjanja i ponovnog stavljanja.

cube sensor

pH vrednost
Merenje pH je zasnovano na ISFET tehnologiji (ion-sensitive field effect transistor). PH vrednost je negativni logaritam aktivnosti jona vodonika u rastvoru, i pruža vredne informacije o stanju vode.

ph

pH senzorska kocka:

 • Premaz na vratima otporan na hlor
 • Dugi intervali servisiranja zahvaljujući jednostavno izmenjivoj jedinici sa referentnom elektrodom i KCl rastvorom
 • Kratko vreme odziva: <10s
Turbiditet
Zamućenost vode je zavisna od nerastvorenog sadržaja u vodi. Tako da je ovaj parametar indikator estetskog stanja i mogućeg skrivenog mikrobiološkog sadržaja u vodi.
turb
Senzorska kocka turbiditeta:
 • Usklađena sa DIN ISO 7027 ili EPA method 180.1
 • Merni opseg: 0 – 40 FNU +/- 0.02 FNU
 • Merne diode regulišu intenzitet osvetljenja
 • Mali protok vode za testiranje 6l/h
 • Zamenjiva merna komora
ORP vrednost
Oksido-redukcioni potencijal (ORP) je jedan od glavnih parametara vode. On je indikator dezinfekcionog potencijala vode.
orp
ORP senzorska kocka:
 • Pt elektroda sa Ag/AgCl referentnim sistemom
 • Merenje zahteva minimalni protok uzorka vode
 • Dugi intervali servisiranja zahvaljujući jednostavno izmenjivoj jedinici sa referentnom elektrodom i KCl rastvorom
Konduktivitet
Konduktivitet opisuje sposobnost vode da provodi električnu energiju. Ova vrednost je indikator količine rastvorenih supstanci u uzorku vode.
ec
Senzorska kocka za konduktivitet:
 • Merni opseg 50 µS/cm–1,000 µS/cm
 • Grafitna elektroda
 • Dugotrajna stabilnost kalibracije
Koncentracija hlora
Visoko precizni, membranom pokriveni amperometrijski Pt-Pt senzor meri koncentraciju slobodnog hlora u vodi. Monitoring koncentracije hlora je značajan za upravljanje procesom dezinfekcije.
 cl2
Senzorska kocka hlora:
 • Upravljanje dezinfekcijom
 • Dugotrajna stabilnost kalibracije
 • Nije potreban poseban referentni KCl rastvor
 • Kratko vreme odziva: <30s

 


Više informacija: Hidraulika d.o.o., Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Tel: +381 (0)15/360-090, http://www.hidraulika.rs

Aleksandar Dakić
Follow me