USB-MC-INT je 6-osni kontroler kretanja koji je nastao kao kombinacija popularnog USB-MC kontrolera kretanja i USB-UIO1 ulazno-izlazne kartice. U
cilju povećanja pouzdanosti i zaštite USB komunikacije sa računarom, na USB liniji je ugrađen CMC filter (eng. Common Mode Choke) i TVS zaštita
(eng. Transient Voltage Suppressor).

Kontrolerom kretanja USB-MC-INT može da se upravlja i pomoću upravljačkog softvera mikroCNC.

USB-MC-INT kontroler kretanja ima:

  • 16 digitalnih izlaza od toga dva relejna izlaza,
  • 14 digitalnih ulaza od toga 8 optoizolovanih za naponske nivoe od 24 V i 6 TTL digitalnih ulaza opšte namene,
  • jedan analogni izlaz 0-5V ili 0-10 V i
  • jedan analogni ulaz 0-5 V.

Maksimalna učestanost step impulsa je 250 kHz, opciono 125 kHz.

Novi kontroler kretanja je otvorenog tipa (open-frame), pri čemu se osetljive elektronske konponente nalaze sa donje strane pločice. Na taj način
je povećana sigurnost u radu.

Kod optoizolovanih ulaza na USB-MC-INT kontroleru kretanja zajednička je negativna linija napajanja, što je razlika u poređenju sa kombinacijom
USB-MC + USB-UIO1.

Više informacija: www.audiohms.com

Marija Dakić