Razmena geotermalne energije toplotnom pumpom je efikasan način kondicioniranja objekata, poslovnih prostora i stambenih prostora. U zavisnosti od režima rada leto/zima toplotne pumpe predaju potrošačima energiju za grejanje ili hlađenje. Odnos između uložene i dobijene energije je koefi-cijent performansi COP ( COP=Q/W), gde je Q toplota u čije stvaranje ulažemo električnu energiju W. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema.

Sistem transportuje bunarsku vodu u eksploatacioni rezervoar u kojem se lageruje. Podzemna voda ima približno stalnu temperu od +7°C do + 14°C, bez obzira na godišnja doba. Voda ide potom iz eksploatacionog bunara do toplotne pumpe gde se preko razmenjivača toplote energija prenosi u sistem grejanja odnosno hlađenja. Razmenjivači se koriste kako bunarska voda ne bi direktno ulazila u razmenjivač mašine, zaštita od zaprljanja. Na kraju bunarska voda se doprema u sekundarni rezervoar a iz njega u upojni bunar, i vraća u zemlju. Upojni bunar služi i da u letnjem periodu napaja zalivni sistem.

Projekat smo uspešno realizovali koristeći odgovarajuću senzoriku, pumpe, ventile instalirane na mašinsku instalaciju cevovoda, tankova, razmenjivača toplote. Aktuatori izvršavaju naloge procesorski programabilnih jedinica PLC-ova na više lokacija na kompleksu u Šimanovcima.

Bunarske pumpe su frekventno vođene tako da vrše dopunu eksploatacionog rezervoara odgovarajućim protokom vode vodeći računa da se nivo vode u održava u definisanim granicama. Bunarski sistem je odgovoran i za dopunu rezervoara za sprinkler sisteme, dajući im prioritet preko uključenja ventila kojima se voda usmerava. U slučaju da sprinkler rezervoari ne traže dopunu, bunarska voda se preusmerava na eksploatacioni rezervoar. Kontinualno praćenje nivoa eksploatacionog rezervoara omogućava finu regulaciju dopune, a kao mera bezbednosti od prelivanja rezervoara i rada na suvo se koriste granične sonde krajnjih nivoa. Time se postiže povećana bezbednost i osiguranje regulacije lagerovanja bunarske vode. Konstantan nivo u eksploatacionom rezervoaru omogućava cirkulacionim pumpama da iz rezervoara kroz razmenjivače transportuju vodu do sekundarnog rezervoara, a potom i do upojnog bunara.

Cirkulacione pumpe kroz razmenjivače toplotnih pumpi održavaju delta T od 5°C vršeći na taj način razmenu energije između bunarske vode i energije koju odaju toplotne pumpe u oba režima rada.

Toplotne mašine od strane PLC ormana automatike dobijaju naloge za start i režim rada grejanje/hlađenje.

Disipacione pumpe vrše razmenu energije toplotne mašine kroz sekundar razmenjivača sa bunarskom vodom.

Korisničke pumpe toplotnih mašina predaju energiju u bafer iz kojeg se voda transportuje do sabirnika i razdelnika, a zatim se energija grejanja/hlađenja transportuje cirkulacionim pumpama do izvršnih uređaja tj. fan-coila po objektu Sport Vision u Šimanovcima.

Automatizacija je položila test integracije termotehničkih instalacija vodeći računa o pouzdanosti i optimizaciji potrošnje energije. PLC kontroleri unutar ormana za automatiku i elektromotornog pogona kontrolišu toplotne mašine, vode regulacije nivoa, protoka, pritiska, sinhronišu rad svih celina, obaveštavaju o alarmima, prate trendove i generišu izveštaje o stanju sistema. Eternet komunikacija između upravljačkih celina omogućava horizontalnu integraciju udaljenih objekata na lokaciji i spregu toplotnih mašina sa sistemom distribucije vode po celom kompleksu.

Sistem je adaptabilan i omogućuje nadоgradnju u delu praćenja potrošnje energije i povećanje energetske efikasnosti sa ciljem ekonomičnije i pouzdanije eksploatacije objekta. U ovom trenutku napravljeni su preduslovi za siguran rad i monitoring sistema koji se etapno širi i prati izgradnju kompleksa sa vizijom za budućnost.Korisnik je imao dobru viziju kada se odlučio na ovakvo rešenje obzirom na niske eksplotacione troškove srazmerno visokoj efikasnosti celog sistema.

O nama
Potekli smo na osnovama dobre farmaceutske prakse iz firme koja je prednjačila i dan danas je vrhu u tehnološko, tehničkom smislu u regionu i šire. 12 godina postojanja firme i reference su merilo uspeha i potvrda kvaliteta. Izvedeni projekti su funkcionalnom stanju, nalaze se na teritoriji Evrope (Evropska unija), Rusije , Azije, arabijskog poluostrva, kao i na prostorima republika bivše Yugoslavije. Posedujemo licence za projektovanje automatike i motornog pogona kao i za proces izvođenja radova. Izrađujemo ormane za automatiku i elektromotorni pogon. Automatika se bavi izradom softvera na PLC ovima kao i na SCADA sistemima. Automatika izrađuje validacionu dokumentaciju u skladu sa GMP i CFR21/11 standardima. Automatika na licu mesta pušta opremu u rad, obučava korisnike u garantnom roku pruža podršku krajnjem korisniku. Automatika sklapa sa korisnicima ugovore o godišnjem održavanju.

U vođenju projekata pridržavamo se savremenih metoda menadžmenta. Iniciranje, Planiranje, Izvršenje, Kontrola i Zaključenje Projekta su poznate faze u životnom ciklusu jednog projekta. Ovaj hodogram se usaglašava sa „V“ modelom validaciacionog životnog ciklusa. Taj ciklus počinje od formiranja korisničkog zahteva, potom našeg odgovora kroz funkcionalnu specifikaciju, kao i hardversku i softversku specifikaciju. Po završetku instalacije pristupa se činu kvalifikacija prolaskom kroz instalacionu i operacionu kvalifikaciju. URS-FS-HDS; SDS-izgradnja-Start up-IQ, OQ i PQ su prepoznatljive faze. Protokole pišemo sami i sa korisnikom ih usaglašavamo pre otpočinjanja egzekucije testova. P&ID dijagrami i liste opreme, kao i performanse sistema su nam osnova za kvalifikaciju dizajna. Ove operacije dizajna su integralni deo „V“ dijagrama i na taj način sinhronišu tehnološki, mašinski, elektro projekt. Sva dokumentacija je saglasna sa zakonima o planiranju i izgradnji objekata, kao i odgovarajućim IEC, ISPE i ISA vodičima.


 

Automatika i procesni inženjering d.o.o
Sterijina 34, 26300 Vršac
M:+381 63 355 707 I T:+381 13 400 347
office@automatika.co.rs

www.automatika.co.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)