CAD i CAM su tehnologije koje se koriste za projektovanje i upravljanje mašinama. Kako bismo obezbedili da kod koji dolazi do njih bude čitljiv i razumljiv i kako bi se operacija mašine optimizovala, mašinama su neophodni post procesori.

Krenimo prvo od objašnjenja čemu CAD služi. CAD, odnosno Computer Aided Design, omogućava, projektovanje podržano računarom i na taj način pojednostavljuje sam proces projektovanja. Sa druge strane, CAM, odnosno Computer Aided Manufacturing, pojednostavljuje proces programiranja prilikom proizvodnje. Inicijalno, CAD i CAM su korišćeni zasebno, ali vremenom se ispostavilo da ih je jednostavnije i mnogo efikasnije koristiti zajedno, kako bi se CNC programerima olakšalo programiranje mašina.

Šta je zapravo post procesor?
CNC mašina, od koje se očekuje da izvrši određenu operaciju, treba da razume komande koje su joj zadate. Post procesor prevodi CAM podatke u određene komande (G-kod), koje su razumljive za CNC mašinu.

Izlazni podaci koji se generišu putem bilo kog CAM sistema koji koristite, nazivaju se CL-Data. CL-Data zapravo definišu putanju koju alat mašine prolazi, dok obrađuje određeni deo. Ali kako ova putanja nije odmah poznata CNC mašini, neophodan je post procesor, kako bi preveo CL-Data u razumljive podatke (G-kod), koje CNC mašina može da koristi. Praktično postprocesor služi da “premosti jaz” između CAM sistema i CNC mašine (G-kod), odnosno to je jezik koji se koristi za upravljanje i kontrolu CNC mašina.

Zašto vam je post procesor neophodan?
Preciznost, kvalitet obrade i optimalna upotreba CNC mašine, zavise od post procesora koji koristite. Bez post procesora ili sa post procesorom koji nije kvalitetan, može da se desi da na kraju imate veliki gubitak vremena, oštećene delove, uništene mašine i ono što je najopasnije, povređene radnike. Takođe, ukoliko se kvalitet vaših proizvoda naruši, neminovno je da ćete imati nezadovoljne korisnike, koji će potražiti novog partnera, najverovatnije kod vaše konkurencije. Sve navedeno je veliki rizik za vase poslovanje, i može da rezultuje velikim gubicima.

Primeri potencijalnih poteškoća:

  1. Morate ručno da podesite vrednost kompenzacije alata
  2. Morate ručno da dodate ili promenite COOLANT / PRESSURE M kodove u svoj G kod
  3. Nedostaju nazivi alata i operacija
  4. 5-osno glodanje na mašini kod koje je jedna osa rotacije smeštena u radnom stolu, a druga u glavi, ostavlja “tragove obrade” na radnom komadu
  5. 5-osno glodanje na mašini kod koje su obe ose rotacije smeštene u radnom stolu, naginje radni komad na zadnju stranu mašine, ometajući vaš pogled

Kako bi se sprečile skupe havarije i velike štete, kvalitetan post procesor je posebno važan kod 5-osnih mašina, jer je kod takvih obrada znatno teže uočiti ili prevenirati greške u putanji na klasičan način, ili posmatranjem obrade kako neki operateri to rade kod 3-osnih mašina. U ovakvim slučajevima mora da postoji dobar post procesor, a poželjno je čak i reverzibilni post procesor (Controler Emullator) koji omogućava simulaciju i verifikaciju obrade na osnovu G-koda koji je generisan prethodno u “klasičnom” postprocesoru o kome je prethodno bilo reči.

Primeri upotrebe post procesora
Možete da postignete ozbiljne uštede i povećate produktivnosti pomoću post procesora. Daje izutetne rezultate u izradi uzoraka, specifičnih šablona za bušenje, podešavanju šablona po uzorku, glodanju pod pravim uglom, praćenju životnog veka alata, dokumentovanju G-koda kako bi se dodatno razjasnili podaci operaterima, podešavanju promenljivih opcija itd.

CAM post procesori omogućavaju procesu proizvodnje da započne i odvija se bez grešaka.

Navešćemo opšte korake koji vode do faze post procesora:
Korak 1: 3D CAD model se uveze u CAM sistem

Korak 2: CNC programer pravi CAM simulaciju obrade unutar CAM sistema u kojoj definiše operacije, putanje alata, alate koji se koriste u obradi, režime itd

Korak 3: post procesor pretvara podatke i parametre obrade definisane u CAM sistemu u jezik koji mašina razume, odnosno G-kod. Izlaz nastao od strane post procesora je upotrebliv bez bilo kakvih daljih informacija jer sadrži podatke ne samo o koordinatama, već i o alatima, režimima, pomoćnim funikcijama itd.

 

Korak 4: Vrši se učitavanje koda na mašinu i proizvodni proces može da počne.

Kreiranje post procesora je delikatan process i zahteva znanje i iskustvo. Predstavlja veoma važan segment CNC programiranja. Zapravo, možete imati najbolji dizajn i najbolji CAM sistem za CNC programiranje, ali bez potpuno ispravnog koda koji komunicira sa mašinom, nemate zaokružen ceo proces, odnosno postoji veliki rizik i od štete i od neproduktivnosti.

Jednostavnije rečeno, suština dobrog post procesora je da generiše G-kod koji za rezultat ima kvalitetnu i bezbednu obradu uz optimizaciju vremena obrade, alata i resursa mašine.

CATIA Machining – vaš partner u svakodnevnim poslovnim izazovima
Globalizacija razvoja proizvoda i proizvodnje?
Rešenje: CATIA Machining je uz vas dok se suočavate sa konkurencijom, jer vam omogućava da optimizujete vreme razvojno-proizvodnog procesa

Kompleksnost proizvoda i procesa?
Rešenje: CATIA Machining omogućava da paralelno povećate produktivnost, smanjite vreme razvoja proizvoda i radite na inovativnim procesima

Zahtev za kvalitetnijim proizvodima, ubrzavanjem inovacija i tehnoloških promena?
Rešenje: CATIA Machining pomaže u optimizaciji i ranoj detekciji eventualnih problema

Ubrzavanje tempa inovacija i tehnoloških promena?
Rešenje: CATIA Machining pomaže u optimizaciji i ranoj detekciji eventualnih problema

Pritisak da se skrati vreme isporuke i smanje troškovi?
Rešenje: CATIA Machining pruža konkuretsku prednost zahvaljujući potpunoj CAD i CAM integraciji
Kao ovlašćeni trening centar i zastupnik kompanije Dasssault Systemes, CADCAM Data u sklopu svog trening centra, pruža obuke iz ove oblasti, kao i stručnu podršku i konsalting tokom procesa izrade post procesora.


Više informacija: CADCAM Data, Sanska 32, Beograd, Srbija; Tel: +381 11 396 2631; meil: info.rs@cadcam-group.eu;  https://www.cadcam-group.eu/rs

Aleksandar Dakić
Follow me